Вие сте тук

Стартира първата процедура за финансиране по одобрената ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Стартира първата процедура за финансиране по одобрената ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Вече могат да бъдат представяни проекти по Приоритетна ос 2 на ОПИК - „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“.

От Министерство на икономиката информират, че е даден старт на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрената оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" - BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на  производствения  капацитет в МСП“. Тя ще подкрепя инвестициите на малките и средни предприятия, насочени към подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. От институцията поясняват, че проектите, които ще се финансират, следва да се изпълняват на територията на България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

 • Дейности  за подобряване на производствените  процеси;
 • Дейности  за добавяне на нови характеристики  или подобряване на съществуващите  продукти и услуги;
 • Дейности  за разнообразяване на асортимента  от продукти и услуги на  предприятията;
 • Дейности  за внедряване на нови технологии  за подобряване на ресурсната  ефективност и ефикасност в  производствения процес.

Проектите ще се подават чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

http://eumis2020.government.bg.

От министерство на икономиката уточняват, че всички  останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.

Пълният пакет документи  и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

 1. 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства;
 2. 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства;
 3. 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

В интернет страницата на Министерство на икономиката е публикувана информация и за датите и мястото на провеждане на информационни дни за представяне на възможностите за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Графикът е цитиран по-долу:

 • Враца - 11 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в залата на Общински съвет
 • Велико  Търново - 12 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Голяма зала на Община Велико Търново
 • Варна - 14 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Зала хотел „Черно море“
 • Бургас - 15 май 2015 г. (петък), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в Бизнес инкубатор Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ № 28
 • Пловдив - 18 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.), в залата на Общински съвет
 • София - 19 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) , в Зала „Сердика“, хотел „Балкан“ (Шератон)

Източник: Министерство на икономиката