Вие сте тук

Могат да се заявяват онлайн нови образци на трудови договори по чл.114а от КТ във връзка с ивънредното положение заради COVID-19

Могат да се заявяват онлайн нови образци на трудови договори по чл.114а от КТ във връзка с ивънредното положение заради COVID-19

От МТСП информират заинтересованите земеделски стопани и тютюнопроизводители, че от 21 април могат да бъдат заявявани онлайн новите образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от КТ - за повече от един ден.

Възможността да се сключват еднодневните трудови договори за по-дълъг период във връзка с ивънредното положение заради COVID-19 е регламентирана в параграф 49б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и Заповед на министъра на труда и социалната политика №РД01-250/13.04.2020 г.

Освен че договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа могат да се сключват за повече от един ден докато трае извънредното положение, те могат да бъдат и за 6 часа, освен за 4 и 8 часа, както и е предоставена възможност да не се заплащат предварително осигурителни вноски. 

От социалното министерство уточняват, че се запазва опцията за използване и съответно генериране по електронен път на образци на трудови договори по чл. 114а за един ден и срещу предварително заплатени осигурителни вноски. 

Новият образец, както и разяснения към него, могат да бъдат намерени в интерен страницата на ИА ГИТ, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а“. Формулярът може да бъде изтеглен и тук:

Образец на трудов договор за повече от един ден

Важно (текстът е извадка от сайта на ИА ГИТ):

"За периода до 21 април 2020 г. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови договори по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация. За сключените трудови договори до 21 април 2020 г. включително земеделските стопани и тютюнопроизводителите са длъжни в срок до 24 април 2020 г. включително да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“.

След 21 април 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ във връзка с § 49б, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби от ЗМДВИП, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“." 


Източник: МТСП