Вие сте тук

Министерство на финансите преотвори емисия еврови 7-годишни ДЦК

Министерство на финансите преотвори емисия еврови 7-годишни ДЦК

Министерството на финансите преотвори за първи път емисията 7-годишни еврови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 12 февруари 2021 година.

На проведения на 28 април 2014  г. аукцион беше постигната среднопретеглена годишна доходност от 2,52% за цялото предложено количество от 25 млн. евро. Това е най-ниската стойност в този матуритетен сегмент от май 2013 г. насам. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като общият размер на подадените поръчки достигна 63,83 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2,55. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионните фондове - 51,43%, следвани от банките - 37,60%, гаранционни фондове - 10,88% и други институционални инвеститори - 0,09 на сто.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 162 базисни пункта. Постигнатата доходност на аукциона е под тази на деноминираните в евро облигации със сходен остатъчен матуритет на редица държави от ЕС и региона: Словения (2,96%), Румъния (2,99%), Унгария (3,27%), Турция (3,73%) и Хърватия (4,33%).


Източник: http://www.minfin.bg