Вие сте тук

Одобрени са промени в осем наредби по прилагането на трудовото и осигурителното законодателство

Одобрени са промени в осем наредби по прилагането на трудовото и осигурителното законодателство

Служебното правителство одобри на седмичното си заседание проектите за промени в осем наредби по прилагането на трудовото и осигурителното законодателство.

Предложенията на социалното министерство за изменения и допълнения на подзаконовите нормативни актове бяха публикувани за обществено обсъждане в края на февруари и целят синхронизиране на некстовете на наредбите с влезлите в сила от 1 януари 2017 г. изменения и допълнения на КСО. 

В прессъобщението, публикувано в интернет страницата на МС днес (29.03.2017 г.), са обобщени следните ключови моменти в новите разпоредби, приети от служебния кабинет:

С промени в Наредбата за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица се създава възможност заявлението за отпускане на обезщетение за безработица да се подава по електронен път с  ПИК или квалифициран електронен подпис. Регламентирано е също така, че при прекратяване на осигуряването след 31.12.2016 г., срокът за изплащане на паричните обезщетения ще се определя от броя на годините, през които лицето са е осигурявало за безработица след 2001 г., с което отпада необходимостта от предоставяне на документи, удостоверяващи осигурителен стаж. Необходимите данни за определяне правото и размера на обезщетението ще се получават от информационната система на НОИ.

С приетите днес промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж отпада задължението за деклариране на имотно състояние при подаване на заявление за социална пенсия за старост и персонална пенсия. 

С измененията в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки срокът за приемане или неприемане на злополуката за трудова се удължава от 7 на 14 дни. 

С други разпоредби се регламентира задължението да бъдат внасяни осигурителни вноски върху доходите от обезщетения, изплащани въз основа на Кодекса на труда и други специални закони.

Изменения са направени и в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, с които се дава възможност на осигурениет лица, които не могат да получат обезщетения за болест и майчинство, тъй като осигурителят е преустановил дейността си, да представят документите, необходими за изплащане на обезщетенията, на хартиен носител лично или чрез упълномощени от тях лица в съответните териториални поделения на НОИ.

С промени в Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски се регламентира задължението за внасяне на осигуровки върху средствата за социални разходи за всички фондове на ДОО, а не само за фонд „Пенсии“.

Прецизирани са и разпоредбите, определящи реда за осигуряване на самоосигуряващите се пенсионери. Това е заложено в променените текстове на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Според новите регламенти в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя пък отпада задължението на НОИ да превежда социално- и здравноосигурителни вноски при изплащане на гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя.

След обнародването им в ДВ промените в осемте наредби ще бъдат публикувани и в рубриката Законодателство*Промени.


Източник: Министерски съвет