Вие сте тук

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари - ДВ, бр.94/29.11.2019 г.

Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

В бр.94/29.11.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В текста на нормативния акт се правят промени, транспониращи в националното законодателство европейски регулации за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ( Директива (ЕС) 2018/843, която съдържа нови изисквания, срокът за въвеждане на които е 10 януари 2020 г.). Разширен е обхватът на задължените лица (добавени в чл.4 на ЗМИП), въвежда се и забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.

Пълният текст на ЗИД  ЗМИП е цитиран по-долу:


ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17, 34, 37 и 42 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 3, т. 4 накрая се добавя „и финансиране на тероризма“.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 13 се изменя така:

„13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;“.

2. Точка 18 се изменя така:

„18. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, включително по отношение на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равно­стойност в друга валута;“.

3. Създават се т. 36 – 39:

„36. лица, които по занятие търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;

37. лица, които по занятие съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;

38. лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие;

39. доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги;“.

§ 3. В глава първа, раздел ІІ се създава чл. 9а:

„Чл. 9а. (1) За целите на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма лицата по чл. 4, т. 38 и 39 се вписват в публичен регистър, който се води и поддържа от Националната агенция за приходите.

(2) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на финансите.

(3) За вписването в регистъра по ал. 1 се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.“

§ 4. В чл. 10, т. 4 накрая се добавя „в предвидените в закона случаи“.

§ 5. В чл. 16 се създава ал. 4:

„(4) Актуалността на информацията се проверява и се извършват допълнителни действия по комплексна проверка в съответствие с изискванията на този закон и на правилника за прилагането му, когато лицето по чл. 4 има предвидено в закон задължение в рамките на съответната календарна година да се свърже с клиента с цел преглед на относимата информация, свързана с действителния собственик или собственици, или когато лицето по чл. 4 има това задължение съгласно дял втори, глава шестнадесета, раздел ІІІ „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

§ 6. Член 18 се изменя така:

„Чл. 18. Забранява се откриване или поддържане на анонимни сметки или депозитни сертификати, или сметки или депозитни сертификати на очевидно фиктивно име, както и наемане или поддържане на анонимни сейфове или сейфове на очевидно фиктивно име.“

§ 7. В чл. 21, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. когато рискът от изпиране на пари и рискът от финансиране на тероризъм в конкретния случай са ниски и са предприети мерки за ефективното им управление.“

§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:

„(1) Издателите на електронни пари и техните представители могат да не прилагат някои от мерките за комплексна проверка на клиента по чл. 10, т. 1 – 3 по отношение на електронни пари, когато въз основа на оценка на риска е установен нисък риск и са изпълнени едновременно следните условия:

1. платежният инструмент не е презаредим или има максимален месечен лимит на плащанията по сделки до левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута, който може да се използва само в Република България;

2. максималната електронно съхранявана сума не надхвърля левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута;

3. платежният инструмент се използва единствено за закупуване на стоки или услуги;

4. платежният инструмент не може да се захранва с анонимни електронни пари;

5. издателят на електронни пари осъществява подходящо наблюдение на сделките или деловите взаимоотношения, позволяващо разкриването на необичайни или съмнителни сделки.

(2) Изключението по ал. 1 не се прилага в случай на обратно изкупуване в брой или чрез теглене в брой на паричната стойност на електронните пари, когато сумата надвишава левовата равностойност на 50 евро или тяхната равностойност в друга валута, или в случай на платежни операции, инициирани от разстояние, по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи, когато сумата на платежната операция надвишава левовата равностойност на 50 евро или тяхната равностойност в друга валута.

(3) Задължените лица по чл. 4, т. 1 и 2, в качеството си на доставчици на платежни услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ от Закона за платежните услуги и платежните системи, приемат плащания с анонимни предплатени карти, издадени в трети държави, само когато тези карти отговарят на изисквания, еквивалентни на тези по ал. 1 и 2.“

2. Алинея 4 се отменя.

3. В ал. 5 след думите „електронни пари“ се поставя запетая и се добавя „включително приемането на плащания на територията на Република България, извършвани с анонимни предплатени карти, издадени в трети държави и отговарящи на изискванията на ал. 1 и 2“.

§ 9. В чл. 26, т. 5 думите „които следва да се докладват“ се заменят със „за които следва да се уведомява“.

§ 10. В чл. 35 т. 6 се изменя така:

„6. при сложни или необичайно големи сделки или операции, при сделки или операции, които се извършват по необичайни схеми, както и при операции и сделки без явна икономическа или законна цел;“.

§ 11. Създава се чл. 36а:

„Чл. 36а. (1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на Европейската комисия списък на длъжностите, свързани с изпълнението на важни обществени функции по чл. 36, ал. 2. Списъкът може да бъде оповестен публично.

(2) По искане на дирекция „Финансово разуз­наване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ държавните и местните органи и институциите, ведомствата и политическите партии, при които се заемат длъжностите по ал. 1, предоставят необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1.

(3) По искане на дирекция „Финансово разуз­наване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ международните организации със седалище на територията на Република България, при които се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2, предоставят необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1.

(4) Органите, институциите, ведомствата и политическите партии по ал. 2 и организациите по ал. 3 уведомяват своевременно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за настъпили промени в данните и информацията в списъка по ал. 1. В тези случаи дирекцията информира своевременно Европейската комисия за настъпилите промени, като предоставя актуализиран списък.“

§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност по чл. 36, ал. 2, лицата по чл. 4 са длъжни за период не по-малък от една година да отчитат риска, свързан с това лице, и да прилагат мерките по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41. Рискът се отчита и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.“

2. Алинея 2 се отменя.

§ 13. В чл. 44, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „кореспондентски отношения“ се поставя запетая и се добавя „включващи плащания“ и след думите „трета държава“ се поставя запетая.

§ 14. В чл. 46 ал. 1 се изменя така:

„(1)Лицата по чл. 4 прилагат следните мерки за разширена комплексна проверка по отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма:

1.събират допълнителна информация относно клиентите и техните действителни собственици;

2.събират допълнителна информация относно планирания характер на деловите взаимоотношения;

3.събират информация за произхода на средствата, използвани в деловите взаимоотношения, сделките и операциите, както и за източника на имущественото състояние на клиентите и техните действителни собственици;

4.събират информация относно основанията за планираните или извършените операции и сделки;

5.изискват одобрение от служител на вис­ша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 за установяване или за продължаване на делови взаимоотношения с лица от държавите по ал. 3 и 5;

6.поставят под текущо и разширено наб­людение деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от тези държави, като повишават броя и честотата на извършваните проверки и идентифицират схеми на сделки и операции, които налагат допълнително проучване;

7. други мерки по преценка от лицето по чл. 4 съобразно установения риск.“

§ 15. Създава се чл. 46а:

„Чл. 46а. (1) При делови взаимоотношения, операции и сделки с лица от държави по чл. 46, при установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, лицата по чл. 4 изискват първото плащане да се извършва през сметка на името на клиента в кредитна институция, по отношение на която се прилагат изисквания за комплексна проверка на клиента, отговарящи най-малко на изискванията на този закон и на правилника за прилагането му или покриващи тези изисквания чрез други средства.

(2) В случаите на установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, в допълнение към мерките по ал. 1 и мерките по чл. 46 лицата по чл. 4 прилагат една или повече от следните мерки по отношение на делови взаимоотношения, операции и сделки с лица от държави по чл. 46:

1. прилагане на допълнителни елементи на мерките за разширена комплексна проверка;

2. въвеждане на разширени и подходящи механизми за докладване или систематично докладване на сделки или операции;

3. ограничаване на деловите взаимоотношения или сделките и операциите с лица от съответните държави по чл. 46.

(3) При установена необходимост от прилагане на мерки по ал. 2 лицата по чл. 4 уведомяват съответния орган за надзор и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. В тези случаи съответният орган за надзор уведомява незабавно Европейската комисия. Когато няма орган за надзор върху дейността на лицето по чл. 4, Европейската комисия се уведомява от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. Лицата по чл. 4 прилагат мерките по ал. 2, след като бъдат информирани от съответния орган за надзор или от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, че Европейската комисия е уведомена.

(4) В случаите на установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ или съответният орган за надзор прилагат една или повече от следните мерки съобразно своята компетентност:

1. отказват създаването на дъщерни предприятия, клонове или представителства на лица от съответната държава по чл. 46 или предприемат други подходящи мерки, за да отчетат факта, че съответното лице е от държава по чл. 46;

2. отказват на лицата по чл. 4 да създават клонове или представителства в съответната държава по чл. 46 или предприемат други подходящи мерки, за да отчетат по друг начин факта, че съответният клон или представителство ще бъде в държава по чл. 46;

3. дават задължителни указания за прилагане на повишени изисквания по отношение на надзора или външния одит за клонове и дъщерни предприятия на лица от съответната държава по чл. 46;

4.въвеждат повишени изисквания по отношение на външния одит на финансови конгломерати по отношение на всички техни клонове и дъщерни предприятия, установени в съответната държава по чл. 46;

5.дават задължителни указания на лицата по чл. 4 да извършат преглед и да изменят или, ако е необходимо, да прекратят кореспондентски отношения с институции – респонденти в съответната държава по чл. 46.

(5) При определянето на нивото на риска по ал. 2 и 4 се отчита относима информация от механизми за взаимни оценки, подробни доклади за оценка или публикувани доклади за последващи мерки от съответните международни организации с компетентност в сферата на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В тези случаи се прилага чл. 51, ал. 2.

(6) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор се информират взаимно за случаите на установена необходимост от прилагане на мерки по ал. 4 и уведомяват Европейската комисия преди прилагането на такива мерки.“

§ 16. В чл. 47 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Лицата по чл. 4 поставят под текущо и разширено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, всички сделки или операции, които се извършват по необичайни схеми, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да се установи с оглед на информацията на разположение на лицето по чл. 4, или не съответстват на наличната информация за клиента. В тези случаи лицата по чл. 4 осъществяват по-интензивно по степен и характер наблюдение на деловите взаимоотношения с оглед на преценка, дали сделките или операциите са съмнителни. Това наблюдение може да включва по-често и по-задълбочено наблюдение на деловите взаимоотношения съобразно риска.“

2. В ал. 3, изречение второ думата „докладване“ се заменя с „уведомяване“.

§ 17. В чл. 53 се създава ал. 8:

„(8) В случаите по ал. 7 идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и чрез средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са изпълнени изискванията на този закон и на правилника за прилагането му по отношение на идентифицирането на клиента и проверката на идентификацията.“

§ 18. В чл. 54 се създава ал. 8:

„(8) Когато е приложимо, идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и чрез средства за електронна идентификация, съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или по друг признат с нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент, при условие че са изпълнени изискванията на този закон и на правилника за прилагането му по отношение на идентифицирането на клиента и проверката на идентификацията.“

§ 19. В чл. 56, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „и събраните данни и информация по чл. 53, ал. 8 и чл. 54, ал. 8“.

§ 20. В чл. 59, ал. 1, т. 3 накрая се поставя тире и се добавя „когато събраната чрез способите по т. 1 и 2 информация е недостатъчна за идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, както и когато прилагането на способите по т. 1 и 2 е довело до противоречива информация“.

§ 21. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Когато идентифицираният действителен собственик е висшият ръководен служител съгласно § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби, в допълнение към мерките за проверка на идентификацията по чл. 55 лицата по чл. 4 съхраняват данни за предприетите действия за проверка на идентификацията, както и за всички констатирани при проверката трудности.“

§ 22. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

„(7) Действителните собственици на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания са длъжни да предоставят на тези лица и други правни образувания или на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3 цялата информация, която е необходима за изпълнение на задълженията по ал. 1 – 6 и по чл. 61 и 62 на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания и на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3.“

2. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.

§ 23. В чл. 66, ал. 2 се създава ново изречение второ: „Изясняването на произхода на средствата може да се извърши чрез писмена декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник и при извършване на случайна сделка или операция, когато прилагането на два от способите по ал. 1 е невъзможно.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.

§ 24. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително данните и информацията, получени съгласно чл. 53, ал. 8 и чл. 54, ал. 8“.

2. В ал. 2 и 3 думите „началото на календарната година, следваща годината“ се заменят с „датата“.

§ 25. В чл. 68, ал. 3 след думите „тероризма информация“ се поставя запетая и се добавя „включително относно поддържането от тях към момента или през предхождащия запитването 5-годишен период на делови взаимоотношения с определени лица, както и относно естеството на тези взаимоотношения, посредством сигурни канали“ и думите „ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.

§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „групирани по държави“;

б) създават се т. 7 – 10:

„7. данни, с които се установяват човешките ресурси, определени за дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за изпълнението на законоустановените й правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

8. данни, с които се установяват човешките ресурси, определени за останалите органи, институции и служби по ал. 1 за изпълнението на законоустановените им правомощия в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, доколкото тази информация е налична;

9. данни за броя на извършените проверки на място от контролните органи по чл. 108, ал. 2, данни за броя на извършените проверки по документи по чл. 108, ал. 8 и данни за броя на установените при проверките нарушения и за наложените санкции или принудителни административни мерки;

10. данни за броя на извършените проверки на място от органите за надзор по чл. 108, ал. 6 и 7, данни за броя на предприетите действия по дистанционен надзор и данни за броя на установените при тях нарушения и за наложените санкции или принудителни административни мерки.“

2. В ал. 3 думите „Данните по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „Данните по ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8 и 10“ и думите „на годишна база до края на февруари“ се заменят с „на годишна база до края на месец февруари“.

3. В ал. 4:

а) в изречение първо накрая се добавя „на годишна база“;

б) в изречение второ думите „данните по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „данните по ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8 и 10“.

4. В ал. 5 след думата „предоставят“ се добавя „на годишна база“.

§ 27. В чл. 72, ал. 6 и 7 думите „докладването на съмнение“ се заменят с „уведомяването за съмнение“.

§ 28. В чл. 75 се правят следните изменения:

1. В ал. 3, изречение първо думата „докладвани“ се заменя със „за които е получено уведомление“.

2. Алинея 5 се отменя.

§ 29. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Забраната по ал. 1 не е пречка за разкриването на информация между лица по чл. 4, т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 и кредитни и финансови институции от държави членки, при условие че принадлежат към една и съща група, или между лицата по чл. 4, т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 и техните клонове и дъщерни предприятия, намиращи се в трети държави, при условие че тези клонове и дъщерни предприятия спазват изцяло политиките и процедурите в рамките на групата, включително процедурите за обмен на информация в рамките на групата, в съответствие с чл. 104 и че политиките и процедурите в рамките на групата отговарят на изискванията на този закон.“

2. Създава се ал. 8:

„(8) Достъпът на субектите на лични данни до обработваните за целите на превенцията на изпиране на пари и финансиране на тероризма техни лични данни от лицата и органите по ал. 1 се ограничава до степента, в която това се налага за ефективното прилагане на забраната по ал. 1, и доколкото същото е необходимо и пропорционално спрямо законните интереси на тези лица.“

§ 30. В чл. 81 се правят следните допълнения:

1. В ал. 2 след думите „анализи или“ се поставя запетая и се добавя „при изключителни обстоятелства, когато разкриването на информацията би довело до последствия, явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице, или“.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Компетентните органи, получили информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на този закон, не могат да използват получената информация за цели, различни от тези, за които е предоставена.“

§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1 след думите „и финансирането на тероризма“ се добавя „от лицата по чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор и другите компетентни органи по този закон“ и се създава изречение второ: „Събраните при условията и по реда на този закон и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма лични данни не могат да бъдат обработвани от лицата по чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, органите за надзор и другите компетентни органи по този закон за цели, различни от превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

2. Създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Преди установяването на делово взаимоотношение или извършване на случайна сделка или операция лицата по чл. 4 предоставят на клиентите информация за целите, за които ще се обработват личните им данни.

(4) Лицата по чл. 4 изтриват или унищожават обработваните от тях лични данни след изтичането на срока за съхранение по чл. 67, ал. 1, 6 и 7, освен ако специален закон не предвижда друго.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след думите „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „органите за надзор и другите компетентни органи по този закон“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

§ 32. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Подаването на уведомление по чл. 72 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари не е основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.“

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на което са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по чл. 72 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за изпиране на пари, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране.

(5) Лицата по чл. 4 осигуряват подходящи мерки за защита на своите служители и лица в сходно положение, ангажирани в тяхната дейност на друго основание, които подават вътрешни сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, по определен, независим и анонимен начин, пропорционален на размера и естеството на стопанската дейност на задълженото лице.“

§ 33. В чл. 87 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думата „класифицирана“ се заличава.

2. Алинея 3 се отменя.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4)Предоставената от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ по реда на ал. 2 информация, както и нейният източник, не може да се разкриват на лицата, за които се отнася информацията, или на трето лице.“

§ 34. В чл. 90, ал. 8 след думите „данъчни престъпления“ се добавя „или други предикатни престъпления“.

§ 35. В чл. 93 ал. 3 се изменя така:

„(3) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя предварителното си съгласие за разкриване на информацията, предоставена на звеното за финансово разузнаване на друга държава по реда на този раздел, на друг орган, институция или служба своевременно и във възможно най-голяма степен. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да откаже да предостави предварителното си съгласие за разкриване на информацията, предоставена по реда на този раздел, само ако това би могло да навреди на текущо разследване или би довело до последствия, които са явно непропорционални на законните интереси на физическо или юридическо лице или на Република България. Отказът се мотивира за всеки конкретен случай.“

§ 36. В чл. 94 се създава ал. 5:

„(5) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя данни на лице за контакт във връзка с обмен на информация по реда на този раздел. В случай на промяна данните се актуализират своевременно.“

§ 37. В чл. 97 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:

„6. подготовка на доклад относно институционалната структура и основните процедури на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително по отношение на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за приходите и Прокуратурата на Република България, относно наличните човешки и финансови ресурси, доколкото тази информация е налична;

7. подготовка на доклад относно националните усилия и човешките и финансовите ресурси, ангажирани в превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“

2. В ал. 2:

а) след думите „националната оценка на риска“ се добавя „и нейните актуализации“;

б) създават се изречения второ и трето: „Резюме на оценката на риска, което не съдържа класифицирана информация, се публикува на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. Резюмето може да се публикува и на интернет страниците на държавните органи и институции по чл. 96, ал. 3.“

3. В ал. 4:

а) след думите „националната оценка на риска“ се добавя „и нейните актуализации“;

б) създава се изречение второ: „При получаване на допълнителна относима информация, предоставена от друга държава членка, същата се отчита от междуведомствената работна група по чл. 96, ал. 1 при изпълнението на задачите й.“

4. Създава се ал. 6:

„(6) Работната група по чл. 96, ал. 1 може да вземе решение по целесъобразност за предоставяне на допълнителна информация на компетентните органи на друга държава членка, когато по повод на получени резултати от оценки на риска на тази държава и техните актуализации бъде установено наличието на относима към съответната оценка или нейната актуализация информация.“

§ 38. В чл. 101, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 15 се изменя така:

„15. разпределението на отговорността на представителите и служителите на лицето по чл. 4, както и на лицата в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за изпълнението на задълженията, установени в този закон, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им, както и данни за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му представители и служители и лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание, за целите на този закон, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по прилагането им;“.

2. В т. 16 след думата „служители“ се добавя „или лица в сходно положение, ангажирани в неговата дейност на друго основание“ и накрая се поставя запетая и се добавя „включително сигнали за съществуващо съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма“.

§ 39. В чл. 108 ал. 6 се изменя така:

„(6) Контрол за спазване на изискванията на чл. 7 – 9, глава втора, глава трета, раздел I, глава седма, раздел II и глава осма се упражнява чрез прилагане на основан на риска подход съгласно чл. 114, ал. 1 и съответно от:

1. Българската народна банка – по отношение на:

а) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 1, предложение второ, включително клонове на кредитни институции от трета държава, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на кредитни институции, лицензирани в други държави членки в случаите, посочени в Закона за кредитните институции;

б) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 2, включително по отношение на дейността им чрез представители на територията на Република България, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки;

2. Комисията за финансов надзор – по отношение на лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11, 30 и 31;

3. Държавната комисия по хазарта – по отношение на лицата по чл. 4, т. 21.

При осъществяване на контрола Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта извършват дистанционен надзор и проверки на място.“

§ 40. Създава се чл. 108а:

„Чл. 108а. (1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на Европейската комисия списък на органите за надзор, съдържащ и данни за връзка с тях.

(2) Органите за надзор по ал. 1 предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1.

(3) Органите за надзор по ал. 1 уведомяват своевременно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за настъпили промени в данните и информацията в списъка по ал. 1. В тези случаи дирекцията информира своевременно Европейската комисия за настъпилите промени, като предоставя актуализиран списък.

(4) Органите за надзор по ал. 1, в рамките на своите правомощия, служат като звено за контакт със съответните компетентни органи на други държави членки.

(5) Българската народна банка и Комисията за финансов надзор служат като звено за контакт с европейските надзорни органи.“

§ 41. Създава се чл. 111а:

„Чл. 111а. При осъществяването на контрол по чл. 108, ал. 6 по отношение на лица, които са част от група, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор си сътрудничат с компетентните органи за надзор в съответните държави членки, в които са установени предприятията – част от групата, съответно в които е установено предприятието майка на задължения субект.“

§ 42. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 изречение второ се изменя така: „Информацията може да включва и информация за подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание, сигнали по ал. 9 за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им.“

2. В ал. 6 след думите „лицата по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „или от лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание“.

3. Създава се нова ал. 9:

„(9) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и органите за надзор по чл. 108, ал. 6 приемат и прилагат подходящи и ефективни процедури за приемането на сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, подадени от служители или лица в сходно положение, ангажирани с дейността на лицата по чл. 4 на друго основание, и за предприемане на последващи действия по тях, които включват най-малко следното:

1. специален ред за приемане на сигнали и предприемане на последващи действия по тях;

2. защита на личните данни на лицето, което подава сигнал за нарушението, и на лицето, за което се сигнализира, че е извършило нарушението;

3. че сигналите са взети предвид и при необходимост са изпратени на други компетентни органи;

4. поверителност на подаваната информация, освен когато разкриването й се изисква от закона в случаите на образувано административно или наказателно производство.“

4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея след думите „лице по чл. 4“ се поставя запетая и се добавя „или от лице в сходно положение, ангажирано с дейността на лицето по чл. 4 на друго основание“.

§ 43. В чл. 117, ал. 2, т. 1 навсякъде думите „и 12 – 35“ се заменят с „и 12 – 39“.

§ 44. В чл. 119, ал. 2, т. 1 навсякъде думите „и 12 – 35“ се заменят с „и 12 – 39“.

§ 45. В чл. 122 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон и на правилника за прилагането му. В публикациите се съдържа информация за нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида на наложената мярка или наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Когато след оценяване на обстоятелствата по конкретния случай председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или органът за надзор по ал. 1, съответно неговият ръководител прецени, че публикуването на лични данни за физическото лице или на идентификационни данни за юридическото лице, на което е наложено наказание или мярка, е непропорционално на целта на този закон или на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, или може да застраши стабилността на финансовите пазари или висящо наказателно производство, органите по ал. 1 предприемат следните мерки:

1. отлагат публикуването на информация за наложено наказание или мярка до отпадане на основанията за непубликуването й;

2. публикуват информация за наложено наказание или мярка без лични данни – за физическото лице, или на идентификационни данни – за юридическото лице, на което е наложено наказание или мярка, ако подобно анонимно публикуване гарантира ефективна защита на съответните данни; в този случай публикуването на тези данни може да бъде отложено за разумен срок, ако се смята, че след изтичането на този срок основанията за анонимно публикуване ще отпаднат;

3. не публикуват информация за наложеното наказание или мярка, в случай че мерките по т. 1 и 2 се считат за недостатъчни, за да се гарантира, че стабилността на финансовите пазари няма да бъде изложена на риск или за да се гарантира пропорционалността на публикуването по отношение на мерки, за които се смята, че са незначителни по своя характер.“

2. Алинеи 3 и 4 се отменят.

3. В ал. 5 запетаята след думите „ал. 2“ и думите „т. 2 и 3 и ал. 4“ се заличават.

4. В ал. 7 след думите „прилагането му“ се добавя „както и за всички приложени спрямо тези лица принудителни административни мерки по този закон“.

§ 46. В чл. 123, ал. 2 думите „чл. 63, ал. 1 – 6“ се заменят с „чл. 63, ал. 1 – 7“.

§ 47. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В § 1:

а) в т. 8 накрая се добавя „с изключение на паричната стойност, посочена в чл. 34, ал. 5, т. 1 и 2 от същия закон“;

б) създават се т. 23, 24 и 25:

„23. „Престъпление, от което е придобито имуществото“ по смисъла на чл. 2, ал. 1 е всяко престъпление по българското законодателство.

24. „Виртуални валути“ са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физичес­ки или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път.

25. „Доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги“ е физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което предоставя услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути.“

2. В § 3 накрая се добавя „и изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ, L 156/43 от 19 юни 2018 г.)“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 48. (1) В срок 5 месеца от влизането в сила на този закон органите за надзор по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ необходимата информация за включването й в списъка по чл. 108а, ал. 1.

(2) В срок 6 месеца от влизането в сила на този закон дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ предоставя на Европейската комисия списъка по чл. 108а, ал. 1.

§ 49. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г. и бр. 42 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9:

а) създава се нова ал. 2:

„(2) Лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари прилагат мерките по чл. 3, т. 1 – 4 от същия закон с оглед превенция на използването на финансовата система за целите на финансирането на тероризма при условията и по реда на чл. 5 – 9, глава втора, глава трета и глава седма от Закона за мерките срещу изпирането на пари и на този закон.“;

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) При съмнение и/или узнаване за финансиране на тероризъм лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари са длъжни да уведомят незабавно и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ преди извършване на операцията или сделката, като забавят нейното осъществяване в рамките на допустимия срок съгласно нормативните актове, уреждащи съответния вид дейност. В уведомлението лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари посочват максималния срок, в който операцията или сделката може да се отложат. В тези случаи дирекцията упражнява правомощията си по чл. 74 и 90 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“;

в) в ал. 6 думите „ал. 3 и от държавен орган“ се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, и от техни служители, които не отговарят за прилагането на мерките срещу финансирането на тероризма, от държавен орган“;

г) в ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари“;

д) в ал. 11 изречение второ се изменя така: „Подаването на уведомление по ал. 6 или на вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм не е основание за прекратяване на трудовото или служебното правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на други дисциплинарни мерки или санкции спрямо него.“;

е) създава се нова ал. 12:

„(12) Лице, което е уволнено или на което са наложени други дисциплинарни мерки, или по отношение на което са отправени заплахи или предприети други действия, водещи до психически или физически тормоз, заради това, че е подало уведомление по ал. 6 или вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за финансиране на тероризъм, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди по съдебен ред, наред с правата за защита от незаконно уволнение и други права за защита срещу неравностойно или дискриминационно третиране.“;

ж) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея думите „и по чл. 88 от същия закон“ се заменят с „от същия закон и органите по ал. 6“ и след думите „ал. 7“ се добавя „и 8“;

з) досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15 и в тях думите „докладването на съмнение“ се заменят с „уведомяването“;

и) досегашната ал. 15 става ал. 16.

2. В чл. 9а, ал. 3 думата „класифицирана“ се заличава и думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ал. 4“.

3. В чл. 9б ал. 5 се отменя.

4. В чл. 15:

а) в ал. 1 думите „чл. 9, ал. 1, 3 – 5, 8, 10 и 12 – 14“ се заменят с „чл. 9, ал. 1 – 5, 8, 10 и 13 – 15“;

б) алинея 10 се изменя така:

„(10) Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане на предвидените в този закон принудителни административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за нарушения на този закон. В публикациите се съдържа информация за нарушителя, вида и естеството на нарушението и вида на наложената мярка или наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за административните нарушения и наказания. Публикуването се извършва при условията и по реда на чл. 122 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ информира Европейските надзорни органи за всички наложени на лица по чл. 4, т. 1 – 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари административни наказания за нарушения на този закон, както и за всички приложени спрямо тези лица принудителни административни мерки по този закон, включително за всяко обжалване по тях и резултатите от него.“

§ 50. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 27 и 57 от 2018 г.) в глава четвърта, раздел II се създава чл. 35а:

„Чл. 35а. Агенцията по вписванията осигурява оперативна съвместимост на регистър БУЛСТАТ в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с чл. 22, параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ, L 169/46 от 30 юни 2017 г.).“

§ 51. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37, 42 и 83 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 56 се създават ал. 11 – 14:

„(11) Физически и юридически лица могат да получават при поискване информация от БНБ за съдържащата се за тях информация в системата при условията и по реда на наредбата по ал. 4.

(12) Достъпът до системата на институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 се осъществява във връзка с изпълнение на служебните им задължения по повод на конкретни проверки.

(13) Право на достъп до системата имат лицата, които управляват и представляват институциите по ал. 1 и органите по ал. 3, или оправомощени от тях длъжностни лица при спазване на задължение за опазване тайната на получената информация. Институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 приемат и прилагат вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп до информацията по ал. 1 и за въвеждане на вътрешна организация за спазване на изиск­ванията по ал. 12.

(14) Институциите по ал. 1 и органите по ал. 3 отговарят за създаването и поддържането на специален регистър, в който регистрират данни за извършените проверки, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направената проверка.“

2. В чл. 56а:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Българската народна банка създава и поддържа електронна информационна система, съдържаща данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от банки, платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.“;

б) в ал. 2 след думата „Банките“ се поставя запетая и се добавя „платежните институции и дружествата за електронни пари“;

в) в ал. 3 се създава т. 12:

„12. Комисията за финансов надзор.“;

г) в ал. 4 накрая се добавя „при условията и по реда на наредбата по ал. 8“;

д) в ал. 5:

аа) след думите „конкретни проверки“ се поставя точка и текстът докрая се заличава;

бб) създава се изречение второ: „Органите и институциите по ал. 3 отговарят за създаването и поддържането на специален регистър, в който регистрират данни за извършените проверки, като записите в него се съхраняват 5 години от датата на направена проверка.“;

е) в ал. 6, изречение второ накрая се добавя „и за въвеждане на вътрешна организация за спазване на изискванията по ал. 5“;

ж) в ал. 8 след думата „банките“ се поставя запетая и се добавя „платежните институции и дружествата за електронни пари“;

з) в ал. 9 думите „банковата сметка“ се заменят със „сметката по ал. 1“;

и) в ал. 11 думите „по ал. 3, т. 1 – 9“ се заменят с „по ал. 3, т. 1 – 9 и 12“.

3. В чл. 79 се създава ал. 14:

„(14) Като орган за надзор Българската народна банка упражнява правомощията по чл. 108, ал. 4 и 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.“

4. В чл. 103, ал. 2 се създава нова т. 21:

„21. изиска представяне на план за привеждане в съответствие с изискванията на този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им и определи срок за изпълнението му, както и да изиска промени в обхвата и срока на плана;“.

§ 52. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; изм., бр. 17, 37 и 42 от 2019 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 154 се създава ал. 6:

„(6) Като орган за надзор БНБ упражнява правомощията по чл. 108, ал. 4 и 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.“

2. Създава се чл. 159а:

„Предоставяне на информация на компетентен орган на трета държава

Чл. 159а. Лицата по чл. 158, ал. 1 могат да предоставят информация, представляваща професионална тайна, на компетентен орган за надзор над платежни институции и дружества за електронни пари на трета държава въз основа на споразумение по чл. 160а и при условие че:

1. получателят осигурява най-малко същата защита на предоставената информация като предвидената в този закон;

2. получателят има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от БНБ;

3. обмяната на информация има за цел изпълнението на надзорните функции на посочения орган за надзор;

4. получателят има основателна потребност от исканата информация.“

3. Създава се чл. 160а:

„Надзорно сътрудничество с компетентен орган на трета държава

Чл. 160а. При упражняване на надзорните си функции БНБ може да сключва споразумения със съответните компетентни органи за надзор над платежни институции и дружества за електронни пари на трети държави за сътрудничество и обмяна на информация на реципрочна основа при поемане на задължение за запазване на професионалната тайна.“

§ 53. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38 и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.) в чл. 25а ал. 3 се отменя.

§ 54. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г. и бр. 17 и 83 от 2019 г.) в чл. 91, ал. 2, т. 7 думите „директора на Главна дирекция „Национална полиция“ или до директора на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „директорите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“ или до директора на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи“.

§ 55. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 63 от 2017 г. и бр. 31 от 2018 г.) в чл. 3, ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. на стойност под 10 000 лв., но могат да се разглеждат като част от свързани помежду си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или надвишава 10 000 лв.“

§ 56. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и 88 от 2018 г. и бр. 7 и 17 от 2019 г.) в чл. 16 се създава ал. 3:

„(3) Независимото изпълнение на произтичащите от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма правомощия на директора на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ и координацията и ръководството на дейността на дирекцията по тези закони не могат да бъдат ограничени от прилагането на ал. 1, т. 2.“

§ 57. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12, 17, 42 и 83 от 2019 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „регулираните пазари на ценни книжа“ се поставя запетая и се добавя „пазарните оператори“.

2. В чл. 15, ал. 1, т. 20 след думите „чл. 4, т. 8 – 10“ се поставя запетая и се добавя „30“.

§ 58. В срок до 10 септември 2020 г. Българската народна банка предприема действия и създава необходимата организация във връзка с подаването от страна на банките, платежните институции и дружествата за електронни пари на необходимата допълнителна информация и въвеждането й в електронната информационна система по чл. 56а от Закона за кредитните институции.

§ 59. (1) Параграф 8, т. 1 относно чл. 24, ал. 3 влиза в сила от 10 юли 2020 г.

(2) Параграф 50 влиза в сила от 10 март 2021 г.

(3) Параграф 51, т. 1 относно чл. 56, ал. 14 влиза в сила от 1 януари 2020 г.

(4) Параграф 51, т. 2, букви „б“ и „ж“ влизат в сила от 10 септември 2020 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Източник: Държавен вестник