Вие сте тук

Ръст от 60 % за последните 4 години в приходите от аутсорсинг в България

Ръст от 60 % за последните 4 години в приходите от аутсорсинг в България

При откриването на кръгла маса "Развитие на България като аутсорсинг дестинация - партньорство между публичния и частния сектор" заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева отбеляза впечатляващия ръст в приходите от аутсорсинг в България.

По думите на госпожа Бобева за последните четири години ръстът в сектора е 60 % - 40% през 2011г. спрямо 2010 г. и 13 % през 2012 спрямо 2011 г. Броят на заетите в аутсорсинг компании у нас към момента е над 22 000. Форумът е под патронажа на г-жа Бобева  и е организиран от Българската аутсорсинг асоциация и най-голямата в света асоциация в областта на финансите и счетовдните услуги - Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители.

„Въпреки че правителството залага на износа на продукция с висока добавена стойност и развитието на високотехнологични производства като фактори за икономически растеж, разкриването на работни места в сектора на услугите е от сериозно значение, особено в период на стагнация в икономиката“, подчерта г-жа Бобева. Тя прикани Българската аутсорсинг асоциация да даде предложения за подготвящата се в момента програма за индустриализация на България.

Вицепремиерът запозна участниците с усилията на българското правителство да направи България по-привлекателно място за привличане на инвестиции в аутсорсинг. „Промените в Закона за обществените поръчки и мерките за намаляване на административната тежест целят подобряване на бизнес средата, повишаване на доверието в администрацията и подобряване на прозрачността на процесите“, обясни вицепремиерът. Според нея направеното в областта на електронното управление до момента е неефективно, тъй като различните софтуерни и хардуерни продукти много често са несъвместими. „От март трябва да стартира комплексното административно обслужване, което до голяма степен ще облекчи отношенията на бизнеса и гражданите с администрацията. Ще започне  и изграждане на центрове за комплексно административно обслужване“, заяви вицепремиерът.

В своето изказване Даниела Бобева подчерта конкурентните  предимства на страната ни за привличане на аутсорсинг компании: благоприятната данъчна среда, висококвалифицирани кадри, членството на България в ЕС, близостта на страната ни до финансовите центрове и пазарите в Евросъюза. Предстоящите реформи в образованието, старта на първите пилотни проекти по дуалната система и системното подготвяне на кадри, необходими за индустрията са също част от мерките за насърчаване на инвестициите.

Според вицепримиера ще се работи и за преодоляване на неблагоприятната тенденция за дебалансиране на икономиката в териториално отношение. „Аутсорсинг секторът в България е концентриран в няколко големи градове и университетски центрове – София, Пловдив, Бургас, Русе, Благоевград, Варна, Велико Търново. „В приоритетите на правителството е намаляването на различията и подкрепа на инвестициите в слаборазвитите райони с висока безработица“, отбеляза г-жа Бобева.

Тя призова участниците във форума да се възползват от възможностите, които дава Фондът за иновации, от стимулите, предвидени за разкриване на работни места в райони с висока безработица в Закона за насърчаване на инвестициите и от новите продукти на Българската банка за развитие. „Със средства от бюджета при разкриване на определен брой работни места се възстановяват осигуровки, може да се изгради инфраструктура, възстановяват се средства за обучение на работници и служители. Полезно е да познавате тези стимули и да се възползвате от тях“, обясни вицепремиерът. Тя подчерта, че ББР има специални продукти за подпомагане на стартиращи предприятия, както и за предприятия, ориентирани към износ.