Вие сте тук

Министерство на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2014 г.

Министерство на финансите публикува данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.03.2014 г.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 март 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". 

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2014 г. е 5,9 млрд. лв., в т.ч. 5,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,8 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. В съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. За сравнение размерът на фискалния резерв към 31.03.2013 г. беше 4,2 млрд. лева.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към края на първото тримесечие на 2014 г. е отрицателно в размер на 874,0 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 624,9 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 249,1 млн. лева. Съпоставено със същия период на предходната година, дефицитът по КФП нараства номинално със 76,2 млн. лв. (0,1 п. п. от БВП), основно вследствие на по-високите разходи по европейските програми и фондове и на базовия ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 година.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма към месец март са в размер на 6 574,9 млн. лв., или 21,2 % от годишните разчети за 2014 година. За сравнение изпълнението на приходите и помощите спрямо годишния разчет за първото тримесечие на 2013 г. беше 20,3 процента. Съпоставено с март 2013 г. приходите по КФП нарастват с 417,1 млн. лв. (6,8%), като ръст се отчита основно при помощите.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец март възлиза на 5 199,6 млн. лв., което е 79,1 % от общите постъпления по КФП. Постъпленията в групата представляват 21,4 % от планираните за годината приходи в разчетите към ЗДБРБ за 2014 година.

Приходите в частта на преките данъци са 1 075,3 млн. лв., което е 24,9 % от планираните за годината и нарастват с 10,1 % спрямо същия период на миналата година. Номиналното увеличение спрямо същия период на 2013 г. е 99,1 млн. лв., главен принос за което имат постъпленията от данъка върху доходите на физическите лица. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 217,9 млн. лв., или 24,3 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1 395,9 млн. лв., което представлява 22,2 % от разчетените за годината, като спрямо същия период на предходната година нарастват със 77,2 млн. лева.

Постъпленията от косвени данъци към 31.03.2014 г. са в размер на 2 510,4 млн. лв., 19,6 % от плана и формират 48,3% от данъчните приходи, в т.ч. от ДДС - 1 617,3 млн. лв., или 19,5% изпълнение спрямо разчета; от акцизи - 855,1 млн. лв., или 19,5%; от мита - 35,0 млн. лв., или 25,7%. За сравнение постъпленията от косвени данъци за първо тримесечие на 2013 г. са в размер на 2 647,4 млн. лв., или със 137 млн. лв. повече в сравнение с 2014 г. Намалението в постъпленията от косвени данъци е основно в резултат на по-високите размери възстановени ДДС и акцизи през първото тримесечие на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г.  За периода януари -март 2013 г. възстановеният ДДС е в размер на 1 383 млн. лв., за същия период на 2014 г. е възстановен ДДС в размер на 1 487 млн.лв. или със 104 млн. лв. повече. През първото тримесечие на 2014 г. е възстановен акциз в размер на 47,8 млн. лв. или с 5,5 млн.лв. повече в сравнение със същия период на 2013 г. Стриктното спазване на сроковете за възстановяване на ДДС и акциз, започнало от началото на мандата на правителството и продължаващо и през тази година, е в съответствие с политиката на утвърждаване на държавата като коректен платец и партньор на бизнеса и е средство за създаване на нормални условия за растеж и развитие. Също така следва да се отчете и базов ефект от постъпили през февруари 2013 г. стари просрочени задължения в размер на 65 млн. лв., които са с еднократен характер за 2013 г. и правят данните за постъпленията от ДДС за двата периода несъпоставими. Върху постъпленията от ДДС от внос влияние оказва и извършваната планова профилактика на производствени мощности в основен икономически оператор, което отлага част от доставките на суровини за производството и съответно внасянето на дължим ДДС от внос за следващи периоди.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 1 375,3 млн. лв. или 20,5 % от разчета за годината. Отбелязва се значително нарастване на постъпленията от помощи, свързани с ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС. Постъпленията от помощи нарастват над три и половина пъти спрямо същия период на предходната година, като в номинално изражение за периода януари-март са постъпили с 364,3 млн. лв. повече спрямо първото тримесечие на 2013 година. Към края на март 2014 г. приходите от помощи са в размер на 517,4 млн. лв., при едва 153,1 млн. лв. към месец март на предходната година.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.03.2014 г. възлизат на 7 448,9 млн. лв., което е 22,9 % от годишния разчет. Спрямо март 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 493,3 млн. лв. (7,1 %), което се дължи основно на базовия ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС. Важно е да се отбележи, че разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват почти двойно - с 412,2 млн. лв. повече спрямо същия период на 2013 г., което е свързано с по-доброто усвояване на средствата по европейските програми, докато разходите по националния бюджет остават близки номинално до отчетените за същия период на 2013 година. Разходите по европейските средства (вкл. националното съфинансиране) към края на март 2014 г. са в размер на 915,4 млн. лв., като отчетените за същия период на 2013 г. разходи са в размер на 503,2 млн. лева. В структурно отношение разходите за издръжка и лихвените разходи са по-ниски в сравнение със същия период на миналата година, докато ръст се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания и при капиталовите разходи. Ръстът при капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) отново е свързан с по-високите плащания по програмите и фондовете на ЕС. Към края на март 2014 г. тези разходи са в размер на 784,0 млн. лв., и нарастват номинално с 258,5 млн. лв. спрямо същия период на предходната година, когато те са били в размер на 525,4 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 6 900,6 млн. лв. и нарастват с 591,7 млн. лв. спрямо месец март 2013 година. Текущите нелихвени разходи към март 2014 г. са в размер на 6 116,7 млн. лв. (24,7 % от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 784,0 млн. лв. (15,7 % от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 199,5 млн. лв. (29,8 % от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 348,8 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.


Източник: http://www.minfin.bg