Вие сте тук

Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Име на закона: Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Име на законопроекта: ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Дата на приемане: 29.04.2014 г.

Брой/година Държавен вестник: 38/2014

 

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

С проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  се предлагат следните изменения:

Регламентира се изискване собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване да придобиват лица, които са пребивавали в страната за определен период от време. 

Предвиждат се изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и  ливадите от държавния и от общинския поземлени фондове. 

С изменения на закона от 2009 г. е въведен общ режим за ползването на държавните мери и пасища, като често от тях могат да се предоставят от министъра на земеделието и храните на общините (по тяхно искане - при необходимост). Тези земи, както и общинските мери и пасища се отдават под наем или аренда чрез търг или конкурс само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, а когато не са необходими за техните нужди, могат да се отдават под наем или аренда на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Мерите и пасищата от държавния поземлен фонд, които не са предоставени  за управление на общините, се отдават от министъра на земеделието и храните за ползване само по предназначение под наем или аренда - чрез търг, на лица, които са собственици на пасищни животни и/или на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са регистрирани като земеделски производители и отговарят на изисквания, определени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Като резултат от въведената процедура, голяма част от пасищата се печелят от лица, които не са собственици на регистрирани животни, но поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както и от лица, които притежават регистрирани животни, чиито брой не съответства на наетите от тях площи.

Предоставянето на мерите и пасищата по установения ред - чрез търг на предложилия най-висока цена участник, в много от случаите води до невъзможност местните животновъди, особено тези с малки и средни земеделски стопанства, да получат необходимите им пасища, респективно да ги ползват по предназначение за паша на животни.

Предлаганото изменение в закона цели пасищата и ливадите от държавния и общинския поземлени фондове да се отдават без търг на собственици или собственици или ползватели на животновъдни обекти регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, пропорционално на техния брой и съобразно вида и местообитанието им. За да не се счита отдаването на пасищата и ливадите без търг и конкурс за държавна помощ, в законопроекта е предвидено то да се извършва по пазарни цени. С оглед поети ангажименти от собствениците на пасищни животни по програми за подпомагане с 5-годишен срок и предвид необходимото технологично време за обработване на документите, е предвидено увеличаване на срока, за който да се сключват договорите за наем или аренда с още 1 година, като максималният срок е определен на 6 стопански години.

Пасищата и  ливадите от ДПФ и ОПФ, които не са отдадени на животновъдите, ще могат да се предоставят чрез търг и на лица, които поемат задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

Разширява се дефиницията, определяща обхвата на масивите за ползване на земеделските земи, като отпаднат действащите към момента ограничения, т.е. в споразумения за ползване да могат да се включват всички земеделски земи, независимо от това дали са възстановени в съществуващи стари или в нови граници. 

Предложеният проект няма да доведе до разходване на допълнителни средства от държавния бюджет.

Вносители:

СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА

ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ

МЕТОДИ ТЕОХАРОВ КОСТАДИНОВ

ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ

СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ

ТОДОР БОРИСОВ РАДУЛОВ

ТАНЮ ХРИСТОВ КИРЯКОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОЧКОВ

МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА

ЙОРДАНКА КОЛЕВА ЙОРДАНОВА

СИЯНА АТАНАСОВА ФУДУЛОВА

СТЕФАН ИВАНОВ ТАНЕВ

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ

Източник: http://www.parliament.bg