Вие сте тук

Новите регламенти за удължената до края на юли 2021 г. мярка 60/40 са обнародвани в ДВ

Министерското постановление, с което се рагламентират новите условия на удължената до края на юли мярка 60/40, е обнародвано в Държавен вестник, бр. 56/06.7.2021 г.

Новите регламенти за удължената до края на юли 2021 г. мярка 60/40 са обнародвани в ДВ

Помощ от държавата за запазване на заетостта по мярката 60/40 ще бъде изплащана до 31 юли 2021 г. съгласно публикуваните в ДВ промени в Постановление № 151 на Министерския съвет. Подпомагането на работодателите, засегнати от пандемията, ще продължи при променени условия, като за да получат 60 на сто от осигурителния доход на работниците за април 2021 г. и от осигурителните вноски за сметка на работодателя, фирмите, учредени преди 1 юни 2019 г., трябва да отчитат спад на приходите си от продажби през месеца, за който кандидатстват за компенсации, не по-малък от 40% спрямо същия месец на 2019 г. За стартираните след 1 юни 2019 г. намалението от 40% в приходите трябва да е спрямо средномесечните приходи за 2020 г. 

Пълният текст на постановлението, регламентиращо новите условия за финансова подкрепа по мярката 60/40 е цитиран по-долу:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 ОТ 1 ЮЛИ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и бр. 110 от 2020 г. и бр. 2 и бр. 24 от 2021 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Средствата за запазване на заетостта на работници или служители по ал. 1, осигурени по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване, са в размер на:

1. 50 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;

2. 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.“

2. Създава се нова ал. 3:

„(3) Когато работодателят получава финансиране за същите разходи от Европейските структурни и инвестиционни фондове или от държавния бюджет като компенсация за услуги, възложени от държавата, общият размер на предоставените средства е до 80 на сто от осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея се правят следните изменения:

а) в основния текст думите „октомври 2020 г.“ се заменят с „април 2021 г.“;

б) в т. 1 думата „октомври“ се заменя с „април“;

в) в т. 2 думата „октомври“ се заменя с „април“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в т. 1 думите „1 октомври 2020 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „1 април до 31 май 2021 г.“ се заменят с „1 юни до 31 юли 2021 г.“.

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „октомври 2020 г.“ се заменят с „април 2021 г.“.

§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:

„2. са декларирали намаляване на средномесечните приходи от продажби през 2020 г. в сравнение с 2019 г.“

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:

1. за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;

2. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 30 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.“

3. Създава се ал. 3:

„(3) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 2 могат да кандидатстват работодатели, които са декларирали намаляване на приходите от продажби, както следва:

1. за лицата, учредени преди 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо същия месец на 2019 г.;

2. за лицата, учредени след 1 юни 2019 г. – с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който кандидатстват за изплащане на средства, спрямо средномесечните приходи за 2020 г.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:

„(4) За изплащане на средства по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 могат да кандидатстват и създадени от общините определени организационно обособени структури – звена, общински дейности или специализирани звена, общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от Закона за общинската собственост, финансирани като местна дейност, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и т. 2 – 7 и са декларирали намаляване на приходите от съответната дейност по ал. 2 или 3.“

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „до крайния срок, определен в заповедта по чл. 4, ал. 1“ се заменят с „в срок до края на месеца, следващ месеца, за който кандидатстват“.

2. В ал. 2:

а) в т. 2 думите „ал. 5, т. 4“ се заменят с „ал. 6, т. 4“;

б) в т. 3 думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с „ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3“ и думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“;

в) в т. 4 след думите „чл. 1, ал. 1, т. 3“ се поставя запетая и се добавя „брой работни дни, за които да се изплатят средства“.

§ 5. В чл. 6, ал. 2, изречение второ думите „ал. 5, т. 1 и 2“ се заменят с „ал. 6, т. 1 и 2“.

§ 6. Член 8 се отменя.

§ 7. В чл. 9 думите „по чл. 8“ се заменят със „за работниците и служителите, за които да се изплатят средства за съответния месец“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 8. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

§ 9. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 април до 31 май 2021 г., подадени преди 15 юни 2021 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.

§ 10. Постановлението се приема на основание § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2021 г.

Източник: ДВ


» Професионално съдействие от ТРЗ екипа на ИНБАЛАНС ще намерите ТУК «