Вие сте тук

Промените в Кодекса на труда са приети окончателно и на второ четене

Кодекса на труда са приети окончателно

Промените в Кодекса на труда са приети окончателно и на второ четене. 

Нови правила за ползване на отложения от предходната година отпуск предвиждат приетите вчера изменения и допълнения в КТ.

Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година. Това може да се случи по инициатива на работодателя, когато налице са важни производствени причини. Може да бъде поискано и от работника или служителя, когато ползва друг вид отпуск например. Това е гласувано от депутатите вчера при приемането на второ четене на промени в Кодекса на труда. 

Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага. Според решението на управляващите, ако работодателят не е разрешил ползването на отпуска в тези случаи и срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на ползването му след писмено уведомление, което трябва да бъде предоставено на работодателя 14 дни предварително.

Други промени, които са направени, са свързани с реда за ползване на отпуск от служителите, изповядващи различно от източноправославното вероизповедание. Те ще имат право по избор да ползват част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за източноправославните религиозни празници.

Право на работодателя е да изпрати в платен годишен отпуск свой служител без негово съгласие в случаите, когато поради липса на работа има престой повече от 5 работни дни, при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и когато след изрична покана работникът не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага. 

Когато платен годишен отпуск не е бил разрешен до края на съответната календарна година поради отлагане, на работника или служителя се осигурява ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година отпуск. 

Работата на депутатите по промените в Кодекса на труда продължи и днес. Парламентът прие окончателно на второ четене възможността работодателите да прекратяват с предизвестие трудовия договор на служител или работник при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Няма да е необходимо предизвестие от страна на работник, придобил право на пенсия за стаж и възраст, ако той реши да прекрати трудовите си правоотношения. Управляващите гласуваха и отменянето на задължението работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. 

Промени са направени и в текст от Закона за държавния служител, като в преходните и заключителните разпоредби на КТ се регламентира възможността в администрации, в които организацията на труда позволява това, да може да се установява работно време с променливи граници. Времето, през което държавният служител трябва задължително да бъде на работа в администрацията, ще се определя от органа по назначаването.

Депутатите гласуваха на второ четене и правилата за осигуряване на лицата, които са полагали труд по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Осигурителните вноски за ДОО ще се внасят авансово върху не по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход. Паричните обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест на тези лица ще се изплащат за срока на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни. Декларирането на дохода, получен като възнаграждение по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, ще става до 5-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Лицата, наети с този тип договор, ще трябва да уведомяват дирекцията "Бюро по труда".

Източник: НС