Вие сте тук

МС одобри три проекта за промени в данъчни закони - ЗИД на ЗДДС, ЗКПО и ЗАДС

Законопроекти за промени в Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за акцизите и данъчните складове получиха одобрение от МС на заседанието от 08.12.2021 г.

***Актуализирана на 13.12.2021 г.

МС одобри три проекта за промени в данъчни закони - ЗИД на ЗДДС, ЗКПО и ЗАДС

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС, одобрен за гласуване, предвижда следните редакции в текстовете на нормативния акт:

 • освобождаване от ДДС при закупуването на стоки и услуги, предназначени за дарение от Европейската комисия или от агенция или орган, създаден съгласно правото на Европейския съюз, при изпълнение на задачи за справяне с последствията от пандемията COVID-19;
 • освобождаване от ДДС, което обхваща доставката на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава членка на ЕС или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана извън своята държава членка;
 • отпадане на разпоредбата, с която ваучерите за храна са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери;
 • предоставяне на възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт;
 • прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим извън и в Съюза, а така също и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии;
 • удължаване на срока, за прилага намалената ставка от 9 на сто за някои стоки и услуги до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19.

Предложените промени в Закона за корпоративното подоходно облагане включват:

 • в случай на учредени или установени в страната хибридни образувания, които не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, същите да бъдат приравнени на данъчно задължени лица, при условие че едно или повече чуждестранни образувания, които са свързани предприятия и общо държат пряко или косвено 50 на сто или повече от правото на глас, дяловия капитал или правото върху дела от печалбата на хибридното образувание се намират в юрисдикция или юрисдикции, които считат хибридното образувание за данъчно задължено лице за целите на закона (предвидено е и изключение от прилагането на цитираните правила);
 • изрично уточняване на данъчното третиране на резултата от договорите за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти;
 • отменяне на разпоредбата от ЗКПО, с която се освобождават от прилагане на режима на контролираните чуждестранни дружества тези данъчно задължени лица, чиито контролирани чуждестранни дружества в юрисдикцията си на учредяване или установяване се облагат с алтернативни на корпоративния данък форми на облагане.

В допълнение, в ПЗР на законопроекта са предвидени и промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се предоставя възможност изплатените през годината доходи и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски да могат да се декларират от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове предвижда:

 • разширяване на функционалността на компютърната система, която досега се използва за движението на акцизни стоки под режим „отложено плащане на акциз“, чрез възможност за обхващане и движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, с цел да бъдат доставени там за търговски цели;
 • пояснение на разпоредбите за измерването на градусите Плато на бирата и по-конкретно на разпоредбите във връзка с измерването на градусите Плато на подсладената или ароматизираната бира;
 • актуализиране на определенията, свързани с позоваванията на кодовете по Комбинираната номенклатура, използвани за описание на алкохолните продукти, както и на разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията на денатуриран алкохол;
 • промени, свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза.

Предстои внасяне на законопроектите за гласуване в НС.

*** Текстовете на законопроектите, внесени за гласуване в НС на 10 и 13 декември 2021 г., са достъпни в прикачените файлове по-долу.

Източник: МС