оперативни програми

Стартиращи бизнеси ще получат финансова подкрепа чрез инструмента „Микрокредитиране със споделен риск“ на ОПРЧР

От микрокредити в размер от 5 000 до 48 895 лв. ще могат да се възползват около 850 стартиращи и социални предприятия, лица от уязвими групи или младежи до 29 г., желаещи да стартират...

Нови работни места и подобряването на условията на труд във фирма „Хазарос Четинян“ ЕООД по Проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01

На 24.11.2016 г. от 11,30 часа в пресцентъра на БТА се проведе пресконференция на фирма "Хазарос Четинян" ЕООД във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.003-1206-С01 „Създаване на...

Одобрени са 106,5 млн. лв. по ОП РЧР 2014 -2020 г. за по-добра квалификация и осигуряване на заетост

Бизнесът ще получи финансова подкрепа за повишаване на квалификацията на служителите и обучение и наемане на работници. 106,5 млн. лв. е сумата, одобрена от Комитета за наблюдение на ОП "...

Бизнесът ще може да подобрява условията на труд по програма на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

От Министерство на труда и социалната политика обявиха старта на процедура по подбор на проекти за подобряване условията на труд в предприятията по ОП РЧР. Бенефициенти по програмата „Добри...

Още една оперативна програма с бюджет от 102 млн. евро ще подпомага малкия и среден бизнес в България

Със 102 млн. евро ще бъде подкрепен капацитетът на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации. Това предвижда проектът на...

Програмите „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 година вече са одобрени от ЕК

С решението на Европейската комисия днес за приемане на оперативните програми „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014 - 2020 година страната ни ще има възможност да усвои още 2,...

Още една европейска програма за малки и средни предприятия в списъка за периода 2014-2020 г.

В списъка от оперативни програми, предвидени за изпълнение в периода 2014-2020 г., е добавена и тази за изпълнение на „Инициативата за малки и средни предприятия“. Това съобщава в решенията...

Стартира първата процедура за финансиране по одобрената ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Вече могат да бъдат представяни проекти по Приоритетна ос 2 на ОПИК - „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. От Министерство на икономиката информират, че е даден старт на първата...

Европейско финансиране от 1 милиард евро за младежка заетост през 2015 г. одобри ЕП днес

Европейският парламент одобри днес, 29 април, промени в правилата на Европейския социален фонд, благодарение на които ще бъде осигурено финансиране от 1 милиард евро за ъ за 2015 г. От...

Как ще кандидатстват фирмите по първата процедура от ОПИК 2014-2020 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

С обществено обсъждане стартира първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   "Това е...

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 получи одобрението на европейската комисия

Европейската комисия одобри оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), която е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския...

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. стартира официално в четвъртък

Стартът на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. ще бъде обявен официално в ченвъртък, 15 януари, на информационно събитие в гр.Пловдив.  От Министерство на труда и социалната...

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. получи одобрението на Европейската комисия

Днес Европейската комисия одобри оперативната програма "Развитие на човешките ресурси", която ще стартира в България за новата финансова рамка 2014 – 2020 г.  Програмата е съфинансирана от...

74% от финансовите корекции по еврофондове са във връзка с възлагането на обществени поръчки

Над три четвърти от стойността на всички финансови корекции за периода 2007-2013 година са наложени по Оперативните програми „Околна среда" и „Регионално развитие". Такива са заключенията...

Указание на министъра на финансите за третиране на ДДС при изпълнение на проекти по Оперативните програми

В страницата на НАП, в рубрика Становища, указания, наръчници е публикувано актуализирано указание на министъра на финансите за третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на...