Вие сте тук

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - ДВ, бр.60/30.07.2019 г.

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

В Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019 г., е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Пълният текст е цитиран по-долу:


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г. и бр. 25 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 55а, ал. 2 се създава изречение второ: „Във връзка с прилагането на чл. 12, ал. 1, т. 4 от закона при попълване на електронен административен документ за движения на територията на страната се използва съответният национален код, определен в приложение № 7ц.“

§ 2. В чл. 66 ал. 2 се изменя така:

„(2) При промяна на регистрираната цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена, могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 30 дни от влизането в сила на новата регистрирана цена, като не се допуска освобождаване за потребление на тютюневи изделия, обозначени със стара регистрирана цена, ако са освободени за потребление тютюневи изделия с регистрирана нова цена. При промяна на регистрирана цена на:

1. тютюневите изделия след изтичане на 14-дневен срок от датата на влизане в сила на новата регистрирана цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена:

а) не могат да бъдат въвеждани в данъчен склад за складиране;

б) не могат да бъдат въвеждани в местата за съхранение на произведените в данъчния склад тютюневи изделия;

в)не могат да бъдат внасяни или получавани на територията на страната от територията на друга държава членка;

2. пури и пурети, за които лицата по чл. 59 са получили бандероли, в 7-дневен срок от датата на влизане в сила на промяната лицата са длъжни да върнат неизползваните бандероли в съответната териториална дирекция.“

§ 3. В чл. 66б, ал. 2, т. 9 думите „(тютюневите изделия)“ се заменят с „тютюневите изделия, различни от пури и пурети, или регистрирана цена, посочена върху бандерола за пури и пурети“.

§ 4. В чл. 66в, ал. 9, т. 11 думите „(тютюневите изделия)“ се заменят с „тютюневите изделия, различни от пури и пурети, или регистрирана цена, посочена върху бандерола за пури и пурети“.

§ 5. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „или върху бандерола (за пури и пурети)“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Наличните количества:

1. тютюневи изделия, различни от пури и пурети с посочена върху потребителската опаковка стара цена, се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател или в склада на вносителя, съответно в склада на лицето, въвело акцизните стоки от друга държава членка, като се описват броят, видът на бандеролите и продажната цена, посочена върху потребителската опаковка, залепени върху нереализираната продукция;

2. пури и пурети, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се установяват чрез извършване на инвентаризация в данъчния склад на лицензирания складодържател или в склада на вносителя, съответно в склада на лицето, въвело акцизните стоки от друга държава членка, като се описват броят, видът и стойността на бандеролите, залепени върху нереализираната продукция.“

§ 6. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „тютюневите изделия“ се добавя „различни от пури и пурети“.

2. Създава се ал. 2:

„(2) При промяна на последните регистрирани цени на пури и пурети освободените за потребление, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.“

§ 7. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „пури, пурети“ се заличават.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Размерът на акциза за пури и пурети, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база вместимостта на потребителска опаковка, за която са получени съответните бандероли от икономическия оператор.“

§ 8. В чл. 76, ал. 5, т. 6 след думите „тютюневи изделия“ се добавя „различни от пури и пурети“.

§ 9. В приложение № 7у към чл. 55а, ал. 2 последният ред се заличава.

§ 10. Създава се приложение № 7ц към чл. 55а, ал. 2:

„Приложение № 7ц към чл. 55а, ал. 2

Национални кодове за тютюневи изделия

EPC CAT Единица Описание
Т001 Т kg Тютюневи изделия с кодове КН 2401 20, попадащи в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от закона

§ 11. В приложение № 10 след думите „Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 14 се попълват за тютюневи изделия“ се добавя „различни от пури и пурети“ и се създава нов ред „Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 се попълват за пури и пурети“.

§ 12. В приложение № 11, в „Забележка“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 след думите „Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 и 17 се попълват за тютюневи изделия“ се добавя „различни от пури и пурети“.

2. Създава се нова т. 3:

„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за пури и пурети.“

3. Досегашната т. 3 става т. 4.

§ 13. В приложение № 11а, в „Забележка“ се правят следните допълнения:

1. В раздел I:

а) в т. 2 накрая се добавя „различни от пури и пурети“;

б) създава се т. 3:

„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (само за ръчно свити пури), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за пури и пурети.“

2. В раздел II:

а) в т. 2 накрая се добавя „различни от пури и пурети“;

б) създава се т. 3:

„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 (само за ръчно свити пури), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за пури и пурети.“

§ 14. В приложение № 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите „Обща сума за акциза: (попълва се само за алкохолните напитки)“ се заменят с „Обща сума за акциза: (попълва се само за алкохолните напитки и пури и пурети)“.

2. В „Забележка“:

а) в т. 2 накрая се добавя „различни от пури и пурети“;

б) създава се нова т. 3:

„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за пури и пурети.“;

в) досегашната т. 3 става т. 4.

§ 15. В приложение № 12а, в „Забележка“ се правят следните допълнения:

1. В т. 2 накрая се добавя „различни от пури и пурети“.

2. Създава се нова т. 3:

„3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за пури и пурети.“

3. Досегашната т. 3 става т. 4.

§ 16. В приложение № 12в, в указанията за попълване се правят следните допълнения:

1. След думите „За тютюневи изделия“ се добавя „различни от пури и пурети“.

2. След думите „За цигарите в т. 8 не се попълва колона 4.“ се създава нов ред: „За пури и пурети задължително се попълват колони: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.“

§ 17. В приложение № 17аб, в таблицата се правят следните изменения и допълнения:

1. В колона втора се правят следните изменения:

а) на предпоследния ред числата „3824 99 92*, 3824 99 93**, 3824 99 96***, 3824 99 55, 3824 99 80 и 3824 99 85, 3824 99 86“ се заменят с числата „3824 99 86, 3824 99 92*, 3824 99 93** и 3824 99 96***“;

б) на последния ред числото „3826 00 90“ се заличава.

2. В колона трета код на акцизния продукт „Е920“ се заменя с „E910“.

3. Накрая се създава нов ред:

3824 90 99 3826 00 90 Е920

Заключителна разпоредба

§ 18. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“


Източник: ДВ