Вие сте тук

Обсъжда се процедура по ОПИК „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Обсъжда се процедура по ОПИК „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви за обществено обсъждане нова процедура за финансиране, насочена към микро и малките предприятия и целяща подпомагането им в усилията за справяне с кризата, породена от извънредното положение във връзка с пандемията от Covid-19.

Предвижда се общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495,45 евро/ 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева. Заявената безвъзмездна финансова помощ няма да може да надвишава 10% от нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.). 

Допустими по процедурата бенефициенти ще бъдат само микро и малки предприятия, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.

Пълният набор с условията за кандидатстване е публикуван на страницата на ОПИК, може да бъде разгледан и тук:

Проект на Условия за кандидатстване и приложения към тях по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 16:30 ч. на 22.04.2020 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg