Вие сте тук

Месечен обзор за развитието на българската икономика - април 2014 г.

Месечен обзор за развитието на българската икономика - април 2014 г.

Месечният обзор за развитието на българската икономика към април 2014 г. е публикуванв сайта на Министерство на финансите в рубрика Анализи и изследвания. Представена е динамиката на основните макроикономически индикатори.

Според експертните оценки на НСИ икономическият растеж в страната през първото тримесечие на 2014 г. достига 1.1% на годишна база. Отчетен е ръст на БВП. Крайното потребление се е повишило с 3.1%, а брутообразуването на основен капитал - с 3.2%. Силното вътрешно търсене е довело и до нарастване на вноса с 5.1%, докато износът се е увеличил с 0.7%.

Краткосрочната бизнес статистика е запазила благоприятното си развитие и през февруари, като темповете на растеж на индустриалното производство и продажбите на дребно са продължили да се ускоряват. Спадът в промишления оборот от своя страна се е понижил значително.

Балансът по текущата сметка е отрицателен в размер на 0.3% от БВП през февруари. Дефицитът се е подобрил с повече от 70% спрямо предходната година вследствие на по-добро представяне на всички подкомпоненти. Финансовата сметка също е отрицателна, като възлиза на 169.5 млн. евро, при дефицит от 121.9 млн. евро година по-рано.

Международните валутни резерви са достигнали 14.1 млрд. евро през април, като отчитат нарастване от 0.7% спрямо предходния месец. Годишният им спад е 5.4%. За това допринася най-вече динамиката на банковите резерви и депозита на Управление „Банково“ във връзка с понижението на цените на златото през последните 12 месеца. Въпреки това, покритието на паричната база остава високо в размер на 168.2% към края на април.

Дефицитът по КФП е 1.1% от БВП (874 млн. лв.) на касова основа в края на март, като отчита нарастване от 0.1 пр.п. в сравнение със съответния период на предходната година.


Източник: Министерство на финансите

Сваляне на прикачените файлове: