Вие сте тук

Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с Наредба Н-18 до 30.09.2022 г. 

С промяна в Наредба № Н-18 се удължава до 30 септември 2022 г. срокът, в който лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, трябва да преведат дейността си в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

 

В ДВ, бр.110/24.12.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18

В бр.110/24.12.2021 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

С промените в наредбата се удължава до края на септември 2022 г. (вместо до 31.12.2021 г.) срокът, в който лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с нормативните изисквания. Редакция е направена и в алинеи 1 и 2 на § 43 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 17 от 2021 г.). След измененията текстът на § 43 ал.1 става следният: Издадените удостоверения за регистрация на сервизни организации на ИАСУТД се считат за валидни до 30 септември 2022 г.

В ал.2 пък се регламентира по-дълъг срок за лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, да привдат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата - до 31 октомври 2022 г.

Пълният текст, обнародван в ДВ, е цитиран по-долу:

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр. 8, 9 и 68 от 2020 г. и бр. 17 от 2021 г.)

§ 1. В § 71, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „30 септември 2022 г.“.

Заключителни разпоредби

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 17 от 2021 г.) в § 43 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „31 декември 2021 г.“ се заменят с „30 септември 2022 г.“.

2. В ал. 2 думите „31 януари 2022 г.“ се заменят с „31 октомври 2022 г.“.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Асен Василев

Източник: НС