Вие сте тук

Антикризисни мерки във връзка с Covid-19 по линия на ОПИК - активни към 10.09.2021 г.

Кои са активните към днешна дата (10.09.2021 г.) антикризисните икономически мерки, изпълнявани от Министерството на икономиката по линия на ОПИК, за преодоляване на негативните ефекти от пандемията COVID-19 върху българската икономика?

Антикризисни мерки във връзка с Covid-19 по линия на ОПИК - активни към 10.09.2021 г.

В интернет страницата на МИ е публикувана справка за активните към 10 септември 2021 г. антикризисни мерки по линия на ОПИК за подпомагане на бизнеса във връзка с продължамащите ограничения заради поредната Covid-19 вълна. Списъкът е цитиран по-долу: 

1. BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  • Бюджетът на процедурата е 235 млн. лв., адресирана е към средни предприятия и към момента по нея са изплатени 175 млн. лв. по 1 267 договора, предстои изплащането на още 10 млн.  лв. по 72 одобрени договора. Общият брой сключени административни договори е 1 551 (за 213 млн. лв.), като в процес на разглеждане са 212 бр. финални отчета  за 28 млн. лв.

2. BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

  • Процедурата е с първоначален бюджет от 78 млн.лв. и наддоговаряне 106,4 млн.лв. /съгл. т.8 от Условията за кандидатстване по процедурата/. Бенефициенти са малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г. Сключените договори са 1 362 на обща стойност 68,1 млн. лв. 1 555 бр. проектни предложения са одобрени за финансиране, предстои поетапно изпращане на покани за предоставяне на доказателства, че кандидатите отговарят на изискванията за бенефициент.

3. BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“ НАП (III Фаза)

  • Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 март 2021 г. до 30  април 2021 г. Плащанията стартират от 02.07.2021 г. По процедурата се разпределят 55 млн. лв. между микро, малки и средни предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на ограничителни противоепидемични мерки. Подадените заявления по III-та фаза са 2 758 бр., изплатени са 13,5 млн. лв. към 2 472 фирми.

4.  Програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

  • Програмата цели улесняване на достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията от COVID-19. Условията на гаранцията предвиждат кредитите да бъдат отпускани в кратки срокове, с минимална административна тежест и без да е необходимо материално обезпечение. Инструментът е стартирал през 2020 г., като в началото на юни 2021 г. условията бяха променени в съответствие с програма „Възстановяване“. Към 12.08.2021 г. по новите условия са договорени 122 кредита на обща стойност от приблизително 61 млн. лв. В периода между 27.07-12.08. портфейлът е нараснал с 40.2 млн. лв. Продуктът се предлага в Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ и Банка ДСК, като в ход са преговори и с Уникредит Булбанк. На 10.08.2021 г. е подписано финансово споразумение между УО на ОПИК и ФМФИБ. Предстои обявяване на процедура от страна на ФМФИБ за избор на финансови посредници в най-кратки срокове.

Източник: МИ