Вие сте тук

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В бр. 49 от дата 30.6.2015 г. на Държавен вестник е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. Промените в него в голяма степен следват тези в Закона за акцизите и данъчните складове, приети с ДВ, бр. 105 от 19 декември 2014 г. и влизащи в сила от началото на 2015 г. 

По-долу е цитиран текстът на публикувания днес в ДВ ПИД на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 2 се създава ал. 3:

„(3) Определеният в този раздел ред за освобождаване от облагане с акциз по силата на международен договор се прилага и в случаите, когато акцизните стоки се продават от лица, регистрирани по чл. 57а от закона.“

§ 2. В чл. 6а, ал. 1 след думите „производители на“ се добавя „крайни“.

§ 3. В чл. 21а, ал. 1 думите „на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура – за използваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност“ и запетаята след тях се заличават.

§ 4. В глава втора, раздел IV се създава чл. 25а:

„Чл. 25а. Когато исканията за възстановяване по тази глава се подават на хартиен носител, информацията, съдържаща се в исканията, се предоставя и на електронен носител.“

§ 5. В чл. 26к се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „по чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона“ се заменят с „по чл. 12, ал. 4, т. 1 и ал. 5 от закона“ и запетаята след тях се заличава.

2. В ал. 2, изречение първо след думата „лицата“ се поставя запетая и се добавя „при чиято дейност се образуват и които придобиват отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона“, а след думата „подават“ се добавя „предварително“.

3. Създава се ал. 6:

„(6) Уведомлението по ал. 5 се подава по образец съгласно приложение № 4д. Писменото уведомление може да се подава и по електронен път.“

§ 6. В чл. 26л се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, в основния текст думите „т. 2“ се заменят с „т. 1“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Лицата, предоставящи за унищожаване отпадъци от тютюн, и лицата, които унищожават отпадъци от тютюн, включително и лицата по чл. 12, ал. 5 от закона, които унищожават собствени отпадъци от тютюн по реда на Закона за управление на отпадъците, подават не по-късно от 3 дни преди датата на предоставяне или на унищожаване уведомление за унищожаване на отпадъците до началника на митницата по местонахождението на обекта по ал. 1 и до началника на митницата по местонахождение на обекта, където са образувани или съхранявани отпадъците, по образец съгласно приложение № 4е. Уведомлението може да се подава и по електронен път.“

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Унищожаването на отпадъците от тютюн се извършва в присъствието на митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“ или упълномощено от него длъжностно лице. За извършеното унищожаване митническите органи съставят протокол, който се подписва от представител/и на лицето, в чийто обект се извършва унищожаването.“

4. В ал. 8 думата „брикетирани“ се заменя с „брикетирани/пелетирани“.

5. В ал. 11 след думите „употребата им като“ се добавя „тютюневи изделия или“.

6. Създава се нова ал. 12:

„(12) В случаите по ал. 3, когато отпадъците от тютюн не могат да се унищожат в рамките на 24 часа от започване на действията по унищожаването, началникът на митницата по местонахождение на обекта по ал. 1 организира последващото осъществяване на контрола, включително с извършване на допълнителни или периодични проверки от митническите органи. За съответните действия се съставя протокол, копие от който се предоставя на митническото учреждение по местонахождение на обекта, където са били образувани или съхранявани отпадъците.“

7. Досегашната ал. 12 става ал. 13.

§ 7. В глава втора, раздел Vб се създава чл. 26о:

 „Чл. 26о. (1) При промяна в обстоятелствата, при които е подадено съответното уведомление по този раздел, както и при промяна в обстоятелствата, свързани с движението на отпадъците от тютюн, лицата подават ново уведомление, като предоставят необходимите документи.

(2) Информацията, която се посочва в уведомлението по чл. 26з, ал. 1, т. 1 за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, може да бъде предоставена писмено от лицата и след подаване на съответното уведомление, но не по-късно от деня, в който е започнал превозът на отпадъците от тютюн.“

§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 7 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване и контрол“;

б) в т. 8 след думата „отчитането“ се добавя „в реално време“ и след думата „суровини“ се поставя запетая и се добавя „материали“.

2. В ал. 4, т. 6 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване и контрол“ и след думата „постъпващите“ се поставя запетая и се добавя „складираните“.

§ 9. В чл. 37а, ал. 9 след думите „отделно удостоверение за регистрация“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от закона“.

§ 10. В чл. 44 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване и контрол“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Демонтирането на наличните средства за измерване и контрол се извършва в присъствието на митническите органи, а монтирането на нови средства за измерване – и в присъствието на органа за метрологичен надзор.“

§ 11. В чл. 47 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване и контрол“.

§ 12. В чл. 49 се създават ал. 8 и 9:

„(8) Писменото уведомление по ал. 6 се подава не по-късно от 24 часа преди започване на операцията по смесване на енергийни продукти за получаване на корабни горива или операцията по изпразване/източване на съдове и отстраняване на утайки или отпадъци от дъното на съдовете за енергийни продукти.

(9) Уведомлението по ал. 6 може да се подава и по електронен път.“

§ 13. В чл. 49а ал. 6 се отменя.

§ 14. В чл. 52а се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.

§ 15. В чл. 53а се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1 от закона искането се подава не по-късно от 14 дни преди датата на унищожаване на акцизните стоки.“

2. В ал. 6 накрая се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

3. В ал. 7 накрая се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 16. В чл. 54 думите „средствата за измерване“ се заменят със „средствата за измерване и контрол“.

§ 17. В чл. 55а, ал. 5, изречение второ накрая се добавя „в срок 7 работни дни от датата на последния ден на данъчния период“.

§ 18. В чл. 58, ал. 1 думата „суров“ се заличава.

§ 19. В чл. 59, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или на лицето по чл. 76в от закона“.

§ 20. В чл. 60 се създава ал. 3:

„(3) Когато искането за необходимото количество бандероли по ал. 1 се подава на хартиен носител, информацията, съдържаща се в искането, се предоставя и на електронен носител.“

§ 21. В чл. 66, ал. 13 след думите „директора на Агенция „Митници“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 22. В чл. 66а се правят следните допълнения:

1. В ал. 11 след думите „директора на Агенция „Митници“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

2. В ал. 12 след думите „директора на Агенция „Митници“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.

§ 23. В глава четвърта, раздел II се създава чл. 66в:

„Чл. 66в. (1) В случаите, когато освободени за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол, ще бъдат изнасяни или изпращани в друга държава членка, поставените върху потребителските опаковки бандероли се бракуват след доказване на тяхната автентичност.

(2) Алинея 1 се прилага в случаите на влизане на нов образец на бандерол или при несъответствие на акцизните стоки с нормативни изисквания.

(3) Действията, свързани с бракуването на бандеролите, се извършват само в данъчен склад и след разрешение на началника на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния склад.

(4) Автентичността на бандеролите се установява от митническите органи преди въвеждане на акцизните стоки в данъчния склад в срок до 45 дни от подаване на искането за издаване на разрешение по ал. 3. Срокът може да бъде удължен до 15 дни със заповед на директора на Агенция „Митници“.

(5) Не се установява автентичност на бандероли с нарушена цялост или с липсващи реквизити и защити.

(6) Акцизните стоки по ал. 1 могат да бъдат въведени в данъчния склад при условие, че бандеролите, които ще бъдат бракувани, са заявени от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят акцизните стоки, и същият има сключен писмен договор с лицето, собственик на акцизните стоки.

(7) В случаите, когато бандеролите не са заявени от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще бъдат въведени акцизите стоки, собственикът на акцизните стоки следва да представи пред митническите органи писмено потвърждение от лицето, заявило бандеролите, че същите са заявени от него, за акцизните стоки по ал. 1.

(8) С договора по ал. 6 се регламентира начинът на предаване и приемане на стоките по опис, както и останалите взаимоотношения, произтичащи от сключената между страните сделка.

(9) Описът за предаване и приемане по ал. 8 се изготвя задължително и във вид на електронна таблица, която съдържа най-малко следната информация:

1. наименование и ЕИК на собственика на акцизните стоки;

2. наименование и ЕИК:

а) на лицето, въвело акцизните стоки на територията на страната от друга държава членка, и/или

б) на лицето, внесло акцизните стоки от трета страна, и/или

в) на производителя на акцизните стоки или друг идентификационен номер (за чуждестранните лица);

3. идентификационен номер на данъчния склад, в който ще бъдат въведени акцизните стоки;

4. вид на акцизните стоки (тютюневи изделия или алкохолни напитки);

5. код по КН;

6. търговско наименование;

7. търговска марка;

8. емисия на бандерола;

9. серия на бандерола;

10. номер на бандерола;

11. регистрирана цена, посочена върху бандерола (за тютюневите изделия);

12. вместимост на потребителската опаковка;

13. действително алкохолно съдържание по обем;

14. наименование на лицето, за което ще бъдат изпратени акцизните стоки;

15. VAT номер или друг идентификационен номер на лицето по т. 14;

16. държава, за която са предназначени акцизните стоки.

(10) Лицата по ал. 7 са длъжни да оказват съдействие при установяване на автентичността на бандеролите, включително с осигуряване на подходящи помещения и персонал за товаро-разтоварни дейности.

(11) Агенция „Митници“ не дължи обезщетение за нарушен търговски вид на акцизните стоки вследствие на действия, свързани с установяване на автентичността на поставените върху тях бандероли.

(12) В 3-дневен срок от установяване на автентичността на бандеролите началникът на митническото учреждение по ал. 3 издава или мотивирано отказва издаването на разрешение за съхранение на акцизни стоки с платен акциз в данъчния склад.

(13) Акцизните стоки с установена автентичност на бандеролите се превозват до данъчния склад в транспортни опаковки, запечатани от митническите органи по начин, гарантиращ невъзможния достъп до вътрешността на опаковката. При запечатването митническите органи отбелязват датата, митническото учреждение, името и длъжността си. За извършените действия се съставя протокол. Транспортната опаковка се съпровожда или към нея се прикрепят заверено копие на протокола, както и на описа по ал. 9.

(14) Подлежащите на бракуване бандероли се отстраняват от потребителските опаковки на акцизните стоки в присъствието на митнически органи. Отстранените бандероли се унищожават в данъчния склад чрез нарязване, раздробяване, изгаряне или по друг подходящ начин.

(15) За извършените действия по ал. 14 митническите органи съставят протокол, към който се прилага опис на унищожените бандероли.

(16) По отношение бракуването на бандероли в данъчния склад се прилагат разпоредбите на чл. 66а, доколкото в този член не е предвидено друго.

(17) За издаване на разрешението по ал. 12 се прилага редът за издаване на разрешение по чл. 49а, доколкото в този член не е предвидено друго. Към искането задължително се прилагат копия на документите по ал. 6, потвърждението по ал. 7 и описа по ал. 9.

(18) Лицензираният складодържател е длъжен да разграничава както в отчетността, така и физически, акцизните стоки по ал. 1.

(19) За акцизните стоки, предназначени за изпращане в друга държава членка, се прилагат разпоредбите на чл. 76а и 76б от закона.

(20) За акцизните стоки, предназначени за трети страни, се прилагат изискванията за режим износ по реда на митническото законодателство, като представянето на стоките за поставяне под режим се извършва в данъчния склад. Стоките се извеждат от склада след разрешаване вдигането на стоките за режим износ.“

§ 24. В чл. 68а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Лицата по чл. 59“ се заменят с „Лицензираните складодържатели, регистрираните получатели и данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка“.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Отчетът за получените бандероли се предоставя от вносителите преди освобождаване на предоставеното обезпечение, а от временно регистрираните получатели и лицата по чл. 76в от закона – в срока на подаване на акцизната декларация.

(4) В случаите на прекратяване на действието на лиценз за управление на данъчен склад или регистрация отчетът се подава в 14-дневен срок от датата на съобщаване на решението за прекратяване.“

§ 25. В глава четвърта, раздел II се създава чл. 68б:

„Чл. 68б. Когато описите на бандероли по чл. 66, 66а и отчетите за бандероли по чл. 68а се подават на хартиен носител, информацията, съдържаща се в описите, се предоставя и на електронен носител.“

§ 26. В чл. 72б се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) В случаите по чл. 44, ал. 1, т. 8 от закона внасянето на акциза в държавния бюджет се извършва по сметка на митническото учреждение, издало ревизионния акт, в сроковете, определени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

§ 27. В чл. 74 се създава ал. 5:

„(5) Стоките, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи, се вписват отделно в материалната отчетност.“

§ 28. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 2:

аа) буква „д“ се изменя така:

„д) алкохолен градус, градус плато, вместимост на потребителската опаковка, брой потребителски опаковки, а за цигарите – и продажна цена, и дължина на цигарите без филтъра или без мундщука;“

бб) в буква „з“ преди думата „номер“ се добавя „вид,“;

б) в т. 3:

аа) буква „д“ се изменя така:

„д) алкохолен градус, градус плато, вместимост на потребителската опаковка, брой потребителски опаковки, а за цигарите – и продажна цена, и дължина на цигарите без филтъра или без мундщука;“

бб) в буква „з“ преди думата „номер“ се добавя „вид,“.

2. В ал. 3:

а) в т. 10 думите „от смесване по реда на чл. 65, ал. 5, т. 3“ се заменят с „в случаите на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“;

б) създават се т. 15 и 16:

„15. 15 – стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона чрез запечатване на обекта или част от него или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи;

16. 16 – стоки, за които е отпаднало основанието за обезпечаване като доказателство и същите са върнати на лицето.“

§ 29. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Лицата по ал. 1 вписват отделно в отчетността стоките, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона или оставени на отговорно пазене от митническите или други органи.“

§ 30. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 18 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване и контрол“.

2. Създават се ал. 25 и 26:

„(25) Върху регистрирания електронен акцизен данъчен документ се отпечатва генерираният от информационната система на Агенция „Митници“ уникален контролен номер (УКН) и във вид на баркод във формат Code 128.

(26) Лицата по чл. 84, ал. 4 от закона прилагат към акцизната декларация копия от издадените акцизни данъчни документи.“

§ 31. В чл. 85а се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се т. 1а:

„1а. 111 – за стоки, напуснали обекта за винопроизводство на малък винопроизводител под режим отложено плащане на акциз до лицензиран складодържател, регистриран получател, временно регистриран получател в друга държава – членка на Европейския съюз, или до лицензиран складодържател на територията на страната.“

2. Точка 20 се отменя.

3. Създават се т. 27а и 27б:

„27а. 423 – за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 8 от закона, в случаите на складиране;

27б. 424 – за стоки, освободени за потребление съгласно чл. 20, ал. 2, т. 8 от закона, в случаите на движение с е-АД;“.

4. Създава се т. 32а:

„32а. 471 – продажба на природен газ от лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2, от обект, който представлява газостанция за компресиран природен газ;“.

5. Създава се т. 45а:

„45а. 62 – за въглища, кокс, електрическа енергия и природен газ, предназначени за друга държава членка;“.

6. Създават се т. 49а и 49б:

„49а. 67 – стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона чрез изземване;

49б. 68 – стоки, обезпечени като доказателство по реда на чл. 103, ал. 2 от закона чрез запечатване на обекта или част от него;“.

7. В т. 53. 76 думите „смесване по реда на чл. 65, ал. 5, т. 3“ се заменят със „за смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

8. В т. 54. 77 думите „по реда на чл. 65, ал. 5, т. 3“ се заменят с „при смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

§ 32. В чл. 89 се създава ал. 5:

„(5) В случаите на прекратяване на действието на удостоверението за освободен от акциз краен потребител рекапитулативната декларация се подава в 14-дневен срок от датата на съобщаването на решението за прекратяване.“

§ 33. В чл. 102, ал. 1 думата „керосин“ се заменя с „газьол и керосин с код по КН 2710 19 25 0“.

§ 34. В чл. 106 се създава ал. 3:

„(3) В случаите на автоматично маркиране лицензираният складодържател е длъжен да уведоми митницата по местонахождение на данъчния склад не по-късно от 3 часа преди започване на операцията по маркиране. Уведомлението се подава по образец съгласно приложение № 7о.“

§ 35. В чл. 108а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2 думите „средства за измерване“ се заменят със „средства за измерване и контрол“.

2. Алинеи 4 и 5 се отменят.

3. В ал. 6 думите „за целите на прилагане на ал. 4“ се заличават, а след думите „воден транспорт“ се поставя тире и думите „следва да разполагат“ се заличават.

4. Алинеи 8, 9 и 10 се отменят.

5. Създават се ал. 11 – 16:

„(11) Превозването на маркирани енергийни продукти на територията на страната се осъществява след определяне на коридор (маршрут) за движение. Коридорът (маршрутът) се състои от начални точки (местата на товарене), междинни точки (ако има такива) и крайни точки (местата на разтоварване).

(12) Глобалната система за позициониране (GPS) по ал. 2 следва да предава към доставчик на GPS услуги минимум следните данни:

1. местоположение на съдовете за транспортиране на маркирани енергийни продукти;

2. дата, час, минута и посока на движение на транспортното средство;

3. състояние на транспортното средство (движение или престой);

4. информация за определения коридор (маршрут) за движение на транспортното средство;

5. състояние на входовете и изходите на съдовете за транспортиране на маркирани енергийни продукти, на които са монтирани датчици за контрол (отворен или затворен);

6. място на товарене и разтоварване чрез алармиране;

7. количество на разтоварените маркирани енергийни продукти (за сухопътен транспорт, в т.ч. жп);

8. количество на натоварените и разтоварените маркирани енергийни продукти (за воден транспорт);

9. индикация с данни за нарушена връзка „датчик за контрол – контролер“ и/или „средство за измерване и контрол – контролер“.

(13) Доставчикът на GPS услуги е длъжен да предоставя на митническите органи достъп в реално време до системата за GPS наблюдение и данните по ал. 12 независимо от продуктите, които се превозват със съдовете за транспортиране на маркирани енергийни продукти. При възникнали технически проблеми митническите органи се уведомяват незабавно на телефони или електронни адреси за контакт, предоставени от началника на съответната митница.

(14) Лицата, собственици или ползватели на транспортните средства по ал. 1 и съдовете за транспортиране по ал. 6, както и доставчиците на GPS услуги по ал. 13, носят отговорност за достоверността на информацията, която се предоставя по електронен път на митническите органи.

(15) Форматът на протокола за предаване на данните по ал. 12 и техническите изисквания към системата за GPS наблюдение на транспортните средства се определят със заповед на директора на Агенция „Митници“.

(16) Данните по ал. 12, както и всички регистрирани от системата за GPS наблюдение събития (излизане извън предварително определения коридор; загуба на връзка с GPS; постъпване на сигнал от датчик за контрол; спиране на транспортното средство за период, по-голям от 3 минути; данните от тоталайзера на средството за измерване и контрол; отпадане на връзката между контролера, монтиран на транспортното средство и датчик или средство за измерване и контрол; включване/изключване на GPS и други) се съхраняват за срок не по-малък от 6 месеца. Информацията следва да е достъпна за митническите органи във всеки един момент.“

§ 36. В глава шеста, раздел II се създава чл. 108в:

„Чл. 108в. (1) За издаване на сертификат по чл. 93, ал. 8 от закона се подава писмено искане по образец съгласно приложение № 24 до началника на митницата по седалище на лицето, което е собственик или ползвател на съдовете за транспортиране на маркирани енергийни продукти. Искането може да се подава и по електронен път.

(2) Към искането по ал. 1 се прилага заверено копие на договор с доставчик на GPS услуги, сключен за монтиране на глобална система за позициониране (GPS) и ползване на услуга „GPS наблюдение на транспортни средства“.

(3) В договора по ал. 2 се включва изрична клауза за отговорността по чл. 108а, ал. 14. Договорът следва да съдържа и изискванията по чл. 108а, ал. 15 и 16.

(4) Глобалната система за позициониране (GPS) се инсталира на транспортните средства по начин, гарантиращ изпълнение на изискванията по чл. 108а, ал. 3 и 12. С цел предотвратяване на неправомерни действия GPS/GSM устройството се обезпечава чрез поставяне на пломби от митническите органи.

(5) Митническите органи извършват проверка за изпълнение на изискванията към средствата за измерване и контрол по чл. 108а, ал. 6 и работоспособността на глобалната система за позициониране (GPS) по ал. 4. За удостоверяване на съответствието се провеждат тестове в реално време.

(6) В случаите по ал. 4 и 5 митническите органи съставят протокол за установеното съответствие или несъответствие с изискванията по чл. 108а. Към протокола се прилага и заверен от митническите органи снимков материал на монтираните датчици и средства за измерване и контрол.

(7) В случаите на изпълнение на изискванията и успешно преминали тестове по ал. 5 в 14-дневен срок от съставяне на протокола по ал. 6 началникът на митницата издава за всеки отделен съд сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти по образец съгласно приложение № 25. Сертификатът се издава в два екземпляра и е валиден на територията на цялата страна.

(8) Сертификатът за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти се връчва срещу подпис на представител или пълномощник на лицето по ал. 1 след удостоверяване на правото за извършване на превоз на опасни товари. Заверено копие от сертификата се съхранява в транспортното средство по ал. 4 и се представя на митническите органи при проверка.

(9) При промяна в обстоятелствата, въз основа на които е подадено искането за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти, лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят митническите органи в 14-дневен срок от настъпването им, като предоставят необходимите документи и информация.

(10) Валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти се прекратява по искане на лицето по ал. 1 или по инициатива на митническите органи, в случай че са нарушени разпоредбите на чл. 93, ал. 6 и 7 от закона или съдът за транспортиране е послужил за извършване на друго нарушение, установено от митническите органи, при условие че административнонаказателните производства не са прекратени със споразумение.

(11) За прекратяване на валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти лицето по ал. 8 е длъжно да представи своя екземпляр в компетентното митническо учреждение. Екземплярите на сертификата се унищожават от митническите органи в негово присъствие, за което се съставя протокол.

(12) При липса, увреждане или унищожаване на сертификата за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти лицата по ал. 1 уведомяват незабавно компетентното митническо учреждение за причините и обстоятелствата, довели до настъпване на съответното събитие. Митническите органи могат да изискват и допълнителна информация.

(13) Липсващите, увредените и унищожените сертификати за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти се считат за невалидни и се прекратяват по реда на ал. 11. За липсата, увреждането или унищожаването на сертификата компетентното митническо учреждение се уведомява незабавно.

(14) Агенция „Митници“ поддържа електронен регистър за издадените и прекратените сертификати за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти, съдържащ минимум следните данни:

1. номер на сертификат;

2. дата на издаване на сертификата;

3. митническо учреждение, издало сертификата;

4. наименование на лицето;

5. единен идентификационен код на лицето;

6. идентификационни данни на транспортното средство и съда за транспортиране;

7. номер и дата на протоколите по ал. 6;

8. данни за обстоятелствата по ал. 12 и 13;

9. дата на прекратяване на сертификата.

(15) Информацията по ал. 14, т. 1, 2, 3, 4, 6 и 9 се публикува на официалната интернет страница на Агенция „Митници“ по ред, начин и формат, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“.

(16) Лицата, получили сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти, използват техническите средства по чл. 108а, ал. 2 и 6 по предназначение в работния им обхват, като осигуряват тяхната техническа изправност, правилна употреба и предаването на данни към доставчика на GPS услуги.

(17) При технически проблеми или инциденти, настъпили в момент на товарене, транспортиране или разтоварване на маркирани енергийни продукти, компетентното митническо учреждение се уведомява незабавно на телефони или електронни адреси за контакт, предоставени от началника на митницата.

(18) Поставените митнически пломби се премахват от митническите органи в 3-дневен срок от прекратяване на валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти. За предприетите действия се съставя протокол.“

§ 37. В глава шеста, раздел II се създава чл. 108г:

„Чл. 108г. (1) Началникът на компетентната митница може да издаде сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти за транспортно средство, на което вече е инсталирана глобална система за позициониране (GPS), при условията и по реда на чл. 108а и чл. 108в, ал. 1 – 8.

(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на чл. 108в, ал. 13.“

§ 38. В глава шеста, раздел II се създава чл. 108д:

„Чл. 108д. (1) Писменото уведомление по чл. 94а, ал. 4 от закона следва да съдържа най-малко следната информация:

1. име/наименование и единен граждански номер/единен идентификационен код по БУЛСТАТ на лицето;

2. причините, наложили промяната на мястото за съхранение или използване на маркираните енергийни продукти за отопление;

3. дата на настъпване на непреодолимата сила;

4. номер и дата на документа за удостоверяване на предназначението по чл. 80а;

5. точно местонахождение и количество на енергийните продукти в момента на подаване на уведомлението;

6. идентификационни данни на транспортното средство, в случай че енергийните продукти са преместени на място, различно от посоченото в документа за удостоверяване на предназначението по чл. 80а;

7. друга информация по преценка на лицето.

(2) Уведомление по ал. 1 се подава и в случаите на непреодолима сила, с настъпването на която съхранението или използването на маркираните енергийни продукти за отопление води до опасност за живота и здравето на хората или за околната среда.

(3) Уведомление по ал. 2 се подава само след писмено разпореждане или предписание на компетентен орган, от което се прилага заверено копие.

(4) За установяване на обстоятелствата по ал. 1 и 2 митническите органи могат да извършват проверки или да предприемат други действия, необходими за осъществяване на контрола. За извършените проверки и установените факти и обстоятелства се съставя протокол.

(5) При подаване на уведомленията по ал. 1 и 2 или на по-късен етап митническите органи могат да отправят писмени препоръки по отношение държането или използването на маркираните енергийни продукти за отопление.

(6) Копие от протоколите по ал. 4 се изпраща в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от тяхното съставяне.“

§ 39. В чл. 114, ал. 1, т. 12 думите „и 9“ се заличават.

§ 40. В глава шеста в заглавието на раздел VI накрая се добавя „и на електронен носител“.

§ 41. В чл. 121а, ал. 2 след думите „електронен път“ се добавя „или на електронен носител“.

§ 42. В приложение № 1б към чл. 8, ал. 1, в колона 21 думите „Разходна норма на вложения чист алкохол в единица изделие в мерни единици по данните от фактурата за придобиване или ЕАД за внос“ се заменят с „Количество на действително вложения чист алкохол в единица изделие, посочено в мерните единици по данните от фактурата за придобиване или ЕАД за внос“.

§ 43. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 4, в колона 22 думите „Разходна норма на вложения чист алкохол в отделна дейност в мерни единици по данните от фактурата за придобиване или ЕАД за внос“ се заменят с „Количество на действително вложения чист алкохол в отделна дейност в мерни единици по данните от фактурата за придобиване или ЕАД за внос“.

§ 44. В приложение № 4в към чл. 26з, ал. 2 в полето „Към уведомлението прилагам“ в текста след думата „предназначението“ се добавя „справка за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, с които ще се превозват отпадъците от тютюн“.

§ 45. В приложение № 4д към чл. 26к, ал. 2:

1. В наименованието думите „по чл. 12, ал. 4, т. 1 от закона и лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове“ се заменят с „по чл. 12, ал. 5, т. 1 и 4 от Закона за акцизите и данъчните складове“.

2. В полето „Към уведомлението прилагам“ след думата „предназначението“ се добавя „справка за вида, марката и регистрационните номера на транспортните средства, с които ще се превозват отпадъците от тютюн“.

§ 46. В приложение № 4е към чл. 26л, ал. 2 се създава нова т. 5:

„5. Вид, марка и регистрационни номера на транспортните средства, с които ще се превозват отпадъците от тютюн.“

§ 47. В приложение № 7о към чл. 49, ал. 6:

1. Думите „по чл. 65, ал. 5, т. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 65, ал. 5, т. 2“.

2. Думите „(в случаите по чл. 65, ал. 5, т. 3)“ се заменят с „(в случаите на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници до пълното им изчерпване)“.

§ 48. В приложение № 7с към чл. 53а, ал. 1 и чл. 53б думите „чл. 21, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 25, ал. 1, т. 1“.

§ 49. В приложение № 12в към чл. 68а, ал. 1 в „Указания за попълване“ се създава ново изречение:

„Бандероли, които са били облепени върху взети като проби акцизни стоки, при осъществен контрол от митническите органи се отчитат в раздел 7 „Унищожени бандероли, облепени върху акцизни стоки“.“

§ 50. В приложение № 14 към чл. 80, ал. 1 в колона 14 думите „брой къса в опаковка“ се заменят с „вместимост на потребителската опаковка“, добавя се нова колона 14а с наименование „брой потребителски опаковки“ и в Обяснителни бележки (гръб на приложение 14) се създават т. 2.4а и 2.14:

„2.4а. Колона № 5 „Действително количество“ – за стоките, попадащи в код на АП Е001, задължително се попълва количеството и в килограми, за стоките, попадащи в код на АП Е009, при избор на кодове 47 и 48 от номенклатура CL200 задължително се попълва втора мерна единица кубичен метър (M3), а при избор на код 471 от номенклатура CL200 задължително се попълва втора мерна единица килограм (кг).

2.14. Баркодът по чл. 80, ал. 25 се отпечатва вдясно от УКН, центрирано и подравнено отгоре, с размери при е-АДД – 90 мм х 9 мм, а при кредитно/дебитно известие – 40 мм х 4 мм.“

§ 51. В приложение № 14а към чл. 80а, ал. 1 в полета № 3 и 5 се добавя „№ на сертификата за одобрен съд“.

§ 52. В приложение № 15 към чл. 82, ал. 1, т. 1 се добавя колона 6.7а с наименование „брой потребителски опаковки“ и колона 6.7б с наименование „вместимост на потребителската опаковка“.

§ 53. В приложение № 16 към чл. 82, ал. 1, т. 2 се добавя колона 6.7а с наименование „брой потребителски опаковки“.

§ 54. В приложение № 17 към чл. 82, ал. 1, т. 3 се добавя колона 6.8а с наименование „брой потребителски опаковки“ и колона 6.8б с наименование „вместимост на потребителската опаковка“.

§ 55. В приложение № 17в към чл. 98, ал. 2:

1. Думите „чл. 98, ал. 1 и чл. 100а, ал. 3“ се заменят с „чл. 98, ал. 1/чл. 100а, ал. 3“.

2. Създават се т. 5 – 9:

„5. удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, доказващ правото да се произвежда продуктът, предмет на искането, когато това се изисква от нормативен акт;

6. разрешение за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или друг документ, удостоверяващ предназначението му, издаден от съответния компетентен орган;

7. документи за технологичното оборудване и производствения капацитет;

8. техническа спецификация на продукта, за който се иска съгласуване на специален метод за денатуриране;

9. сертификати, оценки за безопасност и други документи съгласно националното и общностното законодателство, изискуеми за производството на продукта.“

3. Създават се забележки:

„Забележки: 1. Подчертава се правното основание, на което се подава искането.

2. Информацията по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се попълва, когато искането е подадено от производителя на крайните продукти.“

§ 56. В приложение № 19а към чл. 114, ал. 1 в т. 9 думите „чл. 90а, ал. 2, т. 8 и 9“ се заменят с „чл. 90а, ал. 2, т. 8“.

§ 57. Създава се приложение № 24 към чл. 108в, ал. 1:

„Приложение № 24 към чл. 108в, ал. 1

Вх. № ..............

Дата ………….. г.

                                         ДО

                                         НАЧАЛНИКА НА

                                         МИТНИЦА .............

И С К А Н Е

за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти

от ................................................................................... ,

Представляван/о от ...........................................................

............................................................................................... ,

ЕГН/ЛНЧ ...................................................................,

ЕИК ............................................................................,

Седалище и адрес на управление:

Държава ......................... Област ......................................  

Община …….............. Населено място ...............................

Пощенски код ………... Улица ........ Номер .......................  

Телефон ........................... Мобилен ...................................

Факс .....................................................................................

Е-mail ............................ Уеб адрес ....................................

Адрес за кореспонденция:

Държава………......... Област ................................................

Община ................. Населено място .................................

Пощенски код ............... Улица .......... Номер .................

Телефон ........................... Мобилен ...................................

Факс .....................................................................................

Е-mail .............................. Уеб адрес ..................................

Лице за контакти: ...............................................................

Телефон ........................... Мобилен ...................................

Факс .....................................................................................

Е-mail ................................ Уеб адрес ................................

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове моля да ми бъде издаден сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти със:

1. Моторно превозно средство (автоцистерна или влекач) с регистрационен номер (ДКН) ……………………………… и/или ремарке/полуремарке цистерна с регистрационен номер (идентификационен номер)   

2. Контейнер-цистерна за превоз на опасни товари с идентификационен/инвентарен номер

................................................................................................                 

3. Железопътен вагон-цистерна за превоз на опасни товари с идентификационен номер ..............................................................

4. Водоплавателен съд с идентификационен номер ……….. и наименование  ..............................................................

Общата вместимост на съда за транспортиране на маркирани енергийни продукти е .....…… литра (попълва се съобразно техническата спецификация на производителя).

Към искането прилагам следните документи:

1. Заверено копие на договор с доставчик на GPS услуги.

2. Заверено копие на документ, удостоверяващ правото за извършване на превоз на опасни товари.

3. Заверено копие на документ, удостоверяващ правото на собственост или ползване на транспортното средство и/или съда за транспортиране на маркирани енергийни продукти.

................................................................................................

(име, подпис, печат)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.“

§ 58. Създава се приложение № 25 към чл. 108в, ал. 7:

„Приложение № 25 към чл. 108в, ал. 7

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“

МИТНИЦА …………………….

СЕРТИФИКАТ

за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти

№……………../………….. г.

Въз основа на подадено искане рег. № .....................

от .................... (дата) и на основание чл. 93, ал. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове издавам сертификат за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти на:      

................................................................................................

(наименование на собственика или ползвателя на съда за транспортиране на маркирани енергийни продукти)

ЕИК: .....................................................................................

Представляван/о от ....................................................

Седалище и адрес на управление ......................................

Държава........................ Област .........................................  

Община .................... Населено място ..............................

Пощенски код ............ Улица ............... Номер ..........,

в удостоверение на това, че лицето има право да превозва маркирани енергийни продукти на територията на страната със:

1. Вид на транспортното средство ..............................

2. Идентификационен номер на транспортното средство (попълва се за автоцистерна, влекач или плавателен съд)            

3. Наименование на плавателния съд ........................

................................................................................................

4. Идентификационен номер на съда за транспортиране на маркирани енергийни продукти (попълва се за ремарке или полуремарке цистерна) ..............................................................................

5. Идентификационен/инвентарен номер на контейнера-цистерна     

6. Идентификационен номер на железопътния вагон-цистерна         

7. Обща вместимост на съда за транспортиране на маркирани енергийни продукти       

8. Монтирани средства за измерване и контрол по чл. 108а, ал. 6 ППЗАДС (вид, идентификационен номер, документи за одобряване на типа или оцененото съответствие със съществените технически изисквания, място на монтиране)

................................................................................................

................................................................................................

9. Описание на входовете и изходите на съда за транспортиране на маркирани енергийни продукти, на които са монтирани датчиците за контрол по чл. 108а, ал. 2, т. 2 ППЗАДС

................................................................................................

................................................................................................

Дата:                                     Началник на митница:

Дата на връчване:“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 59. Навсякъде в правилника думите „Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки“ се заменят с „Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки“.

§ 60. Лицата подават уведомление по реда на чл. 52а в случаите на смесване на биогорива с горива от нефтен произход с платен акциз, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, с цел привеждането им в съответствие с изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници до пълното им изчерпване. Към уведомлението се прилага копие от договор за удостоверяване на продажбите на горива от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и копие от документ, удостоверяващ начисляването и заплащането на акциза.

§ 61. Издадените до влизане в сила на този правилник сертификати за одобрен съд за транспортиране на маркирани енергийни продукти се преиздават служебно от митническите органи в срок до 1 септември 2015г. Собствениците и ползвателите на одобрени съдове за транспортиране на маркирани енергийни продукти сключват анекси или нови договори по чл. 108в, ал. 2 в тримесечен срок от влизане в сила на правилника, като заверено копие от тях се предоставя на компетентното митническо учреждение.

§ 62. До 1 септември 2015 г. уведомлението по чл. 49, ал. 6 може да се подава на електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“.

§ 63. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 4, § 12 относно чл. 49, ал. 9, § 20 и § 25, които влизат в сила от 1 септември 2015 г.

Министър: Владислав Горанов


Източник: ДВ