Вие сте тук

Стартира процедурата за кандидатстване на работодатели по удължената до края на 2020 г. мярка 60/40

Стартира процедурата за кандидатстване на работодатели по удължената до края на 2020 г. мярка 60/40
1

Агенция по заетостта обяви старта на третия етап от процедурата за подпомагане на работодателите за запазване на заетостта в условията на породената от Covid-19 криза и обявената във връзка с пандемичното разпространение на вируса извънредна ситуация.

Кандидатстването по мярката 60/40 във варианта ѝ, регламентиран в ПМС 151/2020 изм. и доп. с ПМС 278/2020, започна на 26 октомври, като регламентираната финансова подкрепа е отново в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец август и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви октомври до 31-ви декември 2020 г.

От АЗ обръщат внимание, че документите за кандидатстване отново следва да се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им (възможно е и електронно такова чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ или чрез лицензиран пощенски оператор), като при повече обекти в различни населени места, работодателите могат да подадат едно общо заявление в една Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия се намира поне един обект на работа. 

Информация за работодателите, процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, са публикувани в интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта”.

Могат да бъдат изтеглени и от линковете по-долу

» Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства по ПМС № 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278/2020)

» Информация за работодатели

» Заявление и декларации за кандидатстване за изплащане на средства по ПМС 151/2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278/2020)

» Заявление за удължаване на срока за получаване на средства за запазване на заетостта по ПМС 151/2020г. (изм. с ПМС 278/2020 г.)

» Списък на работници и служители

» Указания за попълване и изпращане на списък на работниците и служителите

» Декларация за държавни помощи

» Указания за попълване на Декларацията за държавни помощи