Вие сте тук

Дивидентите от държавните дружества няма да компенсират изоставането в приходите в хазната

Дивидентите от държавните дружества няма да компенсират изоставането в приходите в хазната

През предходните пет години постъпленията от дивиденти от държавните дружества са варирали в рамките на 140 - 420 млн. лв. На този фон рекордно ниско е нивото на отчетените 52.4 млн. лв. при планирани 110 млн. лв на база финансовите резултати на дружествата за 2013 г. По този начин очакванията, че изоставането в приходите в хазната ще бъде частично компенсирано от внасянето на дивидента на държавните дружества в бюджета, не се оправдават.

Крайният срок - 15 юли, в който държавните дружества са задължени да внесат дивидент в държавната хазна, е съобразен с графика, по който фирмите изготвят годишните си финансови отчети. Дължимият дивидент възлиза на 70% от печалбата след заделяне на задължителна част за фонд "Резервен". По данни на Министерството на финансите от 13 август в изпълнение на това задължение държавните фирми са превели в бюджета 52.4 млн. лв. Не е ясно защо сумата се разминава с прогнозата и има ли държавни дружества, които не са превели дивидент в законовия срок. Мотивите, с които МФ обяснява отказа си да предостави разбивка по отделни дружества са, че тази година приходите от дивидент се превеждат по отделна сметка на дирекция "Големи данъкоплатци и осигурители" в НАП. Така разкриването на информацията по дружества би представлявало според институцията разкриване на данъчна и осигурителна тайна. Този аргумент обаче лесно може да бъде оспорен, тъй като в търговския регистър се публикуват годишните финансови отчети на държавните дружества, включително и решенията на титуляря за разпределение на дивидента, както признава и самото Министерство. 

Справка във фирмените отчети показва, че внесеният от Държавната консолидационна компания дивидент е далеч под нивото от миналата година. Същото се отнася и за Българския енергиен холдинг, който за разлика от предходните години е решил да преведе дивидент не като отделно предприятие, а като група, с всички попадащи под шапката на холдинга предприятия. Няма данни да са публикували финансовите си отчети за 2013 г. и летище София и държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение" (РВД), които традиционно отчисляват сериозен дивидент към бюджета.

В доклада за изпълнението на държавния бюджет към юни е посочено изрично, че проблемът с изоставането на приходите не е толкова голям и се дължи на променени срокове за внасяне на дивидентите.