Вие сте тук

Новият правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е обнародван в бр.3/08.01.2019 г. на Държавен вестник

правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

След обнародването в ДВ на новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари вече може да започне обявяването на действителните собственици на фирмите, предвидено в ЗМИП.

Като Приложение 3 към правилника са публикувани декларациите, чието подаване стартира на 1 февруари и трябва да приключи в рамките на 4-месечния срок, предвиден в нормативната уредба.

По-долу е цитиран пълният текст на постановлението  за приемане на ПП ЗМИП:


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

за приемане на Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.).

§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7 и 101 от 2009 г., бр. 27, 56, 80, 84, 85 и 108 от 2013 г., бр. 44 и 68 от 2015 г., бр. 27, 63 и 66 от 2016 г. и бр. 79 от 2018 г.), чл. 32д се изменя така:

„Чл. 32д. (1) Специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“, наричана по-нататък „дирекцията“, получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива информация, получена при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и ЗДАНС и упражнява контрол по прилагането на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им.

(2) Дирекцията е финансово-разузнавателно звено на Република България по смисъла на чл. 32 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).

(3) Дирекцията има самостоятелно деловодство и архив и кръгъл печат, на който е изписано „Държавна агенция „Национална сигурност“ – дирекция „Финансово разузнаване“.

(4) В изпълнение на своите задължения дирекцията получава уведомления по чл. 72 от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ.

(5) Дирекцията изгражда, експлоатира и контролира собствен информационен фонд.

(6) Другите структурни звена на агенцията получават достъп до информационния фонд на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“, когато е необходимо взаимодействие за предотвратяване на посегателства срещу националната сигурност, свързани с финансирането на международния тероризъм и екстремизъм или с изпирането на пари и свързаните предикатни престъпления.

(7) Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“:

1. води регистри на информацията за изпиране на пари и за финансиране на тероризъм, на плащанията в брой на стойност над 30 000 лв. съгласно чл. 76 от ЗМИП, на предоставената от Агенция „Митници“ информация по чл. 77 от ЗМИП и на предоставената от „Централен депозитар“ – АД, информация по чл. 78 от ЗМИП;

2. обменя информация със службите за сигурност и обществен ред, компетентните специализирани дирекции в ДАНС, дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и прокуратурата при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ;

3. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМИП, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 74 от ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за изпиране на пари не е отпаднало;

4. въз основа на заключението по т. 3 изпраща преписката на прокуратурата или на съответната служба за сигурност или обществен ред, на компетентната специализирана дирекция в ДАНС или на дирекцията по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ или я прекратява;

5. осъществява финансово-разузнавателния анализ по преписките по ЗМФТ, събира допълнителна информация при условията и по реда на чл. 74 от ЗМИП и дава заключение дали първоначално възникналото съмнение за финансиране на тероризъм не е отпаднало;

6. въз основа на заключението по т. 5 изпраща преписката на прокуратурата или на съответната служба за сигурност или обществен ред, на компетентната специализирана дирекция в ДАНС или на дирекцията по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ или я прекратява;

7. предоставя на лицето по чл. 4 и на държавния орган по чл. 88, ал. 1 от ЗМИП информация съответно по чл. 72, ал. 4 и чл. 88, ал. 2 от ЗМИП, свързана с извършеното от тях уведомяване;

8. получава информация за това как е била използвана предоставената по чл. 75 от ЗМИП и по чл. 9б от ЗМФТ информация, за насочването й към друг компетентен орган или институция, както и за резултатите от извършените въз основа на тази информация разследвания или проверки, включително относно образувани досъдебни производства, и използва тази информация за целите на глава трета, раздел II, глава шеста и глава седма от ЗМИП и на чл. 9а, 11а и 14 от ЗМФТ и за изпълнението на тази алинея;

9. изисква, получава, съхранява и обобщава справките по чл. 75, ал. 3 от ЗМИП и обобщава резултатите от използването на информацията по чл. 76 и 78 от ЗМИП за целите на включването им в годишния доклад по чл. 132, ал. 3 от ЗДАНС;

10. извършва стратегически анализи по чл. 84 от ЗМИП и по чл. 11а от ЗМФТ, насочени към тенденциите и схемите за изпиране на пари и финансиране на тероризма, въз основа на получената при условията и по реда на ЗМИП, ЗМФТ и ЗДАНС информация и уведомява лицата по чл. 4 от ЗМИП за относими към дейността им резултати от анализите по реда на чл. 85, ал. 3 от ЗМИП или в рамките на доклада по т. 29;

11. в качеството си по ал. 2 участва в работата на съответните комитети и организации към Европейския съюз и към Съвета на Европа и на други международни, правителствени и неправителствени органи и организации, ангажирани в сферата на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризъм;

12. обменя информация по случаи и съмнения за изпиране на пари, свързани предикатни престъпления и финансиране на тероризъм при условията и по реда на глава шеста, раздел ІІ  от ЗМИП и чл. 14 от ЗМФТ;

13. организира, контролира и отговаря за сигурността на използването на защитената уеб страница на ЕГМОНТ ГРУП, на съответната система за обмен на финансово-разузнавателна информация в рамките на ЕС и на международния обмен на информация чрез тях, както и на защитените канали, използвани от дирекцията за електронен обмен на информация при условията и по реда на ЗМИП и ЗМФТ;

14. координира участието на служители на дирекцията в работни срещи, семинари и други форми на обучение;

15. съдейства на компетентните институции за хармонизиране на българската нормативна уредба в сферата на противодействието на изпирането на пари с правото на Европейския съюз;

16. разработва нормативната база за вза­имодействие на агенцията с финансово-разузнавателни звена на други държави в сферата на противодействието срещу изпирането на пари;

17. координира взаимодействието на агенцията с други държавни органи по въпроси на свободното движение на капитали, корупцията, подкупването в международните търговски сделки и конфискацията в частта, свързана с прилагането на мерките за противодействие срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм;

18. осъществява основани на риска текущ и инцидентен контрол, включително като извършва проверки на място на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП, по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и на мерките срещу финансирането на тероризъм, както и при съмнение за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

19. предлага на председателя на агенцията мерки за подобряване на организацията и дейността на специализираните служби на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП;

20. участва в съвместни проверки с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП;

21. организира и провежда самостоятелно или съвместно с органите за надзор върху дейността на лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП и с техните професионални организации и сдружения семинари, работни срещи и други форми на обучение, свързани с прилагането на ЗМИП и ЗМФТ;

22. подпомага методически лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП при разработването на вътрешните правила по реда на глава осма, раздел І от ЗМИП;

23. съставя констативни актове, актове за установяване на административни нарушения по ЗМИП и ЗМФТ и актовете по прилагането им и изготвя проекти на наказателни постановления;

24. извършва анализ на установените нарушения и предлага мерки, които следва да бъдат предприети за заличаване на последиците от нарушенията и за предотвратяване на бъдещи нарушения;

25. поддържа статистически данни по въпроси, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и/или финансирането на тероризма, за целите на извършване на оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма;

26. изисква, получава, съхранява и обобщава данните по чл. 71, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6 от ЗМИП във връзка с осъществяването на мониторинг от международен орган или институция, които имат компетентност в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

27. участва в постоянно действащата работна група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП и изпълнява задачи, произтичащи от изпълнението на дейностите на работната група;

28. представя резултатите от националната оценка на риска на председателя на ДАНС и по реда на чл. 97, ал. 4 от ЗМИП;

29. изготвя и представя на председателя на агенцията ежегоден доклад за дейността на дирекцията, който се публикува;

30. изготвя и представя на председателя на агенцията ежегоден доклад за оценка на адекватността на финансовите, човешките и техническите си ресурси.

(8) Уведомленията по чл. 72, 88 и 89 от ЗМИП и по чл. 9, ал. 3 и 6 от ЗМФТ се разделят на уведомления за оперативно-аналитични цели и на уведомления за информационно-аналитични цели. По уведомленията за оперативно-аналитични цели се образуват оперативни преписки, а уведомленията за информационно-аналитични цели се въвеждат в базата данни на дирекцията и се използват за собствената й дейност и за дейността на службите за сигурност и обществен ред, компетентни специализирани дирекции в ДАНС, дирекцията по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ и прокуратурата. Оперативни преписки се образуват и когато при анализа на информация, получена по реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП, същата бъде класирана за оперативно-аналитични цели.

(9) Директорът на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“:

1. координира взаимодействието на дирекцията с лицата по чл. 4, 5 и 6 от ЗМИП, с органите за надзор по ЗМИП, с прокуратурата и със съответните служби за сигурност и обществен ред и с органите по ЗМИП, както и с всички други държавни органи в рамките на мерките по прилагането на ЗМИП и ЗМФТ;

2. осъществява взаимодействието на дирекцията с другите структурни звена в агенцията;

3. представлява дирекцията в международната организация на финансово-разузнавателните служби, както и в съответните структури на Европейския съюз, на Съвета на Европа и на други международни организации, като участва в дейността им, насочена към превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

4. координира взаимодействието на дирекцията с финансово-разузнавателните служби и обмена на информация по раздел II на глава шеста от ЗМИП и по чл. 14 от ЗМФТ;

5. образува оперативни преписки по информация за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход, подадена при условията и по реда на ЗМИП, и възлага работата по тях;

6. образува оперативни преписки по информация за финансиране на тероризъм, подадени при условията и по реда на ЗМФТ, и възлага работата по тях;

7. определя комисия за анализ и селекция на информацията по чл. 76 – 78 от ЗМИП;

8. образува оперативни преписки въз основа на предложение на комисията по т. 7;

9. определя комисия по прекратяването и архивирането на преписките по т. 5, 6 и 8;

10. прекратява преписките по т. 5, 6 и 8 въз основа на заключение на комисията по т. 7;

11. упражнява правомощия, произтичащи от ЗМИП, ЗМФТ и от нормативните актове по прилагането им.“

Министър-председател:  Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел І

Предмет

Чл. 1. С този правилник се уреждат:

1. прилагането на мерките по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);

2. допълнителните мерки по чл. 7, ал. 2 от ЗМИП;

3. условията за създаване на централни звена за контакт с издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП;

4. формата и редът за подаване на декларациите по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 3, чл. 63, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗМИП;

5. други въпроси, предвидени в ЗМИП.

Раздел ІІ

Изисквания към дейността на клоновете и дъщерните дружества на лицата по чл. 4 от ЗМИП в трети държави

Чл. 2. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП, които имат клонове и дъщерни дружества в трети държави, извършват оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества.

(2) Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП и се актуализира на всеки две години. Актуализация се извършва и когато в законодателството на третата държава настъпи промяна, която би се отразила съществено на оценката.

(3) Лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат резултатите от оценката по ал. 1 в прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП.

(4) Резултатитe от оценката по ал. 1 се отчитат и при провеждането на обученията на служителите в съответните клонове и дъщерни дружества в трети държави на лицата по чл. 4 от ЗМИП.

(5) Оценката по ал. 1 и информацията за предприетите действия за изпълнение на произтичащите от чл. 3 – 9 задължения на лицата по чл. 4 от ЗМИП се документират и съхраняват по реда на глава трета, раздел І  от ЗМИП.

Чл. 3. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП уведомяват своевременно, но не по-късно от 28 календарни дни, писмено дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния орган за надзор, когато при оценката по чл. 2 установят, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от следните мерки:

1. оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързан с деловите отношения и случайните операции или сделки, поради съществуващи ограничения за достъпа или използването на информация и данни за клиентите или действителните собственици на клиентите за целите на комплексната проверка на клиентите;

2. обмена и обработването в рамките на групата на информация и данни за клиентите и действителните собственици на клиентите за целите на ЗМИП, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) и този правилник;

3. разкриването на информация по чл. 72, ал. 6 и 7 и чл. 80, ал. 3 от ЗМИП и чл. 9, ал. 12 – 14 от ЗМФТ от тези клонове и дъщерни предприятия в рамките на групата;

4. разкриването на информация и данни за клиентите и действителните собственици на клиентите от тези клонове и дъщерни предприятия за целите на упражняването на контрол съгласно глава девета на ЗМИП;

5. прилагането на мерки за съхраняване на информация и поддържане на статистически данни, еквивалентни на тези в глава трета на ЗМИП.

(2) В уведомлението по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП посочват третата държава и предоставят информация за това, как законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на мерките по ал. 1.

Чл. 4. (1) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 1, 2 и 5 мерки, лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружества в трети държави да извършат проверка дали съответните забрани и ограничения в законодателството на третата държава могат да бъдат законно преодолени чрез получаването на съгласие от техните клиенти и съответно действителни собственици на техните клиенти. Резултатите от проверката се документират и съхраняват по реда на глава трета, раздел І на ЗМИП.

(2) Когато се установи, че е възможно преодоляване на забраните и ограниченията по реда на ал. 1, лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружест­ва в съответните трети държави да изискват необходимото съгласие от своите клиенти и съответно действителни собственици на своите клиенти до степента, в която законодателството на третата държава го позволява.

(3) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на посочената в чл. 3, ал. 1, т. 1 мярка, и се установи, че не е възможно преодоляване на забраните и ограниченията по реда на ал. 1, лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват предприемане на едно или повече от следните действия:

1. от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави – да получават одобрение от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 от ЗМИП за установяване или продължаване на делови взаимоотношения или извършване на случайни сделки или операции, по отношение на които е установен по-висок риск;

2. от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави – да изясняват произхода на средствата, използвани в деловите взаимоотношения и случайните сделки или операции;

3. от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави – да осъществяват разширено и текущо наблюдение върху деловите взаимоотношения, включително на извършваните в рамките им сделки или операции, докато не се убедят, че разбират рисковете, произтичащи от тези взаимоотношения;

4. от останалите членове на групата – да не се позовават на предходно идентифициране на клиента по чл. 57 от ЗМИП, когато същото е извършено от такива клонове и дъщерни дружества, а всеки техен клиент да се идентифицира отново, когато ползва продукти или услуги, предлагани от друг член на групата;

5. от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави – да ограничат предлаганите от тях в третата държава продукти и услуги до тези, за които е установен по-нисък риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и които са свързани с нисък риск за групата.

(4) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 2 мерки, и се установи, че не е възможно преодоляване на тези забрани и ограничения по реда на ал. 1, лицата по чл. 4 от ЗМИП предприемат едно или повече от следните действия:

1. осъществяват разширено наблюдение върху дейността на своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави относно ефективното прилагане на установените на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и относно адекватното идентифициране и оценка и ефективното управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма от страна на тези клонове и дъщерни дружества, което в зависимост от степента на потенциалния риск може да включва и проверки на място и извършване на независими одити;

2. изискват от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави да ограничат предлаганите от тях в третата държава продукти и услуги до тези, за които е установен по-нисък риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и които са свързани с нисък риск за групата;

3. изискват от останалите членове на групата да не се позовават на предходно идентифициране на клиента по чл. 57 от ЗМИП, когато същото е извършено от такива клонове и дъщерни дружества, а всеки техен клиент да се идентифицира отново, когато ползва продукти или услуги, предлагани от друг член на групата.

(5) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 5 мерки, и се установи, че не е възможно преодоляване на тези забрани и ограничения по реда на ал. 1, лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват предприемане на едно или повече от следните действия:

1. от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави – да актуализират на годишна база рисковите профили и информацията и данните, събрани в хода на комплексната проверка на клиентите, и да ги съхраняват за възможно най-дълъг период съгласно законодателството на третата държава, но не по-малко от времето, през което продължават деловите взаимоотношения, както и да осигурят адекватна защита на тази информация;

2. от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави – да ограничат предлаганите от тях в третата държава продукти и услуги до тези, за които е установен по-нисък риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и които са свързани с нисък риск за групата;

3. от останалите членове на групата – да не се позовават на предходно идентифициране на клиента по чл. 57 от ЗМИП, когато същото е извършено от такива клонове и дъщерни дружества, а всеки техен клиент да се идентифицира отново, когато ползва продукти или услуги, предлагани от друг член на групата.

Чл. 5. (1) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 3 мерки, за да оценят рисковете, свързани с дейността на своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави, лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват от тези клонове и дъщерни дружества да предоставят на годишна база на висшето им ръководство информация, която включва най-малко броя на подадените уведомления за съмнения  и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход или за финансиране на тероризъм за определен период, както и обобщени статистически данни за причините за възникналото съмнение  и/или узнаване на тези обстоятелства.

(2) В допълнение към действията по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП предприемат едно или повече от следните действия:

1. изискват от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави да им разкриват информация относно основанията за възникване на съмнението за изпиране на пари, за наличие на средства с престъпен произход или финансиране на тероризъм или за узнаването на тези обстоятелства;

2. изискват от останалите членове на групата да не се позовават на предходно идентифициране на клиента по чл. 57 от ЗМИП, когато същото е извършено от такива клонове и дъщерни дружества, а всеки техен клиент да се идентифицира отново, когато ползва продукти или услуги, предлагани от друг член на групата;

3. осъществяват разширено и текущо наблюдение на клиенти или действителни собственици на клиенти на своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави, когато за тези лица вече са подавани уведомления за съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход или за финансиране на тероризъм от друг член на групата;

4. изискват от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави да имат ефективни системи за идентифициране и докладване на съмнения и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход или за финансиране на тероризъм;

5. осъществяват разширено наблюдение върху дейността на своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави относно ефективното прилагане на установените на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и относно адекватното идентифициране и оценка и ефективното управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма от страна на тези клонове и дъщерни дружества, което в зависимост от степента на потенциалния риск може да включва и проверки на място, и извършване на независими одити.

Чл. 6. Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на посочената в чл. 3, ал. 1, т. 1 мярка поради съществуващи ограничения за достъпа или използването на информация и данни за клиентите или действителните собственици на клиентите за целите на комплексната проверка на клиентите и че рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм не могат да бъдат ограничени чрез прилагането на чл. 3 и 4, лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави:

1. да прекратят деловото взаимоотношение;

2. да откажат извършването на случайната сделка или операция, или

3. да преустановят предлагането на всички или на някои от продуктите или услугите.

Чл. 7. Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 мерки и че рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм не могат да бъдат ограничени чрез прилагането на чл. 3 – 5, лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружества да преустановят предлагането на всички или на определени продукти или услуги съобразно установения риск.

Чл. 8. Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 1 – 3 и 5 мерки, лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат чл. 4, ал. 3 – 5, чл. 5, ал. 2, чл. 6 и 7 съобразно установения риск.

Чл. 9. (1) Когато при оценката по чл. 2 се установи, че законодателството на третата държава не позволява или ограничава ефективното изпълнение на някоя от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 4 мерки, лицата по чл. 4 от ЗМИП осъществяват разширено наблюдение върху дейността на своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави относно ефективното прилагане на установените на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и относно адекватното идентифициране и оценка и ефективното управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма от страна на тези клонове и дъщерни дружества, което в зависимост от степента на потенциалния риск може да включва и проверки на място, и извършване на независими одити.

(2) В случаите по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП изискват от своите клонове и дъщерни дружества в съответните трети държави да предоставят на годишна база на висшето им ръководство следната информация:

1. броя на клиентите, по отношение на които е установен по-висок риск;

2. броя на подадените уведомления за съмнения и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход или за финансиране на тероризъм за определен период;

3. обобщени статистически данни за причините за възникналото съмнение или узнаване на тези обстоятелства.

(3) Резултатите от осъщественото наблюдение по ал. 1 и информацията по ал. 2 се документират и съхраняват по реда на глава трета, раздел І на ЗМИП и се предоставят при поискване на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на съответния орган за надзор в определените от тях срокове.

Раздел ІІІ

Изисквания по отношение на централните звена на контакт на издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП

Чл. 10. (1) Издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, създават централни звена за контакт при наличието на едно или повече от изброените условия:

1. ако извършват дейността си на територията на Република България чрез 10 или повече представители;

2. ако общият размер на разпространените и обратно изкупени от представителите им електронни пари, съответно общата стойност на извършените от представителите им за предходната финансова година платежни операции, надвишава 3 000 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;

3. ако общият размер на разпространените и обратно изкупени от представителите им електронни пари, съответно общата стойност на извършените от представителите им за една финансова година платежни операции, се очаква да надвиши 3 000 000 евро или тяхната равностойност в друга валута.

(2) Задължението за създаване на централни звена за контакт възниква и при неизпълнение в определените за това срокове на задължение за предоставяне на Българската народна банка или на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на информация, необходима за установяване наличието или липсата на изпълнен критерий по ал. 1.

(3) За целите на установяване и проверка на наличието на обстоятелствата по ал. 1 и 2 Българската народна банка и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ обменят информация по реда на чл. 87 от ЗМИП.

(4) За целите на установяване и проверка на наличието на обстоятелствата по ал. 1 и 2 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ обменя информация по реда на чл. 90 от ЗМИП и чл. 14 от ЗМФТ с компетентните органи на други държави членки, в които се намира централното управление на издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон. При неизпълнение от страна на тези издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги на искането за предоставяне на информацията в определения за това срок се прилага ал. 2.

Чл. 11. (1) Извън случаите по чл. 10 директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да даде задължителни указания за създаване на централни звена за контакт, когато е установено високо ниво на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързан с дейността на представителите на определени категории издатели на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП.

(2) В изключителни случаи и при наличието на установен висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, произтичащ от дейността на представителите на определен издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да даде задължителни указания за създаване на централно звено за контакт.

(3) При прилагането на ал. 1 и 2 се вземат предвид заключенията на изготвяната от Европейската комисия наднационална оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, заключенията на националната оценка на риска по чл. 95 от ЗМИП, както и други надеждни източници на информация, като се отчитат най-малко следните критерии:

1. рискът, произтичащ от предлаганите продукти, услуги и механизми за доставка;

2. рискът, произтичащ от вида на клиентите;

3. рискът, произтичащ от наличието на повече случайни сделки или операции в сравнение с установени делови взаимоотношения;

4. рискът, произтичащ от държавите и географските зони, в които се предлагат продуктите и услугите.

(4) За целите на ал. 3 надеждни източници на информация могат да са насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(5) Директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ дава задължителни указания за създаване на централно звено за контакт и в случаите по чл. 10, ал. 2.

Чл. 12. (1) Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, които създават централни звена за контакт по чл. 10 и 11, предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ следните документи и информация във връзка със създаването на централно звено за контакт:

1. наименование/име, седалище и адрес на управление на лицето, определено за централно звено за контакт;

2. единен идентификационен код/БУЛСТАТ;

3. списък на лицата, управляващи и представляващи централното звено за контакт;

4. данни за контакт с централното звено за контакт.

(2) При възникването на задължение за създаване на централно звено за контакт по чл. 10, ал. 1 документите и информацията по ал. 1 се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 31 януари на годината, следваща календарната година, през която е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 10, ал. 1.

(3) При възникването на задължение за създаване на централно звено за контакт по чл. 11, ал. 1 и 2 и чл. 10, ал. 2 документите и информацията по ал. 1 се предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в 30-дневен срок от получаването на указанията.

(4) При промяна в данните по ал. 1 издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, създали централни звена за контакт по чл. 10 и 11, предоставят съответните документи и информация на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

Чл. 13. С оглед на осигуряване спазването на изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им от представителите на определилия го издател на електронни пари или на доставчик на платежни услуги централното звено за контакт по чл. 9 от ЗМИП изпълнява следните функции:

1. подпомага осъществяването на дейностите по вътрешна организация и контрол съгласно глава осма от ЗМИП, като запознава определилия го издател на електронни пари или на доставчик на платежни услуги с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им;

2. осъществява наблюдение за спазване от страна на представителите на определилия го издател на електронни пари или на доставчик на платежни услуги на изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им, както и на установените от определилия го издател на електронни пари или на доставчик на платежни услуги правила във връзка с дейностите по вътрешна организация и контрол съгласно глава осма от ЗМИП;

3. предоставя информация на централното управление на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги за всяко нарушение или възникнал проблем, свързани със спазване на изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им от тези представители, включително всяка информация, която може да засегне способността на представителя да спазва установените по реда на глава осма от ЗМИП правила за осъществяване на дейностите по вътрешната организация и контрола или да се отрази по друг начин на извършваната от определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП;

4. от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги осигурява предприемането на подходящи действия в случаите, в които тези представители не спазват или в които има риск да не спазят изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им;

5. от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги осигурява участието на представителите му и на техните служители в обученията по чл. 101, ал. 11 от ЗМИП.

Чл. 14. За нуждите на осъществявания от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ контрол за спазване на изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им, централното звено за контакт на издател на електронни пари или на доставчик на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП:

1. представлява определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги в кореспонденцията му с дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“;

2. получава достъп до информацията, с която разполагат представителите;

3. отговаря на всяко искане за предоставяне на информация, отправено от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ във връзка с дейността на представителите, и им предоставя относимата информация, с която разполагат определилият го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги и неговият представител, а при установен висок риск предоставя информация и периодично;

4. при поискване от страна на контролните органи оказва съдействие при проверките на място на тези представители по чл. 108 от ЗМИП и чл. 14а от ЗМФТ.

Чл. 15. (1) Централното звено за контакт на издател на електронни пари или на доставчик на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП подава от името на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги уведомления до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при условията и по реда на чл. 72 от ЗМИП и чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ и отговаря на искания за предоставяне на информация, отправени от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при условията и по реда на чл. 74 от ЗМИП.

(2) При изпълнението на задълженията си по ал. 1 централното звено за контакт спазва ограниченията и изискванията, определени в чл. 80 от ЗМИП и чл. 9, ал. 12 – 14 от ЗМФТ.

(3) Звеното по ал. 1 осъществява текущо наблюдение върху сделките и операциите, извършвани от представителите на определилия го издател на електронни пари или доставчик на платежни услуги, като отчита обема и сложността им с оглед установяване на съмнителни сделки или операции и клиенти.

(4) Прилагането на ал. 1 – 3 не изключва произтичащите от ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им задължения на представителите на издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги.

Глава втора

КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

Раздел І

Идентифициране и оценка на рисковете, кои­то произтичат от установяването на делово взаимоотношение или от извършването на случайна сделка или операция

Чл. 16. (1) За да преценят вида, степента и обема на прилаганите мерки за комплексна проверка на клиента съгласно глава втора от ЗМИП, лицата по чл. 4 от същия закон определят рисковия профил на клиента, като идентифицират и оценяват рисковете, които произтичат от установяването на делово вза­имоотношение с клиента или от извършването на случайна сделка или операция от клиента.

(2) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните категории рискови фактори, свързани със:

1. клиента и действителния собственик на клиента (когато е приложимо);

2. държавата или географската зона, в която е установен клиентът или неговият действителен собственик или в която клиентът или неговият действителен собственик извършва стопанската си или професионалната си дейност или с която е свързан по друг начин;

3. предлаганите продукти и услуги, както и с вида на извършваните сделки или операции;

4. механизмите за доставка, използвани за продуктите, услугите, сделките и операциите по т. 3.

(3) При идентифицирането и оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП:

1. вземат предвид информация, която се съдържа във:

а) извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

б) оценките на риска по чл. 95 и 98 от ЗМИП;

в) оценките на риска по чл. 100 от ЗМИП, ако е приложимо;

г) информацията, събрана в хода на комплексната проверка на клиента;

2. могат да вземат предвид и информация, която се съдържа във:

а) насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

б) насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) друга достъпна информация при задължително отчитане надеждността на източника й.

(3) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат ал. 1 и 2, като вземат предвид най-малко предназначението на установяваното делово взаимоотношение, разкритата сметка и извършваната сделка или операция, равнището на активите, които клиентът ще депозира, съответно размера на предстоящата сделка или операция, както и регулярността или продължителността на установяваното делово взаимоотношение.

Чл. 17. (1) При идентифицирането на рисковете, свързани с клиента и неговия действителен собственик, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със:

1. стопанската или професионалната дейност на клиента и на действителния собственик на клиента;

2. репутацията на клиента и на действителния собственик на клиента;

3. вида и поведението на клиента и на действителния собственик на клиента.

(2) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани със стопанската или професионалната дейност на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват:

1. свързаност със сектори, които се свързват с по-висок риск от корупция;

2. свързаност със сектори, които се свързват с по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

3. свързаност със сектори, за които е характерно активно използване на парични средства в брой;

4. за клиент юридическо лице или друго правно образувание – целта и предмета на дейност, включително дали се ползва за управление на активи;

5. принадлежност към някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП;

6. заемане на друга важна позиция, която, въпреки че не попада в обхвата на чл. 36 от ЗМИП, би могла да даде възможност за злоупотреба с това положение за лично облагодетелстване или облагодетелстване на трето лице;

7. за клиент юридическо лице – принадлежност към категория, спрямо която са налице законови изисквания за оповестяване, които осигуряват адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността;

8. за клиент държавен или местен орган в друга държава или юрисдикция – нивото на корупция в съответната държава или юрисдикция;

9. съответствието на установеното за предишната, настоящата и планираната стопанска или професионална дейност на клиента или неговия действителен собственик с наличната за него информация;

10. принадлежност към списъците по чл. 4б от ЗМФТ;

11. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(3) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с репутацията на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват:

1. наличие на информация в медиите или в други надеждни източници на информация за повдигнати обвинения за тероризъм или финансиране на тероризъм или за блокиране на активи на клиента или неговия действителен собственик или на лице, свързано с тях, във връзка с прилагането на мерки срещу финансиране на тероризъм;

2. наличие на негативна информация за клиента или действителния му собственик, включително относно повдигнати обвинения или подозрения в престъпна дейност, в медиите или в други надеждни източници на информация;

3. наличие на предходни уведомления по чл. 72 от ЗМИП или по чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ;

4. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(4) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с вида и поведението на клиента или неговия действителен собственик, могат да включват:

1. невъзможност или нежелание за представяне на убедителни доказателства за самоличността;

2. наличие на съмнения относно достоверността или точността на идентификационните данни;

3. степента на прозрачност на структурата на собственост на клиента юридическо лице или друго правно образувание, както и доколко при сложна структура на собственост за това са налице основателни причини от законов или бизнес характер;

4. избягване установяването на делово взаимоотношение и предпочитане извършването на случайни сделки или операции, когато същото е нецелесъобразно;

5. стремеж към дистанционно установяване на деловото взаимоотношение или дистанционно извършване на сделки или операции, когато причината за същото не може да се установи с оглед на информацията на разположение на лицето по чл. 4 от ЗМИП или не съответства на наличната информация за клиента;

6. емитиране или наличие на акции на приносител или номинални собственици;

7. при промени в структурата на собственост и контрол на клиент юридическо лице или друго правно образувание – основанията за това;

8. наличие или липса на икономическа или законна логика или цел на заявени или извършвани сделки или операции, които са сложни, необичайни или неочаквано големи или имат необичайна или неочаквана обосновка или които се извършват по необичайни схеми;

9. стремеж към прекомерна поверителност и нежелание за предоставяне на голям обем от информация за целите на комплексната проверка;

10. степента на съответствие на установения произход на средствата и източник на имуществено състояние с наличната за клиента и действителния му собственик информация;

11. степента на съответствие на заявените за използване продукти и услуги при установяване на деловото взаимоотношение с реално използваните продукти и услуги впоследствие;

12. наличие или липса на основателна причина клиент, установен в друга държава, да ползва продукти и услуги при лицето по чл. 4 от ЗМИП, която може да се установи с оглед на информацията на разположение на лицето по чл. 4 от ЗМИП;

13. когато клиентът е юридическо лице с нестопанска цел – възможността за злоупотреба с него за целите на финансирането на тероризъм;

14. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

Чл. 18. (1) При идентифицирането на рисковете, свързани с държавите и географските зони, в които клиентът или действителният собственик на клиента са установени, извършват стопанската си или професионална дейност или с които са свързани по друг начин, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със:

1. ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответната държава или географска зона;

2. нивото на риск от финансиране на тероризъм в съответната държава или географска зона;

3. нивото на прозрачност и степента на спазване на данъчното законодателство в съответната държава или географска зона;

4. нивото на предикатната за изпирането на пари престъпна дейност в съответната държава или географска зона.

(2) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, могат да включват:

1. принадлежност на държавата или юрисдикцията към списъка по чл. 46, ал. 3 от ЗМИП;

2. наличие на указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по чл. 46, ал. 5 от ЗМИП;

3. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(3) За определянето на по-висок риск, произтичащ от ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да вземат предвид и налична в медиите или други надеждни източници информация, че държавата или юрисдикцията не разполага с ефективни системи за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(4) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с нивото на риск от финансиране на тероризъм, могат да включват:

1. наличието или липсата на наложени на държавата или юрисдикцията санкции, ембарго или подобни мерки, например от Европейския парламент и от Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

2. наличието или липсата на информация в медиите или информация от надеждни източници, че съответната държава или юрисдикция предоставят финансиране или подкрепа за терористични дейности или на територията й действат терористични организации;

3. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(5) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с нивото на прозрачност и степента на спазване на данъчното законодателство, могат да включват:

1. налична информация от надеждни източници относно степента на спазване и ефективно прилагане на международните стандарти за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели;

2. ангажираност и ефективно въвеждане на Общия стандарт за предоставяне на информация относно автоматичния обмен на информация за финансови сметки (CRS);

3. наличието или липсата на надеждни и достъпни регистри на действителните собственици;

4. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(6) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани с нивото на предикатната за изпирането на пари престъпна дейност, могат да включват:

1. наличие на информация в медиите или други надеждни и достоверни публични източници за нивата на корупция, данъчни престъпления, организирана престъпност или друга предикатна за изпирането на пари престъпна дейност;

2. наличие на информация в медиите или други надеждни и достоверни публични източници за капацитета за ефективното разследване и наказателно преследване на престъпленията по т. 1 от компетентните органи в съответната държава или юрисдикция;

3. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(7) При идентифицирането на рисковете и отчитането на рисковите фактори по ал. 2 – 6 надеждните източници на информация могат да включват доклади от механизми за взаимни оценки, подробни доклади за оценка или публикувани доклади за последващи мерки от съответните международни организации с компетентност в конкретната област.

Чл. 19. (1) При идентифицирането на рисковете, свързани с продуктите, услугите, сделките или операциите, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със:

1. степента на прозрачност на съответните продукт, услуга, сделка или операция;

2. сложността на съответните продукт, услуга, сделка или операция;

3. стойността или размера на съответните продукт, услуга, сделка или операция.

(2) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани със степента на прозрачност на съответните продукт, услуга, сделка или операция по ал. 1, могат да включват:

1. степента, в която съответният продукт, услуга, сделка или операция позволява клиентът или действителният собственик на клиента да останат анонимни;

2. степента, в която съответният продукт, услуга, сделка или операция позволява трето за деловото взаимоотношение лице да оказва решаващо влияние при ползване на продукта или услугата, сключване на сделката или извършване на операцията;

3. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(3) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани със степента на сложност на съответните продукт, услуга, сделка или операция, могат да включват:

1. степента, в която съответната сделка или операция позволяват участието на много лица или лица от различни държави и юрисдикции;

2. степента, в която продуктът или услугата позволяват плащания от трети лица или надплащания, когато същите са необичайни;

3. степента, в която е възможно трети лица, от които се очакват плащания, да могат да бъдат идентифицирани;

4. в случаите на прехвърляне на средства от сметка на клиента в друга институция – степента, в която тази институция е субект на задължения и на контрол, аналогични на уредените в ЗМИП, ЗМФТ и този правилник;

5. други рискови фактори, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(4) Рисковите фактори, които се отчитат за идентифициране на рисковете по ал. 1, свързани със стойността или размера на съответния продукт, услуга, сделка или операция, могат да включват:

1. степента, в която продуктите или услугите предполагат плащания в брой;

2. степента, в която продуктите и услугите предпоставят извършването на сделки или операции на голяма стойност;

3. при определяне на максимални прагове – степента, в която тези прагове ограничават използването на продуктите и услугите за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Чл. 20. (1) При идентифицирането на рисковете, свързани с механизмите за доставка, лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат рискови фактори, свързани със:

1. степента, в която деловото взаимоотношение се установява и сделките и операциите се извършват неприсъствено, и условията, при които се осъществява;

2. степента, в която лицето по чл. 4 от ЗМИП ползва посредници или представители, и начина, по който са уредени тези отношения.

(2) При оценката на рисковете по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат фактори, които могат да включват:

1. дали клиентът присъства физически при идентифицирането, или то се извършва дистанционно и при какви условия;

2. в случаите, в които клиентът е представен от друго лице в групата:

а) до каква степен това може да гарантира, че клиентът не носи допълнителни рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм за лицето по чл. 4 от ЗМИП;

б) какви са предприетите действия за установяване доколко прилаганите от този член на групата мерки съответстват на ЗМИП, ЗМФТ и този правилник;

3. в случаите, в които клиентът е представен от друго лице извън групата:

а) под каква категория попада същото;

б) субект ли е същото на задължения и контрол, аналогични на уредените в ЗМИП, ЗМФТ и този правилник;

в) приложимо ли е позоваването на предходно идентифициране, извършено от него;

г) в състояние ли е същото да предостави своевременно необходимите документи във връзка с идентифицирането и проверката на идентификацията;

д) доколко лицето ефективно прилага мерките по ЗМИП, ЗМФТ и този правилник;

4. в случаите, в които обвързаният агент предоставя и извършва една или повече от инвестиционните услуги и дейности, посочени в чл. 33, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти – до каква степен събраната от обвързания агент информация е достатъчна за целите на комплексната проверка и за оценката на риска, свързан с деловото взаимоотношение;

5. в случаите на използване на посредник:

а) дали посредникът е субект на задължения и контрол, аналогични на уредените в ЗМИП, ЗМФТ и този правилник;

б) дали е регистриран в държава или юрисдикция, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари, като се вземат предвид и чл. 2 – 9;

6. други обстоятелства, определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП.

Чл. 21. (1) При идентифициране и оценка на рисковете, произтичащи от деловото взаимоотношение или случайната сделка или операция, за определяне на рисковия профил на клиента и с оглед вземане на решение за вида, степента и обема на мерките за комплексна проверка на клиента, които следва да се прилагат, при определяне на относителната тежест на отделните рискови фактори лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат как същите се отнасят към характера и целта на деловото взаимоотношение или случайната сделка или операция. При използване на система за автоматично определяне на нивото на риск за конкретно делово взаимоотношение или случайна операция или сделка се извършва последващ преглед, а при необходимост – и промяна на нивото на риск. Действията по прегледа, а ако е приложимо – и промяната, се извършват от представителите на специализираните служби по чл. 106 от ЗМИП или от определени от лицето по чл. 4 от ЗМИП негови служители и се документират. Периодите за извършване на прегледа се определят в зависимост от обективни критерии с цел гарантиране прилагането спрямо последващите сделки и операции на клиента на съобразени с установения риск подходящи мерки за комплексна проверка.

(2) Когато наличието на някои от рисковите фактори не може да бъде установено към момента на установяване на деловото взаимоотношение по обективни причини, лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат мерките за комплексна проверка съобразно риска, установен по реда на чл. 98 от ЗМИП, преди установяване на деловото взаимоотношение, съответно преди извършването на случайната сделка или операция, като отчитат, доколкото е приложимо, рисковите фактори и обстоятелствата по чл. 16 – 20. След установяване на деловото взаимоотношение рисковите фактори и обстоятелствата се отчитат от момента на тяхното установяване.

(3) Оценката по чл. 16, включително отчетените рискови фактори и определената им относителна тежест, се документира и съхранява по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП. Когато се предвижда прилагане на мерки за опростена комплексна проверка в случаи, които не попадат в предварително одобрените по чл. 25, ал. 2 от ЗМИП категории, оценката по чл. 16 се одобрява от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(4) Оценката по чл. 16 се актуализира периодично, като периодите за актуализация се определят съобразно установения риск и се посочват във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, приети по реда на глава осма, раздел І  от ЗМИП.

(5) Независимо от периодите за актуализация, предвидени във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети по реда на глава осма, раздел І от ЗМИП, лицата по чл. 4 от същия закон предприемат незабавно действия за актуализиране на оценката по чл. 16, когато при прилагане на мерките за комплексна проверка по чл. 10, т. 4 и 5 от ЗМИП установят несъответствие на информацията за клиента, сделките и операциите с характера и целта на установеното делово взаимоотношение и с установения по отношение на делово взаимоотношение с клиента риск.

Чл. 22. При определянето на рисковия профил на клиента и идентифициране и оценка на рисковете, произтичащи от деловото взаимоотношение или случайната сделка или операция, с оглед на вземане на решение за вида, степента и обема на мерките за комплексна проверка на клиента, които следва да се прилагат, лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП спазват и насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от  20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от  5 юни 2015 г.) (Директива (ЕС) 2015/849).

Раздел ІІ

Опростена комплексна проверка

Чл. 23. (1) Преди пристъпването към прилагане на мерки за опростена комплексна проверка при условията и по реда на глава втора, раздел ІІІ от ЗМИП лицето по чл. 4 от ЗМИП уведомява писмено дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за идентифицираните категории клиенти, продукти и услуги с по-нисък риск и за намерението да се прилагат мерки за опростена комплексна проверка спрямо тях.

(2) В уведомлението по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП включват и описание на отделните рискови фактори, които са взети предвид, както и основните заключения при определянето на относителната им тежест.

(3) При поискване лицата по чл. 4 от ЗМИП предоставят допълнителна информация на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в определения за това срок.

(4) Действията за установяване на наличието на обстоятелствата, обуславящи прилагането на мерки за опростена комплексна проверка по глава втора, раздел ІІІ от ЗМИП, се документират и събраните данни, документи и информация се съхраняват по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП.

Чл. 24. (1) Лицето по чл. 4 от ЗМИП извършва повторна преценка за наличие на основание за прилагане на мерки за опростена комплексна проверка, когато в хода на прилагане на мерките за комплексна проверка по чл. 10, т. 4 и 5 от същия закон по отношение на установено делово взаимоотношение, спрямо което се прилагат мерки за опростена комплексна проверка, лицето по чл. 4 от ЗМИП установи:

1. наличие на съществена промяна във вида, стойността, обема, честотата, размера и начина на извършване на сделките и операциите, или

2. друга промяна, която би могла да окаже влияние върху нивото на установения риск, включително поради промяна на относителната тежест на рисков фактор, отчетен при оценката по чл. 16.

(2) Действията по ал. 1 се документират и събраните данни, документи и информация се съхраняват по реда на глава трета, раздел І  от ЗМИП.

Раздел ІІІ

Разширена комплексна проверка

Чл. 25. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат поне два от способите по чл. 42, ал. 2 от ЗМИП, за да установят дали клиентът или действителният собственик на клиента юридическо лице или друго правно образувание е лице по чл. 36 от ЗМИП, когато:

1. клиентът или действителният собственик на клиента е от държава, за която е налична информация за високи нива на корупция, или от държава – обект на санкции, ембарго или подобни мерки от страна на Европейския парламент и от Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, както и в случаите на конкретни указания от страна на Европейския съюз или Организацията на обединените нации;

2. клиентът юридическо лице или друго правно образувание е със структура на собственост, която включва номинални собственици и управители или по друг начин затруднява установяването на действителните собственици и/или предпоставя анонимност;

3. при липса на реална дейност в страната и/или когато сметката се използва предимно за прехвърляне на средства между други лица;

4. при частично съвпадение на идентификационните данни с тези на лица, за които е налична негативна информация в бази данни или информация от открити източници;

5. в други случаи на установен по-висок риск по реда на глава седма от ЗМИП.

(2) С оглед на ефективното прилагане на мерките за разширена комплексна проверка по отношение на делови взаимоотношения с лица по чл. 36 от ЗМИП, както и при извършване на случайна операция или сделка с такива лица лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да използват информация, предоставена от съответен член на групата в държавата на произход или регистрация на клиента при спазване на изискванията на чл. 80 от ЗМИП и чл. 9, ал. 12 – 14 от ЗМФТ.

Чл. 26. (1) Когато източниците на информация, на които се основават вътрешните системи по чл. 42, ал. 1 от ЗМИП, включват писмена декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от същия закон, декларацията следва да съдържа реквизитите съгласно приложение № 1.

(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити по приложение № 1 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието й.

(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред определен от него служител, включително чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, при спазване на изискванията на раздел VII.

Чл. 27. (1) За изясняване на източника на имуществено състояние на клиент или действителния собственик на клиента, за когото са установили, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, и при наличието на механизъм за публичност лицата по чл. 4 от същия закон извършват периодично преглед и сравнение между информацията за декларираното имущество на клиента или действителен собственик на клиента и информацията, установена в резултат на прилагането на мерките за комплексна проверка.

(2) Лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват периодично преглед на сделките и операциите, извършвани в рамките на деловото взаимоотношение с клиент, за когото или за действителния собственик на когото са установили, че е лице по чл. 36 от същия закон, с оглед на преценка относно наличието на съществена промяна във вида, стойността, обема, честотата, размера и начина на извършване на сделките и операциите, която би могла да окаже влияние върху нивото на установения риск.

(3) Действията по ал. 1 и 2 се документират и се актуализират на годишна база или на по-кратки периоди от време, ако лицето по чл. 4 от ЗМИП прецени, че е необходимо, или при дадени такива указания от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(4) Актуализацията по ал. 3 се извършва на по-кратки периоди и когато клиентът или действителният собственик на клиента, за когото е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, е от държава, за която е налична информация за установено високо ниво на корупция или за установени съществени пропуски в механизмите за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(5) Сроковете по ал. 3 се прилагат и когато клиентът или действителният собственик на клиента, за когото е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, е свързан със сектор, по отношение на който в извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, оценките на риска по чл. 95 и 98 от ЗМИП или оценката на риска по чл. 100 от ЗМИП, ако е приложимо, е установен по-висок риск от корупция или изпиране на пари.

(6) Лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да преценят прилагането на сроковете по ал. 3 и на базата на информация, съдържаща се в насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и в насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, или на друга достъпна информация при задължително отчитане надеждността на източника й.

Чл. 28. (1) След изтичането на срока по чл. 37, ал. 1 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон извършват оценка на риска от деловото взаимоотношение с клиента с оглед на преценка относно необходимостта от продължаване прилагането на една или на няколко от мерките за разширена комплексна проверка.

(2) Оценката по ал. 1 се документира и съхранява по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП.

(3) Оценката по ал. 1 се актуализира периодично, като периодите за актуализация се определят във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма на лицето по чл. 4 от ЗМИП, приети по реда на глава осма, раздел І от същия закон, в зависимост от обективни критерии с цел гарантиране прилагането на подходящи мерки за комплексна проверка спрямо последващите сделки и операции на клиента, които са съобразени с нивото на риск.

Чл. 29. (1) Когато в хода на текущото и на разширеното наблюдение на деловото взаимоотношение с клиент, за когото или за действителния собственик на когото е установено, че е лице по чл. 36 от ЗМИП, се установят ситуации на потенциално по-висок риск, се изисква одобрение от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 от ЗМИП за продължаване на деловото взаимоотношение с клиента.

(2) В зависимост от честота на ситуациите по ал. 1 такова разрешение може да се изисква и на годишна база или на по-кратки периоди според нивото на установения риск.

Чл. 30. (1) Преди въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и преди използването на нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, при идентифицирането и оценката на произтичащите от това рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм по чл. 48, ал. 2 от ЗМИП, лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват оценка на произтичащите от това рискове, като в допълнение към рисковите фактори по раздел І отчитат и следните категории рискови фактори, свързани със:

1. установените механизми за контрол;

2. качеството и степента на съответствие на мерките за идентифициране и проверка на идентификацията с установения риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

3. надеждността на мерките по т. 2.

(2) С оглед на оценка на цялостния риск за упражняването на дейността им, свързан с въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и с използването на нови технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, в допълнение към рисковите фактори по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат и:

1. техническия капацитет, включително познания и умения на отговорните служители на лицето по чл. 4 от ЗМИП, във връзка с въвеждането, внедряването и използването на нови продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии;

2. степента, в която отговорните служители на лицето по чл. 4 от ЗМИП са запознати с характеристиките и/или функционалностите на новите продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии;

3. наличието или липсата на план за действие при непредвидени ситуации;

4. начина на разработване и използване на новите продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии – дали са разработени от самото лице по чл. 4 от ЗМИП, дали са доставени от външен доставчик, дали са използвани от трето лице при позоваване на предходно идентифициране, извършено от това лице, по реда на чл. 56 и 57 от ЗМИП, или са използвани от трето лице, на което е възложено извършване на действия във връзка с комплексна проверка на клиентите.

(3) При идентифициране на рисковете по ал. 1, т. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните рискови фактори:

1. ефективността на системите за управление на риска, свързан с прилагане на новите продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии, които могат да включват например паралелно прилагане на традиционни методи за определено време, докато лицето по чл. 4 от ЗМИП не се увери в тяхната надеждност;

2. степента, в която лицето по чл. 4 от ЗМИП има възможност да оказва решаващо влияние по отношение на промени в новите продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии, тяхното въвеждане и прилагане;

3. ефективността на механизмите за текущо наблюдение върху новите продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии;

4. наличие или липса на установени слабости или системни грешки;

5. възможностите за съхранение на данните в съответствие с изискванията на глава трета, раздел І от ЗМИП;

6. ефективността на механизмите за защита на данните;

7. нивото на професионална подготовка на служителите на лицата по чл. 4 от ЗМИП, предлагащи и прилагащи новите продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии;

8. когато се използва трето лице или външен доставчик – дали е регистриран в държава или юрисдикция, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари;

9. когато се използва трето лице или външен доставчик – наличие или липса на ограничения за това лице за разкриване на информация на лицето по чл. 4 от ЗМИП или на компетентните органи, упражняващи контрол за спазване на изискванията на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(4) При идентифициране на рисковете по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко следните рискови фактори:

1. наличните гаранции, че деловото взаимоотношение се установява при спазване на изискванията на ЗМИП за идентифициране на клиентите и проверка на идентификацията;

2. ефективността на системите за контрол на качеството по отношение на действията по идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация, включително възможност за текущ мониторинг;

3. ефективността на системите за контрол над актуалността и точността на данните и информацията, събрани в хода на идентифицирането и проверката на идентификацията;

4. ефективността и ефикасността на новите продукти, бизнес практики и механизми за доставка в контекста на вида и обема на дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(5) При идентифициране на рисковете по ал. 1, т. 3 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат ефективността на системите по чл. 41 и на други системи, които имат отношение към новите продукти, бизнес практики, механизми за доставка и нови технологии.

(6) Оценката по ал. 1 се одобрява от служител на висша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 от ЗМИП и се документира и съхранява по реда на глава трета, раздел І от същия закон.

(7) При установен висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм по ал. 1 – 6 лицата по чл. 4 от ЗМИП прилагат мерки за разширена комплексна проверка съобразно риска.

(8) Оценката по ал. 1 се актуализира периодично, като периодите за актуализация се определят съобразно нивото на установения риск и се посочват във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, приети по реда на глава осма, раздел І на ЗМИП.

(9) Независимо от периодите за актуализация, предвидени във вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, приети по реда на глава осма, раздел І от ЗМИП, лицата по чл. 4 от същия закон предприемат незабавно действия за актуализиране на оценката по ал. 1, когато по отношение на продуктите, бизнес практиките, механизмите за доставка или новите технологии настъпят промени, които оказват влияние върху нивото на произтичащия от въвеждането и използването им риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

Чл. 31. (1) Извън случаите по чл. 35 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон прилагат мерки за разширена комплексна проверка на клиента съобразно риска и когато в резултат на идентифицирането и оценката на рисковете по реда на раздел І, които произтичат от установяването на делово взаимоотношение с клиента или от извършването на случайна сделка или операция от клиента, установят високо ниво на риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

(2) Мерките по ал. 1 могат да включват:

1. изискване и/или събиране на по-голям обем от данни, документи и информация;

2. изискване на данни, документи и информация от различни източници с цел съпоставяне, събиране и/или проверка на вече събрани данни, документи и информация;

3. съобразяване честотата на извършване на действията по т. 1 и 2 с установеното ниво на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

4. изискване на разрешение от служител на висша ръководна длъжност за установяване или продължаване на делово взаимоотношение или извършване на случайна сделка или операция, както и за извършване на определени сделки или операции в рамките на деловото взаимоотношение или разрешаване ползването на отделни продукти или услуги, бизнес практики, механизми за доставка, както и за използването на нови технологии;

5. изясняване на източниците на имущественото състояние на клиента;

6. изискване на референции от контрагенти на клиента или от други лица по чл. 4 от ЗМИП;

7. възлагане на проучване или предприемане на други необходими за целта действия на лица, ползващи се с добра репутация и притежаващи доказана експертиза и практически опит в сферата на превенцията и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

8. предприемане на други действия, преценени от лицето по чл. 4 от ЗМИП като подходящи.

Чл. 32. (1) Мерките по чл. 31, ал. 2 могат да се прилагат и в случаите по чл. 35 от ЗМИП в допълнение към мерките за разширена комплексна проверка по глава втора, раздел ІV от същия закон, когато лицата по чл. 4 от ЗМИП установят, че рискове, идентифицирани в извършената от Европейската комисия оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм или в оценките на риска по чл. 95, 98 и 100 от ЗМИП, не могат да бъдат ограничени чрез прилагането на чл. 35 – 49 от ЗМИП и чл. 24 – 30 от този раздел.

(2) Действията за установяване наличието на обстоятелствата, обуславящи прилагането на мерките по ал. 1, се документират и съб­раните данни, документи и информация се съхраняват по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП.

(3) В случаите по ал. 1 задължително се спазват изискванията, определени в чл. 51, ал. 2 от ЗМИП.

Чл. 33. Видът на конкретните мерки за разширена комплексна проверка, прилагани в случаите по чл. 31, ал. 1, и на допълнително прилаганите мерки за разширена комплексна проверка в случаите по чл. 32, ал. 1, както и степента и обемът им се съобразяват с установения риск.

Раздел ІV

Особени правила по отношение на електронните пари

Чл. 34. (1) За целите на оценката на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с операции и сделки с електронни пари, в допълнение към рисковите фактори по раздел І лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат най-малко и:

1. степента, в която издателите на електронни пари използват други лица да разпространяват и изкупуват обратно електронни пари от тяхно име, както и вида на тези лица, мястото на извършване на дейността им и законовите изисквания по отношение на тази дейност;

2. праговете и начините за захранване, използване и прехвърляне на продукта.

(2) Издателите на електронни пари и техните представители прилагат допълнително мерки за комплексна проверка, определени в насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849, в ситуации с по-висок риск, засягащи операции и сделки с електронни пари, когато в резултат на идентифицирането и оценката на рисковите фактори по раздел І установят, че рискове, идентифицирани в извършената от Европейската комисия оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм или в оценките на риска по чл. 95, 98 и 100 от ЗМИП, не могат да бъдат ограничени чрез прилагането на чл. 24, ал. 1 – 4 от ЗМИП. Видът, степента и обемът на прилаганите мерки се съобразяват с установения риск.

(3) При прилагането на ал. 1 и 2 издателите на електронни пари и техните представители спазват насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

(4) С оглед на изпълнение на задълженията си по ал. 1 – 3 издателите на електронни пари и техните представители въвеждат и прилагат вътрешни системи за наблюдение, които съдържат мерки, насочени най-малко към установяване на:

1. аномалии при използването на продуктите;

2. несъответствие между предоставената от клиента информация и установената от издателите на електронни пари и техните представители информация за клиента;

3. свързаност с други предлагани продукти или установени делови взаимоотношения.

(5) Вътрешните системи по ал. 4 следва да позволяват събиране на информация за мястото и начина за използване на продукта.

Раздел V

Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията

Чл. 35. (1) В случаите по чл. 54, ал. 2 от ЗМИП, когато идентифицирането на юридическо лице, регистрирано в държава членка, се извършва чрез установяване на обстоятелства, вписани в търговския регистър или в съответния официален публичен търговски или дружествен регистър на тази държава членка, лицата по чл. 4 от ЗМИП документират предприетите действия по извършване на справката и идентифициране на клиента.

(2) Действията по извършване на справката по ал. 1 се документират по начин, който:

1. позволява да бъдат установени:

а) датата и часът на извършване на справката;

б) лицето, извършило справката;

в) последната дата на актуализация по партидата на юридическото лице в съответния регистър;

г) данните по чл. 54, ал. 4 от ЗМИП;

д) документите, съдържащи данни по чл. 54, ал. 4 от ЗМИП, когато същите не са видни в справката, но са налични в сканирани документи по партидата на юридическото лице;

е) създаване на справка за всички действия по идентифицирането;

ж) други данни и информация, преценени от лицето по чл. 4 от ЗМИП като необходими за целите на идентифицирането, и

2. не позволява:

а) промяна на поредността на предприетите действия;

б) неправомерно унищожаване и/или изтриване на справката;

в) неправомерен достъп, изменение или разпространение на справката.

Чл. 36. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП могат да не събират копия от официалните документи за самоличност на представителите, пълномощниците и на другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентифицирането на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, когато:

1. са изпълнени условията по чл. 26 от ЗМИП, и

2. са събрани необходимите данни за физическите лица съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗМИП и събраните данни са проверени по реда на чл. 55 от ЗМИП.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите по чл. 27 – 31 от ЗМИП при наличие на условията по чл. 26 от ЗМИП.

(3) Независимо от прилагането на ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП изпълняват и останалите си задължения по ЗМИП във връзка с идентифицирането на физическо лице.

Раздел VІ

Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация

Чл. 37. (1) За идентифицирането на физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, освен справките и документите по чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон събират и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, която съдържа реквизитите съгласно приложение № 2.

(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити по приложение № 2 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието й.

(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред определен от него служител при спазване изискванията на чл. 15 от ЗМИП.

Чл. 38. При заявяване на подлежащите на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ данни по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП представляващите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, подават декларация с нотариална заверка на подписа, която съдържа реквизитите съгласно приложение № 3.

Чл. 39. В случаите на чл. 65, ал. 3 от ЗМИП с цел събиране на информация за идентифициране и проверка на идентификацията на лицето, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката, лицето по чл. 4 от ЗМИП предприема едно или повече от изброените действия за установяване на потенциална свързаност с трети лица и идентифициране на тези трети лица:

1. в случаите на установяване на делово взаимоотношение – осъществява разширено текущо наблюдение върху извършваните в рамките му операции и сделки;

2. в случаите на случайни операции и сделки – извършва проверка за други случайни операции и сделки, извършени от или от името и/или за сметка на същия клиент;

3. извършва преглед на събраните в хода на комплексната проверка документи, данни и информация за клиента и неговия действителен собственик;

4. изисква допълнителни документи;

5. извършва справки в публично достъпни местни и чуждестранни официални търговски, дружествени и други регистри;

6. извършва справки в публично достъпни източници на информация;

7. обменя информация в рамките на групата;

8. изисква потвърждение на идентификацията от друго лице по чл. 4 от ЗМИП или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в друга държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП;

9. предприема други мерки, които прецени като подходящи.

Чл. 40. В случаите на извършване на операция или сделка чрез трето лице – приносител на документ за извършване на операцията или сделката, лицата по чл. 4 от ЗМИП идентифицират и проверяват идентификацията и на третото лице – приносител на документа.

Раздел VII

Особени правила при установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента

Чл. 41. (1) При установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента лицата по чл. 4 от ЗМИП в допълнение към оценката на рисковете по раздел І вземат предвид и оценката на рисковете по чл. 30.

(2) За целите на ограничаване на рисковете, свързани с дистанционния характер на извършваните действия по идентифициране и проверка на идентификацията по ал. 1 на клиентите физически лица, както и на законните представители, пълномощниците и другите физически лица, които подлежат на идентифициране във връзка с идентификацията на клиент юридическо лице или друго правно образувание, и рисковете, свързани с държавите и географските зони, в които се намира подлежащото на идентифициране физическо лице, лицата по чл. 4 от ЗМИП въвеждат вътрешни системи за контрол.

(3) Системите по ал. 2 следва да съдържат мерки, насочени към ограничаване на възможността за:

1. предоставяне на неверни идентификационни данни от страна на подлежащото на идентифициране физическо лице;

2. използването на чужди идентификационни данни и документи за самоличност;

3. предоставяне на идентификационни данни и документ за самоличност под заплаха, принуда или други сходни обстоятелства.

(4) Системите по ал. 2 следва да съдържат мерки, насочени към осигуряване на възможността за:

1. идентифициране на промени или повреди на защитни елементи и на разположението им в документите за самоличност;

2. сравняване на защитните елементи на документите за самоличност с тези на предварително заложените във вътрешна база данни с образци или в надеждни външни бази данни с образци;

3. установяване на местоположението на подлежащото на идентифициране лице;

4. изясняване на причините клиент от друга държава или юрисдикция да използва услугите на конкретното лице по чл. 4 от ЗМИП;

5. прилагане на ограничения по отношение на приеманите документи чрез прилагане на поне две от следните изисквания:

а) приемане само на официални документи за самоличност, съдържащи защитни елементи;

б) приемане само на официални документи за самоличност, съдържащи биометрични данни;

в) изискване за използване на квалифициран електронен подпис;

г) друго изискване или условие, посочено във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП и одобрено от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(5) При използването на видео конференция следва да са изпълнени най-малко следните условия:

1. разговорът да се извършва от обучен за целта служител на лицето по чл. 4 от ЗМИП или на външен доставчик, ако се използват такива услуги;

2. разговорът да се извършва в отделно помещение;

3. да се изисква изрично предварително съгласие на подлежащото на идентифициране лице за идентифициране и проверка на идентификацията;

4. светлината да е подходяща за целите на т. 6 и на ал. 4, т. 1 и 2;

5. разговорът да се извършва в реално време;

6. да се заснемат лицето на клиента, както и лицето и гърбът на документа за самоличност.

(6) Лицата по чл. 4 от ЗМИП включват във вътрешните си правила по чл. 101 от ЗМИП и информация за оценката на риска по ал. 1 и по чл. 30, както и информация за вътрешните системи за контрол по ал. 2.

(7) При установяването на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента за удостоверяване на истинността на идентификационните данни на клиентите в допълнение към способите по чл. 55, ал. 1 от ЗМИП могат да се използват и следните методи:

1. използване на традиционни методи за комуникация, като изпращането на писмо на адреса по документ за самоличност, провеждане на телефонен разговор, размяна на електронни съобщения по електронна поща, посочена от клиента, и други;

2. провеждане на разговор с клиента чрез видео конференция от обучен за целта служител на лицето по чл. 4 от ЗМИП или на външния доставчик, ако се използват такива услуги;

3. други методи, посочени във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП на съответното лице по чл. 4 от ЗМИП и одобрени от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(8) По отношение на предприетите във връзка с изпълнението на този член действия се прилагат изискванията за документиране и съхранение съгласно глава трета, раздел І от ЗМИП, включително записите, изготвени в изпълнение на мерките по ал. 5.

(9) Директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ може да дава задължителни указания по отношение прилагането на ал. 1 – 8, които задължително са съобразени със:

1. насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз;

2. мерки, оценени като подходящи от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) или международни организации с компетентност за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Чл. 42. Идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни могат да се извършват и чрез уведомена схема за електронна идентификация по Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламент (ЕС) № 910/2014) или друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация, или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014, при условие че са изпълнени изискванията на ЗМИП и този правилник за идентифициране на клиента и проверка на идентификацията.

Раздел VІІI

Особени правила по отношение на юридичес­ките лица с нестопанска цел

Чл. 43. (1) За да преценят вида и обема на прилаганите мерки за наблюдение на операциите и сделките по чл. 11, ал. 4 от ЗМИП с оглед изпълнение на задълженията си по чл. 47, 72, 76 и 98 от ЗМИП, както и на задълженията си по ЗМФТ, лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, предприемат действия за запознаване най-малко на управляващите им и на служителите им с ръководни функции с установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с дейността им.

(2) За целите на ал. 1 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, въвеждат пропорционални на размера и естеството на дейността им механизми, които позволяват:

1. запознаване с основните идентифицирани рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с дейността на лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, съгласно публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ указания и насоки, издадени от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, правоохранителни органи или други органи с компетентност в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

2. събиране в степен, която не затруднява нормалното им функциониране, на данни и информация за дарителите и бенефициентите и за установяваните взаимоотношения с тях и извършваните с тях сделки и операции;

3. осъществяване на наблюдение на установените взаимоотношения с дарителите и бенефициентите и извършваните сделки и операции от тях;

4. установяване на настъпването на обстоятелствата по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП, обуславящи задължението за изготвяне на оценка на риска;

5. документиране и съхраняване на информацията за предприетите действия по т. 1 – 4 по реда на глава трета, раздел І от ЗМИП.

(3) При настъпване на обстоятелствата по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП, обуславящи задължението за изготвяне на оценка на рис­ка, лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, извършват оценка на риска, като вземат предвид следните неизчерпателно изброени фактори, свързани с ефективността на системите за превенция и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и с нивото на риск от финансиране на тероризъм, свързани с дарителите и бенефициентите, включително лицата, упражняващи контрол, или с държавите и географските области, в които са установени дарителите и бенефициентите или лицата, упражняващи контрол, или в която тези лица извършват стопанската си или професионалната си дейност, или с която са свързани по друг начин:

1. принадлежност на държавата или юрисдикцията към списъка по чл. 46, ал. 3 от ЗМИП;

2. наличие на указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по чл. 46, ал. 5 от ЗМИП;

3. наличието на наложени на държавата или юрисдикцията санкции, ембарго или подобни мерки от Европейския парламент и от Съвета или от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации;

4. наличието на информация в медиите или информация от надеждни източници, че съответната държава или юрисдикция предоставя финансиране или подкрепа за терористични дейности или на територията й действат терористични организации;

5. принадлежност на дарителите и бенефициентите или лицата, упражняващи контрол, към списъците с лица по чл. 4б от ЗМФТ;

6. допълнителни рискови фактори съгласно писмени указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, публикувани на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(4) За целите на идентифициране и оценка на рисковете по ал. 3 надеждните източници на информация могат да включват доклади от механизми за взаимни оценки, подробни доклади за оценка или публикувани доклади за последващи мерки от съответните международни организации с компетентност в конкретната област.

(5) При идентифициране и оценка на рисковете по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, вземат предвид информация, съдържаща се във:

1. извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм;

2. оценките на риска по чл. 95 от ЗМИП;

3. оценките на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП, ако е приложимо;

4. оценките на риска по чл. 100 от ЗМИП, ако е приложимо;

5. информацията, събрана в хода на установяване на взаимоотношенията с дарителите и бенефициентите.

(6) При идентифициране и оценка на рисковете по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, могат да се позовават и на информация, съдържаща се във:

1. насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF), международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

2. насоки, решения или документи, приети от държавни органи и институции с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

3. други достъпни източници, като преценяват надеждността им.

(7) За целите на ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, могат да прилагат чл. 17 – 20 в степента, в която размерът и естеството на дейността им позволяват.

(8) В случаите по ал. 3 лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, допълват вътрешните си правила по чл. 101, ал. 6 от ЗМИП с информация за механизмите по ал. 2.

Чл. 44. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 11, ал. 5, т. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, събират в обем и степен съобразно установения риск следните данни за дарителите или бенефициентите физически лица:

1. имената;

2. датата и мястото на раждане;

3. официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има снимка на клиента;

4. гражданство;

5. държава на постоянно пребиваване и адрес.

(2) Събирането на данните се извършва чрез представяне на официален документ за самоличност.  

(3) Когато събирането на данните се извършва без присъствието на физическото лице, събирането на данните може да се извърши и чрез представяне на копие на официален документ за самоличност.

(4) Когато в официалния документ за самоличност не се съдържат всички данни по ал. 1, събирането на липсващите данни се извършва чрез представяне на други официални документи за самоличност или други официални лични документи, чийто срок на валидност не е изтекъл и на които има снимка на лицето.

(5) При липса на друга възможност събирането на данните по ал. 1, т. 3 – 5 може да се извърши и чрез представянето на други официални документи или документи от надежден и независим източник, както и чрез попълването на въпросник или декларация.

(6) Въз основа на оценката на риска по глава седма на ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от същия закон, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, могат да събират допълнителни данни за професионалната дейност на лицето и целта и характера на участието на лицето във взаимоотношението чрез използване на документи, данни или информация от надежден и независим източник, попълване на въпросник или по друг подходящ начин.

(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат по отношение на дарителите в случаите на организирано набиране на средства чрез кутии за дарения, благотворителни базари и други сходни механизми, съобразени с установения риск.

Чл. 45. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 11, ал. 5, т. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, събират в обем и степен съобразно установения риск следните данни за дарителите или бенефициентите юридически лица и други правни образувания:

1. наименованието;

2. правноорганизационната форма;

3. седалището;

4. адреса на управление;

5. адреса за кореспонденция;

6. актуалния предмет на дейност;

7. контролните органи и органите на управление;

8. вида и състава на колективния орган на управление;

9. представляващия/представляващите;

10. основното място на дейност.

(2) За събиране на данните по ал. 1 в случаите по чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при наличието на официален публичен търговски или дружествен регистър в държава членка, в която е регистрирано юридическото лице или друго правно образувание, събирането на данните се извършва чрез справка в търговския регистър или в съответния публичен регистър по партидата на юридическото лице или друго правно образувание и документиране на предприетите действия по събиране на данните.

(3) Когато данните по ал. 1 не попадат в обхвата на подлежащите на вписване в търговския регистър или в съответния публичен регистър обстоятелства, не са публично достъпни или предприетите действия не бъдат документирани, събирането им се извършва чрез представяне на извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние  и/или заверено копие от учредителния договор, учредителния акт или от друг документ, съдържащ данните по ал. 1.

(4) По отношение на законните представители на дарителите и бенефициентите – юридически лица или други правни образувания, и пълномощниците се извършва проверка за вида и обема на представителната власт.

(5) Когато определена дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране, дарителите и бенефициентите, встъпващи във взаимоотношения или извършващи сделки или операции със или чрез лице по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, което не попада едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, във връзка с тази дейност представят заверено копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация.

(6) Въз основа на оценката на риска по глава седма от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от същия закон, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, могат да събират допълнителни данни за структурата на собственост, управление и контрол на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.

Чл. 46. (1) Когато плащанията от дарителите или към бенефициентите се извършват чрез използването на открита банкова сметка в кредитна институция в Република България, в друга държава членка или в трета държава по чл. 27 от ЗМИП, лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, могат да не приложат всички изисквания на чл. 44 и 45 при съобразяване на установения риск.

(2) Директорът на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да даде задължителни указания във връзка с прилагането на ал. 1.

Раздел IХ

Изясняване на произхода на средствата

Чл. 47. (1) В случаите по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, когато лицата по чл. 4 от същия закон изясняват произхода на средствата чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник, декларацията следва да съдържа реквизитите съгласно приложение № 4.

(2) Декларацията по ал. 1 може да бъде включена като част от друг документ, изходящ от декларатора, но трябва да съдържа всички реквизити по приложение № 4 и да не предизвиква съмнение относно лицето, което я подава, и относно съдържанието й.

(3) Декларацията по ал. 1 се подава пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП не приемат за изяснен произхода на средствата, ако декларацията по ал. 1 не е попълнена, подписана и подадена съгласно ал. 1 – 3.

Глава трета

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Чл. 48. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 71, ал. 1 и чл. 90, ал. 2 от ЗМИП дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ поддържа статистически данни съгласно избраната от работната група по чл. 96 от ЗМИП методология за извършване на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

(2) За изпълнение на задълженията си по чл. 71, ал. 1 от ЗМИП останалите органи и институции, посочени в чл. 71, ал. 1 от ЗМИП, поддържат статистическите данни, посочени в ал. 2 на същия член, във формат съгласно избраната от работната група по чл. 96 от ЗМИП методология за извършване на Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.

(3) Данните по ал. 2 се предоставят за обобщаване на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на годишна база до края на месец февруари на годината, следваща годината, за която се отнасят, на хартиен носител и в електронен вид. Обобщените данни се предоставят на работната група по чл. 96 от ЗМИП за одобряване.

(4) Обобщените по реда на ал. 3 данни се публикуват на официалната интернет страница на Държавна агенция „Национална сигурност“ и се предоставят на Европейската комисия по реда на чл. 90, ал. 2 от ЗМИП в срок един месец от одобряването от работната група по чл. 96 от ЗМИП.

Чл. 49. (1) За целите на чл. 90, ал. 2 от ЗМИП при осъществяване на мониторинг от международен орган или институция, които имат компетентност в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да поиска от компетентните държавни органи и институции данни съгласно определените от международния орган или институция обем и формат.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят в определения от дирекцията срок на хартиен носител и в електронен вид. При определяне на срока за предоставяне на информацията се вземат предвид обемът и съдържанието на исканата информация, времето, необходимо за обобщаване на информацията преди предоставянето й по реда на чл. 90, ал. 2 от ЗМИП, както и поставеният от международния орган или институция краен срок.

Чл. 50. (1) За целите на чл. 114, ал. 2 от ЗМИП за осъществяване на контролна дейност по прилагането на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма чрез прилагането на основан на риска подход дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да поиска от лицата по чл. 4 от същия закон документи и сведения, включително статистически данни.

(2) Изисканите документи и сведения се предоставят в определения от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ срок и съгласно утвърдени от директора на дирекцията образци. При определяне на срока за предоставяне се вземат предвид обемът и съдържанието на исканата информация.

Глава четвърта

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел І

Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари

Чл. 51. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП подават уведомленията по чл. 72, ал. 1 и 2 от ЗМИП до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) При узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход уведомяването и на компетентните органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ се извършва от лицата по чл. 4 от ЗМИП при спазване на условията и ограниченията за разкриване на информация по чл. 80 от ЗМИП. Към уведомлението се прилагат и копия на събраните документи.

(3) В случаите по ал. 2 в съответната част от утвърдения образец на уведомлението до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП посочват и кои компетентни органи съгласно Наказателно-процесуалния кодекс, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ са уведомени.

(4) Към уведомленията по ал. 1 се прилагат служебно заверени копия на всички събрани документи за операцията или сделката и за клиента. Когато документите се предоставят на електронен носител, лицето по чл. 4 от ЗМИП може да удостовери верността на копията на представяните документи с оригиналите, като посочи изрично същото в уведомлението.

(5) В неотложни случаи уведомяването може да се извърши в устна форма с последващо писмено потвърждение в срок до 24 часа.

(6) Неспазването на формата по ал. 1 не води до недействителност на извършеното уведомяване.

(7) Алинея 6 не се прилага в случаите, в които уведомяването следва да бъде извършено във формат, определен от директора, както и когато следва да се извърши по електронен път.

Чл. 52. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП завеждат в специален дневник:

1. всяко съобщение на свой служител за възникнало съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход независимо от начина, по който е направено съобщението, заедно със заключение относно необходимостта от докладване на възникналото съмнение по реда на чл. 72 от ЗМИП;

2. заключение относно целта и характера на операциите или сделките, които попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗМИП, както и заключение за наличието на съмнение за изпиране на пари или за наличие на средства с престъпен произход.

(2) Алинея 1 се прилага за съобщения и заключения, направени пред представител на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП, пред лицата, които управляват и представляват лицето по чл. 4 от ЗМИП, пред лицето по чл. 4 от ЗМИП или пред друг служител, заемащ висша ръководна длъжност, определен съгласно чл. 107, ал. 3 – 5 от ЗМИП.

(3) Дневникът по ал. 1 се прошнурова, прономерова и заверява с подписа на ръководителя на специализираната служба и с печата на лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(4) Дневникът по ал. 1 може да се поддържа и в електронен вид или информацията по ал. 1 може да се съхранява по друг начин чрез вътрешните системи на лицето по чл. 4 от ЗМИП, ако електронният дневник, съответно начинът на съхраняване чрез вътрешните системи, отговаря на следните изисквания:

1. функционалните му характеристики позволяват:

а) удостоверяване на времето на записване на съобщението с точност до година, дата, час, минута и секунда с квалифицирано удостоверение за време;

б) създаване на историческа справка за всички движения, свързани с въвеждане на записи в електронния дневник;

2. функционалните му характеристики не позволяват:

а) промяна на поредността на записаните съобщения или на тяхното съдържание;

б) неправомерно унищожаване и/или изтриване на записано съобщение;

в) неправомерен достъп, изменение или разпространение на дневника.

(5) При завеждане на съобщение по ал. 1 лицето по ал. 2, пред което е направено съобщението, открива преписка, в която се събират и подреждат по реда на тяхното постъпване всички документи, имащи отношение към извършените от служители на лицето по чл. 4 от ЗМИП действия, свързани със съобщението или съответните операции и сделки по чл. 35, т. 6 от ЗМИП.

(6) Представителите на специализираната служба по чл. 106 от ЗМИП, лицата, които управляват и представляват лицето по чл. 4 от ЗМИП, лицето по чл. 4 от ЗМИП или другите служители, заемащи висша ръководна длъжност, определени съгласно чл. 107, ал. 3 – 5 от ЗМИП, отговарят за правилното съхраняване и водене на дневника по ал. 1 и на преписките по ал. 5.

Чл. 53. (1) Анализът на получаваната по реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП информация се извършва от определена със заповед на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ комисия периодично, както и в случаите по ал. 2. Редът и критериите за извършване на анализа, както и периодите се определят от директора на дирекцията.

(2) Комисията по ал. 1 може да извършва анализ на получаваната по реда на чл. 76 – 78 от ЗМИП информация и във връзка с факти и обстоятелства, установени въз основа на информация, получена при условията и по реда на ЗМИП или ЗМФТ, както и въз основа на заключения и констатации от извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, в оценките на риска по чл. 95, в насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз, Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) или международни организации с компетентност за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма или основни свързани предикатни престъпления.

(3) Въз основа на анализа по ал. 1 и 2 информацията се класира за оперативно-аналитични цели или за информационно-аналитични цели.

Раздел ІІ

Разкриване на друга информация

Чл. 54. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП предоставят информацията по чл. 76, ал. 1 от същия закон на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) Лицата по чл. 4, т. 1 от ЗМИП предоставят информацията по чл. 76, ал. 1 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на месечна база по реда и в срока по ал. 1 по образец, утвърден съвместно от управителя на Българската народна банка и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(3) Информацията по чл. 76, ал. 1 от ЗМИП може да се предоставя по електронен път след изграждането на защитена електронна връзка между съответното лице по чл. 4 от ЗМИП и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Чл. 55. (1) Агенция „Митници“ предоставя информацията по чл. 77, ал. 1 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец, утвърден с вътрешните правила на Агенция „Митници“ по чл. 101, ал. 1 и 2 от ЗМИП.

(2) Информацията по чл. 77, ал. 1 от ЗМИП може да се предоставя по електронен път след изграждането на защитена електронна връзка между Агенция „Митници“ и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Чл. 56. (1) „Централен депозитар“ – АД, предоставя информацията по чл. 78, ал. 1 от ЗМИП на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на месечна база до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията, на хартиен или магнитен носител или по електронен път по образец, утвърден с вътрешните правила на „Централен депозитар“ – АД, по чл. 101, ал. 1 и 2 от ЗМИП.

(2) Информацията по чл. 78, ал. 1 от ЗМИП може да се предоставя по електронен път след изграждането на защитена електронна връзка между „Централен депозитар“ – АД, и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Глава пета

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл. 57. (1) За изпълнение на задължението си по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва преценка доколко в получените по реда на чл. 72 от ЗМИП и чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ уведомления се съдържат данни за граждани на друга държава членка, за регистрирани в такава държава юридически лица или други правни образувания, за използването на разкрити в такава държава сметки или друга относима информация.

(2) В резултат на преценката по ал. 1 дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предприема действия за незабавно уведомяване на звеното за финансово разузнаване на съответната държава членка по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП.

(3) Уведомяването на друга държава членка по чл. 91, ал. 1 от ЗМИП не изключва възможността, когато това е целесъобразно, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ да упражнява правомощията си по ЗМИП, ЗМФТ и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС) за проверка и анализ на информацията от уведомлението.

Чл. 58. (1) За изпълнение на задължението си по чл. 94, ал. 2 от ЗМИП дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на звената за финансово разузнаване на други държави членки възможност за анонимно съпоставяне на записи за лицата, установени във връзка с получени уведомления по чл. 72 от ЗМИП и чл. 9, ал. 3 от ЗМФТ.

(2) При поискване, когато тези искания са основани на съмнения за изпиране на пари, свързани предикатни престъпления или финансиране на тероризъм, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя допълнителна информация при спазване изискванията на глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП. В тези случаи по преценка на директора на дирекцията може да се приложи чл. 57.

(3) Алинея 1 се прилага и за изпълнение на чл. 94, ал. 4 от ЗМИП.

(4) В случаите по ал. 3, при поискване, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя допълнителна информация при спазване изиск­ванията на глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП.

(5) За упражняване на правомощията си по чл. 94, ал. 2 и 4 от ЗМИП дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ извършва справки за лица, установени във връзка с получени от звената за финансово разузнаване на други държави членки уведомления за изпиране на пари, средства с престъпен произход или финансиране на тероризъм. Редът и критериите за извършване на справките се определят от директора на дирекцията.

(6) В случаите по ал. 5 при установен запис дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да изиска допълнителна информация при спазване на реда и условията по глава шеста, раздел ІІ от ЗМИП. Видът и обемът на изискваната допълнителна информация се определят от директора на дирекцията.

Глава шеста

ОЦЕНКА НА РИСКА

Раздел І

Национална оценка на риска

Чл. 59. (1) Въз основа на резултатите от националната оценка на риска работната група по чл. 96, ал. 1 от ЗМИП предлага на Министерския съвет мерки за подобряване на нормативната уредба за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(2) В предложението по ал. 1 се описват всички определени в националната оценка на риска области, в които лицата по чл. 4 от ЗМИП следва да прилагат по-строги мерки, а когато е целесъобразно, се посочват и мерките, които следва да се предприемат.

(3) В предложението по ал. 1 се описват всички определени в националната оценка на риска области, в които компетентните национални органи и институции следва да упражняват засилен мониторинг или да предприемат други действия, а когато е целесъобразно, се посочват и мерките за мониторинг и конкретните действия.

(4) Предложението по ал. 1 съдържа и заключение относно необходимостта от предприемане на законодателни изменения и относно тяхното естество, включително изменения, които попадат в категориите мерки, произтичащи от националната оценка на риска, и насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в изпълнение на разпоредби на Директива (ЕС) 2015/849, и които обуславят прилагане на изисквания и изключения съгласно чл. 54, ал. 7, изречение второ и чл. 58 от ЗМИП, или мерки по отношение на ситуации с по-висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, съгласно чл. 24, ал. 5 от ЗМИП.

(5) Срокът за изготвяне на предложението по ал. 1 се определя от Министерския съвет.

Раздел ІІ

Изготвяне на оценка на риска от задължените субекти

Чл. 60. (1) За изготвяне на оценките си на риска по чл. 98 от ЗМИП лицата по чл. 4 от същия закон могат да използват избрана от тях методика и категории рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, които включват най-малко категориите на висок, среден и нисък риск.

(2) При изготвяне на оценките на риска по ал. 1 лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат, доколкото е приложимо, и рисковите фактори по чл. 16 – 20, а лицата по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМИП – и рисковите фактори, посочени в насоките на Европейските надзорни органи, издадени съгласно чл. 17 и 18, § 4 от Директива (ЕС) 2015/849.

(3) Лицата по чл. 4 от ЗМИП, които допускат установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис или чрез друга форма без присъствието на клиента, включват в оценката си на риска по чл. 98 от ЗМИП и оценка на произтичащия от това риск.

(4) Лицата по чл. 4 от ЗМИП, които имат клонове и дъщерни дружества в трети държави, включват в оценката си на риска по чл. 98 от ЗМИП и изготвената съгласно чл. 2 оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества.

(5) Оценките на риска на лицата по чл. 98 от ЗМИП се актуализират на всеки две години. Оценката се актуализира и в следните случаи:

1. настъпване на значителна промяна на предоставяните или използваните продукти, услуги и механизми за доставка или по отношение на клиентите и географските фактори;

2. установяване от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от съответния орган за надзор в рамките на контролната им дейност на нарушения на ЗМИП, ЗМФТ и настоящия правилник, които се отразяват негативно на извършената от лицето по чл. 4 от ЗМИП оценка на риска по чл. 98 от същия закон;

3. настъпване на други събития или фактори, които биха могли да имат съществено значение за общото ниво на риск, произтичащ от дейността на лицето по чл. 4 от ЗМИП.

(6) Лицата по чл. 4 от ЗМИП отчитат резултатите от оценката по ал. 1 във вътрешните си правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително като въвеждат подходящи мерки за комплексна проверка и за вътрешна организация и контрол и обучение на служителите. Лицата по чл. 4 от ЗМИП въвеждат и система за преглед на вътрешните правила с цел предприемане на действия за преодоляване на установените слабости при констатирано неефективно управление на рисковете.

Глава седма

ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ

Раздел І

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари

Чл. 61. (1) Приетите от лицата по чл. 4 от ЗМИП вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП се изпращат за утвърждаване на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срока по чл. 103, ал. 2 от ЗМИП, като се подава заявление съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Към заявлението се прилагат приетите вътрешни правила и писмен акт на лицето по чл. 4 от ЗМИП за тяхното приемане.

(2) Лицата по чл. 4, т. 15, 16 или 18 от ЗМИП прилагат към заявлението и:

1. за българските граждани – декларация относно обстоятелствата по чл. 105, ал. 1 от ЗМИП;

2. за лицата, които не са български граждани – документите съгласно чл. 105, ал. 2, изречение второ от ЗМИП.

Чл. 62. (1) Лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП, които прилагат примерните вътрешни правила по чл. 101, ал. 5, подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) Уведомлението по ал. 1 се подава в срока по чл. 103, ал. 2 от ЗМИП съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат приетите от лицето по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 или 29 от ЗМИП вътрешни правила, които съответстват на примерните вътрешни правила по чл. 101, ал. 5 от ЗМИП и са допълнени с оценката му на риска, както и писмен акт на лицето по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 или 29 от ЗМИП за тяхното приемане.

(4) Когато лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП приемат собствени вът­решни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП, се прилага чл. 61.

Чл. 63. (1) При изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 и 5 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срока по чл. 103, ал. 2 от същия закон съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат приетите от лицето по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, което не попада едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, вътрешни правила, които съответстват на примерните вътрешни правила по чл. 101, ал. 5 от ЗМИП и са допълнени с оценката му на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП, както и писмен акт на лицето по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, което не попада едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, за тяхното приемане.

Чл. 64. (1) Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители отразяват в единните вътрешни правила по чл. 101, ал. 4 от ЗМИП изготвените по чл. 100 от ЗМИП оценки на риска, а ако такива не са изготвяни – относимите заключения и констатации от извършваната от Европейската комисия наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм и оценката на риска по чл. 95 от ЗМИП.

(2) В 7-дневен срок от получаването на уведомлението за утвърждаване от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на единните вътрешни правила същите се публикуват на интернет страниците на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители, Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(3) В 14-дневен срок от публикуването по ал. 2 членовете на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят съответно на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители декларация съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Копие на декларацията се предоставя и на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в същия срок.

(4) Новоприетите членове на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и на Института на дипломираните експерт-счетоводители представят декларациите по ал. 3 в 14-дневен срок от приемането им за членове.

(5) Висшият адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, Камарата на частните съдебни изпълнители и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ актуална информация за членовете си съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Информацията се предоставя до 31 януари на годината, следваща годината, за която се отнася информацията.

Чл. 65. (1) При подписване на договор с посредник или агент доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП запознават посредника или агента с вътрешните си правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП, приети и утвърдени по реда съответно на чл. 102 и 103 от същия закон.

(2) Представителите и агентите по ал. 1 представят на доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП декларация за запознаване с вътрешните им правила съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(3) Доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП уведомяват дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за представителите или агентите, с които са сключени договори, както и за датата на сключване на договорите по ал. 1 и датата на подписване на декларациите по ал. 2. Уведомяването се извършва до 15-о число на месеца, следващ месеца на сключването на договора със съответния представител или агент.

(4) При непредставяне на декларация и при установяване на неприлагане на утвърдените по реда на чл. 103 от ЗМИП вътрешни правила съответният доставчик на платежни услуги, застрахователят или презастрахователят предприема действия за прекратяване на договора с представителя или агента и уведомява незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния орган за надзор.

Чл. 66. Във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП се включва и информация за оценките, системите, механизмите, както и други данни и информация, предвидени в настоящия правилник.

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му, който се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

(2) При извършване на проверките на място по чл. 108, ал. 3 от ЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП представят на контролните органи по чл. 108, ал. 2 от същия закон плановете по ал. 1 и отчетите по изпълнението им.

Чл. 68. (1) В случаите на неизпълнение на дадени по реда на чл. 103, ал. 3 или 8 от ЗМИП указания на директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срока по чл. 103, ал. 4 от ЗМИП дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ уведомява лицето по чл. 4 от ЗМИП за предстоящото публикуване на информация за неизпълнението по реда на чл. 103, ал. 9 от същия закон.

(2) В уведомлението по ал. 1 може да се посочи срок, в който лицето по чл. 4 от ЗМИП да предостави допълнителна информация относно причините за неизпълнението.

(3) При непредоставяне на допълнителната информация по ал. 2 в определения за това срок информацията за неизпълнението се публикува на официалната интернет страница на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(4) Когато в срока по ал. 2 е предоставена допълнителна информация, същата се взема предвид от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ при преценката относно обема информация, който следва да се публикува.

Раздел ІI

Специализирани служби

Чл. 69. (1) В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11 от същия закон подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) В срока по чл. 106, ал. 5 от ЗМИП лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от същия закон подават уведомление до дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за обстоятелствата по чл. 107, ал. 2 и 3 от ЗМИП съгласно образец, утвърден от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и публикуван на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът въвежда реда и условията за прилагане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ, L 141/73 от 5 юни 2015 г.).

§ 2. Правилникът предвижда мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1108 на Комисията от 7 май 2018 г. за допълнение на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти относно критериите за определяне на централни звена за контакт за издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги и с правила за техните функции (текст от значение за ЕИП) (ОВ, L 203/2 от 10 август 2018 г.).

§ 3. „Висше ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП“ е орган на управление или представителство на лицето по чл. 4 или определени от тези органи техни членове.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

§ 4. (1) Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, чието централно управление се намира в друга държава членка и които са започнали извършването на дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, преди приемането на настоящия правилник, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, създават централни звена за контакт и предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ документите и информацията по чл. 12, ал. 1 в 30-дневен срок от приемането на настоящия правилник.

(2) Издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, чието централно управление се намира в друга държава членка и които са започнали извършването на дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, след приемането на настоящия правилник създават централни звена за контакт и предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ документите и информацията по реда и в сроковете по чл. 12.

(3) В срок до 31 март 2019 г. Българската народна банка предоставя на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ информация относно издателите на електронни пари и доставчиците на платежни услуги по чл. 9 от ЗМИП, по отношение на които са налице обстоятелствата по чл. 10, ал. 1 и 2.

§ 5. (1) По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало преди приемането на настоящия правилник, лицата по чл. 4 от ЗМИП извършват оценка на произтичащия от това риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм. В тези случаи се прилага чл. 30, ал. 2 – 10 и се отчитат посочените в чл. 30, ал. 1, т. 1 – 3 категории рискови фактори.

(2) По отношение на използването на нови технологии при вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка, чието използване е започнало след приемането на настоящия правилник, се прилага чл. 30.

(3) Оценката на риска по ал. 1 се включва във вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП.

(4) Оценката по ал. 1 се одобрява от висшето ръководство на лицето по чл. 4 от ЗМИП и се документира и съхранява по реда на глава трета, раздел І от същия закон.

§ 6. (1) Представителите на доставчици на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователните агенти, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ДВ, бр. 27 от 2018 г.), представят съответно на доставчика на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователя или презастрахователя по чл. 4, т. 5 от ЗМИП декларацията по чл. 65, ал. 2 в 14-дневен срок от утвърждаването на вътрешните правила на доставчика на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и на застрахователя или презастрахователя по чл. 4, т. 15 от ЗМИП. В тези случаи доставчиците на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от ЗМИП и застрахователите и презастрахователите по чл. 4, т. 5 от ЗМИП прилагат и чл. 65, ал. 3.

(2) При непредставяне на декларация в срока по ал. 1 съответният доставчик на платежни услуги, застраховател или презастраховател предприема действия за прекратяване на договора и уведомява незабавно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния орган за надзор.

§ 7. До утвърждаването на образец по чл. 54, ал. 2 се прилага утвърденият със съвместната инструкция на управителя на Българската народна банка и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ образец по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.).

§ 8. До утвърждаването на образец по чл. 51, ал. 1 се прилага утвърденият от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ образец по чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 37 от 2008 г., бр. 27 от 2013 г. и бр. 101 от 2014 г.).

§ 9. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ дава указания по прилагането на правилника.

§ 10. Правилникът се приема на основание § 10 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП.


Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..........................................................................................................................................,

                                                                            (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността …...………………………............................,

постоянен адрес: ............................................................,

гражданство/а: ..............................................................,

документ за самоличност: ..........................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

   Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория1):

   държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;

   членове на парламенти или на други законодателни органи;

   членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;

   членове на сметна палата;

   членове на управителни органи на централни банки;

   посланици и управляващи дипломатически мисии;

   висши офицери от въоръжените сили;

   членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;

   кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;

   членове на управителните органи на политически партии;

   ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.

    Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

    През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

 ..........................................................................................

    През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.

    Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

   съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

   низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

   възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

   роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с кои­то роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

   физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;

   физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.

    Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

    През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

.................................................................................

    През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

 Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:

.............................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

       ДАТА: ...............           ДЕКЛАРАТОР: ........................

______________________

1  Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.


Приложение № 2  към чл. 37, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. …………………………………………………………………………………

              (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване

на самоличността ……………………………..................,

дата на раждане: ..……………………………............................,

гражданство/а: …………………………………………………………,

постоянен адрес: …………………………………………………………,

или адрес: ………………………................................................,

                  (за чужди граждани без постоянен адрес)

в качеството ми на:

   законен представител

   пълномощник

на ........................................................................................

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ...................................................................,

вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ………………………………………………………………………………...

              (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……………….,. дата на раждане ………………..,

гражданство/а: ……………………………..…………………………

(посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ………………………………………………....………………,

постоянен адрес: ……………………….……………………………….,

или адрес: ……………………………….......................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

   лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

   лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) .....................................................…………………………………………………;

   лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

   лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

   лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

   лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

   друго (посочва се)…………………………………………….

Описание на притежаваните права: ………………………………………………………………………………………………………

2. …………......…………………………………………………………………

                             (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………..,

гражданство/а: ……………………………………………………………

                            (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: …………………………………………...……………………

постоянен адрес: ………………………………………………………

или адрес: ………………………………..,...................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

   лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

   лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ........................................…………………………………………………………;

   лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

   лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

   лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

   лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

   друго (посочва се) …………………………………………….

Описание на притежаваните права: …………………………………………………………..............................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

………………….…………………………………………………………………,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: …………………………………………………………………….,

                                 (държава, град, община)

адрес: ………………………………………………………………………….,

вписано в регистър ……………………………..…………………….,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …................................………………………

Представители:

1. ………………………………………………………………………………...,

                               (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: .....………….., дата на раждане: ……………..,

гражданство/а: …………………………..………………………………

                            (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ………...………………………………………………………,

постоянен адрес: ……………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………...,

                            (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: .………………..,

гражданство/а: ………………………………………………………...

                         (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ……...…………………………………………………………,

постоянен адрес: ……………………………………………………...,

или адрес: ………………………………..,...................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ……………………………………….

                                   (заедно, поотделно или по друг начин)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

……………………………………………………………………………………..,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ………………………………………………………………….,

                         (държава, град, община)

адрес: ………………………………………………………………………….,

вписано в регистър ………………..........…………………………,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …................................………………………

Представители:

1. ………………………………………………………………………………...,

                                 (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: …………….,

гражданство/а: ………………………………………………………...

                            (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: …………………………………………………….....…….....,

постоянен адрес: ……………………………………..………………,

или адрес: ……………………………….....................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. …………………………………………………………………………………,

                            (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……………….. , дата на раждане: ……………….,

гражданство/а: …………………………………………………………

                              (посочва се всяко гражданство на лицето)

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: …...……………………………………………………………,

постоянен адрес: ………………………………………………………,

или адрес: ………………………………......................................

 (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: …………………………………….

                                (заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

……………………………………………………………………………………..,

                       (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……………….., дата на раждане: ………………....,

гражданство/а: …………………………………………………………,

постоянен адрес на територията на Република България:

……………………………………………………......…………………………..

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ………………………………………………………………………………....

2. …………………………………………………………………………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ...............                                       ДЕКЛАРАТОР:  ........................

                                                                                           (име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“


Приложение № 3 към чл. 38

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/те:

1. …………………......…………………………………………………………,

      (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: …………………………………………………………,

постоянен адрес: ………………………………………………………,

или адрес: ……………………………….......................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. …………………………………………………………………………………,

              (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: ………………………………………………………...,

постоянен адрес: ………………………………………………………,

или адрес: ………………………………......................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

3. …………………………………………………………………………………,

         (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: …………………………………………………………,

постоянен адрес: ………………………………………………………,

или адрес: ………………………………......................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

в качеството ми/ни на представляващ/представляващи:

……………………………………………………………………………………...,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

с ЕИК/БУЛСТАТ ………….....................……………………..

ДЕКЛАРИРАМ/ДЕКЛАРИРАМЕ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание са следните физически лица:

1. ………………………………………………………………………………...,

                                 (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: ……………………...………………………………..

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ……................................................................,

постоянен адрес: ………………………………………………………...,

или адрес: ……………………………….....................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

    лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

    лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

    лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

    друго (посочва се) …………………………………………….

Описание на притежаваните права: ......................

………………………………….………………………………………………...

2. …………………………………………………………………………………,

           (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: …………………………………....……………………

Държава на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ……..................................................................,

постоянен адрес: ………………………………………………………,

или адрес: ……………………………….....................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

    лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

    лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

    лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

    друго (посочва се) …………………………………………….

Описание на притежаваните права: ......................

……………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………...………,

             (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето  няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: ………………………………...……………………..

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ..............................................................,

постоянен адрес: ……………………………………………………..,

или адрес: ……………………………….......................................,

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

    лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

    лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    (подчертава се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

    лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

    лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

    друго (посочва се) …………………………………………….

Описание на притежаваните права: ......................

……………………………………………………………………………………..

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен/нас юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

……………………………………………………………………………………..

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ……………………………………………………………………,

                               (държава, град, община)

адрес: …………………………………………………………………………,

вписано в регистър …………………………………………...………,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър …….................................……………………

Представители:

1. …………………………………………………………………………………,

                              (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето  няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: ……………………………………………………………

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ……...…………………………………………………………,

постоянен адрес: .............................………………………….,

или адрес: ………………………………....................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. …………………………………………………………………………………,

                          (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: ……………………………………………………………

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ……...…………………………………………………………,

постоянен адрес: ....……………………………………………………,

или адрес: ………………………………......................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ……………………….............………

(заедно, поотделно или по друг начин)

3. …………………………………………………………………………………

                           (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: …………………………………………………………….

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ......……………………………………………………………,

постоянен адрес: ……………………………………………..........,

или адрес: ………………………………......................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

………………………………………………………………………………………,

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)

седалище: ……………………………………………………………………

                                  (държава, град, община)

адрес: ……………………………………………………………………………,

вписано в регистър …………………………………………………,

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния нацио­нален регистър ………………...............................…...………

Представители:

1. …………………………………………………………………………………,

                 (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: ……………………………………………………………

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ……...…………………………………………………………,

постоянен адрес: …………………………………………………………,

или адрес: …………………………...........................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. …………………………………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето

няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: ……………..…………………………………………

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата

по гражданството: ………………………....………………………………………,

постоянен адрес: …………………………………………….......…,

или адрес: ………………………………......................................

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ……………………………………….

                                    (заедно, поотделно или по друг начин)

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

…………………………………………………………………………………….,

               (име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ: ……. или дата на раждане: …..……………..,

 (в случай че лицето няма ЕГН или ЛНЧ)

гражданство/а: …………………………………………….....………,

постоянен адрес на територията на Република България:

……………………………………………………………………………………..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Настоящата декларация важи само след нотариална заверка!

ДАТА: …………………..                                                ДЕКЛАРАТОР:

                                                                           …………................……………….

                                                                                      (име и подпис)

ДАТА: …………………..                                              ДЕКЛАРАТОР:

                                                                          …………................……………….

                                                                                    (име и подпис)

ДАТА: …………………..                                               ДЕКЛАРАТОР:

                                                                           …………................……………….

                                                                                         (име и подпис)

Указания за попълване:

І. Съгласно чл. 65, ал. 5 от ЗМИП данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Съгласно същата разпоредба, когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.

ІІ. Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:

„§ 2. (1) „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физичес­ко лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

а) учредителят;

б) доверителният собственик;

в) пазителят, ако има такъв;

г) бенефициерът или класът бенефициери, или

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в т. 2.

(2) Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

(3) „Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

(4) Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по ал. 1.“


Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ..................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............, документ за самоличност ......................,

издаден на ......................... от ........................................,

постоянен адрес: ...........................................................,

гражданство/а ...............................................................,

в качеството ми на ......................................................,

в .........................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер .........................................

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово

взаимоотношение  .........................................................................................,

или предмет на следната операция или сделка  ..........................................................................................,

в размер ………….................................................................,

(посочват се размерът и видът на валутата)

имат следния произход: .......................................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:                              Декларатор:

......................................                             .......................

                                                                       (подпис)


Източник: ДВ, бр.3/08.01.2019 г.