Вие сте тук

КЗЛД с инструкции относно кодексите за поведение по смисъла на ОРЗД

КЗЛД с инструкции относно кодексите за поведение по смисъла на ОРЗД

С цел да се изяснят особеностите при изготвяне на Кодекси за поведение във връзка с прилагане на регламентацията относно боравенето с лични данни КЗЛД публикува няколко ключови указания, които разработващите и предлагащите този документ трябва да спазват.

От Комисията припомнят и за  публикуваните в края на м.юли 2018 г. „Критерии и процедури по одобряване, изменение или допълнение на Кодекс за поведение” (могат да бъдат намерени и като прикачен файл тук), чиято задача е да уточнят някои параметри на регламента, за да се подпомогне еднаквото разбиране и прилагане на неговите изисквания при изготвяне на кодекси за поведение.  

По-долу са цитирани въпросните указания:


  1. Съгласно чл. 40, пар. 2 от Регламента, право да изготвят кодекс за поведение имат сдружения и други структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни. Във връзка с това е необходимо при предлагането на Кодекс за поведение, да бъде предоставена информация и доказателства за представителна власт на вносителя на кодекса по отношение на администраторите/обработващите лични данни от сектора/ бранша/ отрасъла.
  2. Когато се изготвя, изменя или допълва кодекс за поведение, сдруженията и другите структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни, следва да се консултират със съответните заинтересовани страни, включително субектите на данни, когато това е осъществимо, и да вземат под внимание становищата, изразени писмено и устно в рамките на тези консултации (арг. съобр. 99 от Регламента). Трябва да бъде представена информация и доказателства за изпълнение на тази процедура или да бъде инициирано нейното провеждане в случай, че такава консултация не е извършвана в процеса на подготовка на кодекса.
  3. Недопустимо е преписването (копирането) на текстове от Регламента. В кодекса следва да бъде уточнено тяхното прилагане в конкретния сектор/ бранш/ отрасъл. Недопустимо е и използването на декларативни изявления, без същите да представят подходящи гаранции за правата и свободите на субектите на данни при обработването на техни лични данни.

Източник: КЗЛД