Вие сте тук

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 получи одобрението на европейската комисия

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 получи одобрението на европейската комисия

Европейската комисия одобри оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), която е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Програмата отново ще стимулира развитието на конкурентоспособна икономика чрез иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия , енергийната и ресурсната ефективност. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) 2014-2020 е една от седемте оперативни програми, разработени в съответствие със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г.

Бюджетът на "Иновации и конкурентоспособност" за новия програмен период е 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета). 

Средствата по програмата ще бъдат разпределени в пет приоритетни оси:

 • Приоритена ос 1. Технологично развитие и иновации

Тази приоритетна ос включва подкрепа за технологично развитие и иновации с цел повишаване на иновационната дейност на предприятията.

Инвестиционният приоритет цели директно да допринесе за стимулиране на иновационната активност на предприятията в областите на интелигентната специализация, чрез:

 1. стимулиране на сътрудничеството с научните среди;
 2. въвеждане на специфични мерки за подкрепа на иновационната дейност в предприятията;
 3. развитие на съществуващи и въвеждане на нови финансови инструменти за финансиране на иновационните дейности;
 4. подкрепа за изследователска и иновационна инфраструктура за нуждите на бизнеса;
 5. интернационализация на иновационния процес;
 6. популяризиране на добрите практики в иновационната дейност.

По Приоритетна ос 1 са предвидени 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета).

 • Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП

По този инвестиционен приоритет е предвидена подкрепа за насърчаване на предприемачеството и улесняване на достъпа до финансиране за предприятия.

Дейностите, които ще се подкрепят, са:

 1. финансови инструменти в подкрепа на предприемачеството, включително финансови инструменти, комбинирани с безвъзмездна финансова помощ;
 2. насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия.

Сумата, която ще бъде отделена по Приоритетна ос 2, е 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета).

 • Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност

Насърчаването на енергийната ефективност и ефективното използване на ресурсите в предприятията, особено в тези от преработващата промишленост е важен и наложителен процес, тъй като те допринасят най-силно за ниската производителност на ресурсите и ниската енергийна ефективност на икономиката. Това е отбелязано в обосновката на Приоритетна ос 3, която ще предостави целенасочена подкрепа за преминаването към ниско-въглеродна икономика във всички сектори и насърчаване на ефективното използване на ресурсите. 

От бюджета на ОПИК ще бъдат отделени 264 млн. евро от ЕФРР (22,35%) за подкрепа на този инвестиционен приоритет.

В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.

 • Приоритетна ос 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ

В описанието на Приоритена ос 4 е изтъкнато, че основните приоритети на българската енергийна политика са насочени към гарантиране на енергийната сигурност, диверсификация на източниците и трасетата, енергийна ефективност, либерализиран енергиен пазар и защита правата на потребителите. Важен момент в това отношение е включването на 11 проекта (от общо 248) с участието на България, 4 от които са в електроенергетиката и 7 в сферата на природния газ, в първия списък с проекти от общ интерес на ЕС. Най-важни от тях са проектите за междусистемни връзки със съседните газови системи (Гърция, Турция, Сърбия и Румъния) и Южен поток. 

Дейности за подкрепа по инвестиционния приоритет:

Подкрепа за изграждането на територията на страната на междусистемна газова връзка България – Сърбия – фаза 2 на проекта. Подготвителните дейности по проекта, всички проучвания и проектиране са включени в текущата оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика", като фаза 1. Всички останали дейности, свързани с отчуждителни процедури, строителство, строителен надзор и одит с цел изпълнение на проекта ще се съфинансират със средства по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" за периода 2014-2020 г. 

За приоритетна ос "Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ" са предвидени 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета).

 • Приоритетна ос 5 - Техническа помощ

Подкрепата по Приоритетна ос 5 ще се изразява чрез:

 1. Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПИК съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики;
 2. Предоставяне на адекватна и навременна информация на обществото относно възможностите за финансиране по ОПИК, критериите, правилата и процедурите за участие и нейното изпълнение;
 3. Укрепване капацитета на кандидатите и бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси.

За тази приоритетна ос са предвидени 3% от бюджета или 35,4 млн. евро от ЕФРР.

Основният фокус на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е съсредоточен върху малките и средни предприятия. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса.

Очаква се по Програмата да бъдат подпомогнати подпомогнати повече от 9 000 предприятия.

Пълният текст на одобрената от ЕК Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 може да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл.