Вие сте тук

До 100 000 лв. финансово подпомагане за справяне с последиците от Covid-19 и за средни предприятия предвижда нова програма по ОПИК

До 100 000 лв. финансово подпомагане за справяне с последиците от Covid-19 и за средни предприятия предвижда нова програма по ОПИК

Публикувана за обществено обсъждане е процедура по ОПИК за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Мярката ще подпомага фирмите, класифицирани като средни предприятия, за справяне с последиците от кризата заради разпростарението на новия коронавирус чрез осигуряването на оперативен капитал по оперативната програма в размер от 30 000 до 100 000 лева. Безвъзмездната финансова помощ може да бъде до 1 % от нетните приходи от продажби, декларирани в ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или при еднолични търговци в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. Общият размер на предвидените средства е 156 000 000 лева. В резултат се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта, както и да са запазили заетостта от равнищата преди получаване на подкрепата.

В проекта на процедурата са разписани следните критерии за допустимост на кандидатите:


1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Кандидатите са длъжни да удостоверят, че са средно предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на одобрените кандидати.

4) Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.

5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби ) през 2019 г.

Кандидатът следва да избере един от тези календарни месеци и да посочи нетните приходи от продажби, реализирани през него, в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2). 

ВАЖНО: За удостоверяване стойността на нетните приходи от продажби за избрания от страна на кандидата референтен календарен месец (в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване) ще се изисква представяне на Отчет за приходите и разходите  за съответния месец.

7) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.


С пълният пакет от документи, публикуван в сайта на ОПИК и в ИСУН 2020, може да бъде разгледан и тук: Проект на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях

Срокът за изпращане на коментари на електронна поща: public.consultation@mi.government.bg е до 17:30 ч. на 29.05.2020 г. 


Източник: ОПИК