Вие сте тук

Правителството одобри нов проект на СИДДО между България и Великобритания

Правителството одобри нов проект на СИДДО между България и Великобритания

Новата спогодба за избягване на двойното данъчно облагане ще стимулира икономическото сътрудничество между България и Великобритания. Проектът за нея е одобрен от правителството, като финансовият министър е упълномощен да проведе преговорите и да подпише Спогодбата от българска страна при условие за последваща ратификация.

"Действащата в момента между България и Обединеното кралство Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и печалбите от прехвърляне на имущество е подписана през 1987 г. в условията на коренно различни икономически отношения и без адекватна към онзи момент правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците." - това е отбелязано в текста на публикуваното в сайта на Министерски съвет решение с днешна дата. С новия документ е разработена цялостна система за разпределение на данъчното облагане между двете държави. По този начин ще се подобри инвестиционният климат между България и Великобритания. Сключването на новата СИДДО ще спомогне за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата - местни лица и на двете държави, да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. Това от своя страна ще допринесе за хармоничното развитие на двустранното икономическо и инвестиционно сътрудничество, смятат управляващите. 

В съобщението на Министерски съвет се казва още, че разрешенията, възприети в Спогодбата, са съобразени с българската договорна практика, която следва преимуществено модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

С текста на действащата към момента Спогодба между България и Великобритания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество можете да се запознаете тук.


Източник: Министерски съвет