Вие сте тук

Ваучерите за храна да се облагат с данък добавена стойност реши НС

На второ четене са приети промените в ЗДДС, с които отпада изключението за облагане с ДДС на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери. Депутатите приеха окончателно и изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещи данъчното третиране на определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които досега са били извън обхвата на данъчно задължените лица в действащия закон.

ЗИД на ЗДДС и ЗКПО са гласувани на второ четене

Депутатите гласуваха окончателно ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери да се облагат с ДДС. С приемането на второ четене на промените в ЗДДС ваучерите за храна, издадени след 31 декември 2021 г., вече ще се облагат с ДДС. Новите разпоредби са в синхрон със становище на ЕК, съгласно което изключването на тези ваучери от обхвата на облагамите доставки е несъвместимо с изискванията директивата за данъка върху добавената стойност. 

Други промени, които стават факт след гласуването на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност, са:

  • освободени от ДДС стават доставките на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава-членка на Европейския съюз, или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столове, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза;
  • намалената ставка от девет на сто за някои стоки и услуги да се прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19.

Другият законопроект, гласуван на второ четене, е този за изменение и допълнение на ЗКПО. Редакциите в закона са във връзка с необходимостта от синхронизиране на националното законодателство и европейското законодателство в областта на корпоративното подоходно облагане. С промените се приравняват определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които досега са били извън обхвата на данъчно задължените лица в действащия закон, на данъчно задължени лица при условие че едно или повече чуждестранни образувания, които са свързани предприятия и общо държат пряко или косвено 50 на сто или повече от правото на глас, дяловия капитал или правото върху дела от печалбата на хибридното образувание се намират в юрисдикция или юрисдикции, които считат хибридното образувание за данъчно задължено лице за целите на закона (предвидено е и изключение от прилагането на цитираните правила). Тези текстове влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Повече информация за законопроектите вижте ТУК.

След обнародването на текстовете на двата нормативни акта в Държавен вестник, те ще бъдат предоставени за изтегляне като прикачени файлове в тази статия. 

Източник: НС


► В бр.14/18.02.2022 г. са обнародвани ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане и ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност. Текстовете на двата нормативни акта са достъпни и в двата прикачени файла по-долу.