Вие сте тук

Държавният дълг на България в края на юни 2014 година e 8 115,9 млрд. евро по данни на МФ

Държавният дълг на България в края на юни 2014 година e 8 115,9 млрд. евро по данни на МФ

Ръст на държавния дълг на България през юни показват данните от последния бюлетин на Министерство на финансите. В рамките на последния един месец българският държавен дълг е нараснал с 489,2 млн. евро и възлиза на 8 115,9 млн. евро. Вътрешните задължения са в размер на 4 129,2 млн. евро, а външните - в размер на 3 986,7 млн. евро.

Основната причина за това повишение е емитирането на петмесечни краткосрочни ДЦК на обща номинална стойност от 1,23 млрд. лв. с цел да се осигури първи транш на ликвиден буфер за реакция на спекулативните атаки срещу няколко български банки. Средствата от осъществения пласмент са добавени към наличните бюджетни буфери за обезпечаване безусловна подкрепа на ликвидността в българската банкова система. Финансирането чрез ДЦК на вътрешния пазар през юни е с 1239.4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2013 г., в т.ч. и реализираното количество от извънредната емисия на 5-месечни ДЦК.

По данни на Министерство на финансите в края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП)* възлиза на 19,7 процента, като делът на външния държавен дълг е 9,7%, а на вътрешния държавен дълг е 10% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 50,9%, а външните - от 49,1%.

В края на юни валутната структура на дълга има следните стойности:

  • 49,9% - в евро;
  • 38,7% - в левове;
  • 10,4% - в щатски долари;
  • 1% - в други валути.

Плащанията по държавния дълг през юни възлизат на 378,5 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 81,3%, следван от 13,6% на тези, деноминирани в евро, 4,4% на плащанията в щатски долари и 0,6% на тези в японски йени.

Държавногарантираният дълг през юни 2014 г. достига до 373,4 млн. евро, от които 21,2 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9 процента.

Рязкото повишаване на държавния дълг е тенденция за страните в еврозоната за първото тримесечие на годината, сочат данните на Евростат. В сравнение с последното тримесечие на предходната година държавният дълг е нараснал в 19 страни - членки на ЕС, в шест се е понижил, а в Естония е останал без промяна. България все още е сред страните с най-нисък държавен дълг в целия Европейски съюз, като въпреки сериозния ръст през последния месец е далеч под европейския лимит от 60% от БВП.


Източник: http://www.minfin.bg