Закон за мерките срещу изпирането на пари - тема

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

В бр.94/29.11.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. В текста на нормативния акт се правят промени, транспониращи в националното...

Указания относно вписването на данни за действителни собственици публикува Агенция по вписванията

Агенция по вписванията публикува две указания във връзка с прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Първото разяснява разпоредбите на закона в частта му, касаеща вписването...

Промени относно декларирането на действителните собственици на на фондации и сдружения в ЗИД

В бр.42/28.05.2019 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.  С промените в разпоредбинте на нормативния акт наред с...

Промени в ЗМИП от 7.05.2019 г.

В бр. 37 на ДВ е обнародван ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, в преходните и заключителни разпоредби на който се изменят текстове в...

Бизнесът поиска отпадане на задължението за подаване до ДАНС на плановете за обучение относно изискванията на ЗМИП

В становище на БСК, адресирано до управляващите, представителната бизнес организация изрази несъгласието си със създадената допълнителна административна тежест чрез вменяване на задължение...

Декларирането на действителните собственици на фирмите започва от 1 февруари 2019 г.

Всички юридически лица или други правни образувания в България трябва да декларират действителните си собственици в периода от 1 февруари до 31 май 2019 г. Задължението на бизнеса да обяви...

правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

След обнародването в ДВ на новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари вече може да започне обявяването на действителните собственици на фирмите, предвидено в...

Законопроект за мерките срещу изпирането на пари е внесен в НС на 22.08.2017 г.

Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари е внесен за разглеждане в НС. Законопроектът е разработен от създадена за целта със съвместна заповед на министъра на вътрешните работи и...

Този закон определя мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът за изпълнение на тези мерки.  ЗАКОН ЗА...