Вие сте тук

Промени в Наредба № Н-18 са обнародвани в Държавен вестник, бр.44 от 2 юни 2017 г.

Промени в Наредба № Н-18

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е публикувана в бр. 44 на Държавен вестник.

Новите разпоредби влизат в сила от 1 юли 2017 г., с изключение на промените в Приложения № 22 и № 23, които ще се прилагат от началото на август. Пълният текст на наредбата е цитиран по-долу:

...

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на РБ – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; изм. с Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на РБ – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 31, ал. 3 се създава изречение трето: „Органите на НАП извършват контролни покупки при условия и по ред, определени от изпълнителния директор на НАП, като средствата се осигуряват от бюджета на НАП.“

§ 2. В чл. 53, ал. 2, т. 3 след думите „500 търговски обекта“ се добавя „или има реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро“.

§ 3. В чл. 59а се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 118, ал. 9 и 10 ЗДДС подават в НАП данни чрез електронен документ за доставка (ЕДД) – приложение № 22, или електронен документ за получаване (ЕДП) – приложение № 23, за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях, отнасяща се до цялото количество гориво или до част от него, в случаите, когато данните не са декларирани с електронен акцизен данъчен документ (еАДД)/единен административен документ (ЕАД) и са задължителни за подаване съгласно наредбата. Всеки ЕДД, ЕДП, както и подадените данни за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, съдържат задължително уникален контролен номер (УКН) на еАДД или митнически референтен номер (МРН) на ЕАД. Въвеждането на УКН на еАДД за доставени количества горива по документ, въведени чрез ЕСФП, се извършва чрез баркод четец.“

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Лицата по ал. 1, изпълнили изискванията на чл. 176в, ал. 8 ЗДДС, не подават в приложение № 22 и приложение № 23 данни за стойността на данъчната основа в поле „Данъчна основа на доставката в левове“. Данни по ал. 2 и 3 не се подават в случаите по чл. 118, ал. 11 ЗДДС.“

§ 4. В чл. 59б се създава ал. 6:

„(6) След изтичане на срока по ал. 4 в подадени ЕДД за продажба на гориво и ЕДП се допуска да се извърши корекция на подадени данни за стойността на данъчната основа на доставката, но не по-късно от 10 дни от първоначално подадените данни. Коригирането се извършва с подаване на нови ЕДД/ЕДП.“

§ 5. В приложение № 1, раздел IIIб „Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни“, буква „е“ на ред „данни за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП“ думата „ръчно“ се заличава.

 В приложение № 22 в секция „Данни относно доставката“ след ред „Мерна единица“ се създава ред:

„Данъчна основа на доставката в левове“  Задължително поле Цифров формат (два знака след десетичната точка ".") Документът не се приема, когато полето не е попълнено

§ 7. В приложение № 23 в секция „Данни относно доставката“ след ред „Мерна единица“ се създава ред:

„Данъчна основа на доставката в левове“  Задължително поле Цифров формат (два знака след десетичната точка ".")

Документът не се приема, когато полето не е попълнено

Заключителна разпоредба

§ 8. Параграф 3, т. 1 и § 5 влизат в сила от 1 юли 2017 г., а § 6 и 7 влизат в сила от 1 август 2017 г.

...

Източник: Държавен вестник