Вие сте тук

Рейтингова система за оценка ще отличава добрите от лошите работодатели

Рейтингова система за оценка ще отличава добрите от лошите работодатели

Рейтинговата система за оценка на работодателите (РеСОР) е разработена в партньорство между КНСБ и Българска стопанска камара като част от проекта „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

Системата е онлайн базирана и ще бъде интегрирана към създадената от БСК информационна система MyCompetence (информационна система в областта на човешките ресурси, която обработва данни и осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка на компетенциите на работната сила в България.) В нея ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд за служителите. 

Президентът на КНСБ Пламен Димитров подчертава, че една от основните цели на рейтинговата система е да бъдат посочени и насърчени добрите практики, коректните и социално-отговорни работодатели. По думите му: „Рейтинговата система цели добрите предприятия да бъдат насърчени, а тези, които не са толкова добри – поне да бъдат показани, за да се стимулират“.

„С тази рейтингова система ние се опитваме да решим един сериозен проблем, пред който са изправени предприемачите у нас – демонизирането на работодателите. В сегашната ситуация покрай некоректните работодатели, страдат и коректните и съвестни предприемачи“, анализира Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, цитиран в съобщението на пресцентъра на БСК. Според него приоритет трябва да бъде създаването на устойчиви и сигурни работни места с висока добавена стойност. В тази връзка двете информационни системи – MyCompetence и РеСОР, са разработени от социалните партньори в отговор на предизвикателствата на пазара на труда в България и в ЕС. Те ще спомогнат за подобряването на националните условия за заетост и повишаване на конкурентоспособността на икономиката, коментират представителите на КНСБ и БСК.

Рейтинговата система за оценка на работодателите ще се прилага за предприятия със сродни икономически дейности. Оценката ще се осъществява за предприятията от материалното производство на реалния сектор на икономиката, като не са включени дейностите по операции с недвижими имоти, административни и спомагателни дейности, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи и др. 

На първия етап от развитието на системата работодателите са оценявани само по количествени показатели, на база официалните им финансови отчети, вкл.: брой работници и служители, разходи за заплати и социални осигуровки, годишен оборот, декларирана печалба преди данъци, данък печалба. Това обясняват от БСК в официалното представяне на проекта. На втория етап от разработването на системата в оценката ще бъдат включени и качествени показатели, свързани с вида и развитието на инвестициите, разширяването на продуктовата листа, нивото на внедряване на иновации, корпоративната социална отговорност и др. В оценката на втория етап ще могат да участват и работодатели, и заети в съответните предприятия, като по този начин ще се осигури 360-градусово оценяване на компаниите.

За да участва в рейтинговата класация, предприятието, което отговаря на изискванията (всяко предприятие от сектори C до J по класификацията на икономическите дейности), трябва да попълни онлайн формуляр


Източник: БСК