Вие сте тук

Още до 30 000 000 лв. за подпомагане на засегнатите от Covid-19 предприятия от туристическия сектор

Обнародвано в бр.99/26.11.2021 г. на ДВ е министерското постановление, с което се определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за едни от най-засегнатите от кризата заради разпространението на Covid-19 сектори - предприятия, опериращи в сферата на туризма, организатори на конгреси и търговски изложения, дейности, свързани с развлечения, отдих и поддръжка на добро физическо състояние и др.

Още до 30 000 000 лв. за подпомагане на засегнатите от Covid-19 предприятия от туристическия сектор

Съгласно текста на чл.1 от Постановление № 393 от 22 ноември 2021 г.: 

На предприятията от туристическия сектор, упражняващи дейност в един от следните кодове на ниво детайлност група и клас по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на Националния статистически институт: за „Хотелиерство“ – КОД: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9; за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.1, 56.2, 56.3; за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.1, 79.9; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.3; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.9; за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.2; за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04, които са засегнати от спад на оборота без ДДС през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с реализирания оборот без ДДС през 2019 г., се предоставят безвъзмездни средства в общ размер до 30 000 000 лв. за осигуряване на ликвидност за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19.

Общият бюджет на схемата е в размер до 30 000 000 лв., които ще бъдат пропорционално разпределени спрямо броя на подадените заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г. За предприятията от туристическия сектор средствата не могат да надвишават 20% от оборота без ДДС през 2019 г. 

От получателите на безвъзмездната финансова помощ се изисква "да поддържат счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване на изискванията за съставяне на документи съгласно Закона за счетоводството".

В чл.6 на постановлението са регламентирани допустимите (и недопустимите) кандидати за подпомагане, които, за да се възползват от мярката, ще трябва в 10-дневен срок от отварянето на схемата в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) да попълнят и подадат по електронен път с КЕП уеб базиран формуляр за кандидатстване. 

Пълният текст на Постановление № 393 може да бъде видян и в прикачения файл по-долу.

Източник: ДВ


» Счетоводна консултация от експерти ще намерите ТУК «