Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - април 2016 г.

Данъчно-осигурителен календар - април 2016 г.

В данъчно-осигурителния календар за месец април 2016 г. са отбелязани сроковете за подаване на декларации и справки и внасяне на дължимите суми за данъци и осигуровки, регламентирани от данъчно-осигурителното законодателство. 

Закон за ДДС

 • 14.04.2016 г. - Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
 • 14.04.2016 г. - При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
 • 14.04.2016 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.
 • 14.04.2016 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
 • 20.04.2016 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец март 2016 г .
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец Март 2016 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец март 2016 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец март 2016 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за март 2016 г.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство“ (за тези, избрали да се осигуряват и за този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2015 г.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2015 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 15.04.2016 г. - Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец март, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 април.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Предоставяне на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване за пенсиите, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от работодателите за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през първото тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата година за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Предоставяне на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз, при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен на информация между държавите – членки на Европейския съюз.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото тримесечие на текущата година и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.04.2016 г. (следващ работен ден: 11.04.2016 г.) - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.04.2016 г. - Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 15.04.2016 г. - Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 15.04.2016 г. - Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец март 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец март 2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец март 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец март 2016 г.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2015 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2015 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.04.2016 г. - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.04.2016 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2016 г.
 • 14.04.2016 г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за март 2016 г.
 • 20.04.2016 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.04.2016 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март.
 • 15.04.2016 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 1 май 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 1 май 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Подаване на декларация от лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, в която писмено заявяват желанието си за осигуряване пред съответния държавен орган и посочват датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати (§ 6 от ПЗР на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.04.2016 г. (следващ работен ден: 11.04.2016 г.) - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец март 2016 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2016 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец март 2016 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди февруари 2016 г., които са начислени или изплатени през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2016 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 февруари 2016 г. и месец март 2016 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец март 2016 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец март 2016 г.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец март 2016 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец март 2016 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.04.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец февруари 2016 г., които са начислени или изплатени след 25 март 2016 г.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2015 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.
 • 30.04.2016 г. (следващ работен ден: 03.05.2016 г.) - Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.

Осигурителите и самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат в компетентната ТД на НАП заявление съгласно приложение № 2 към чл. 4, ал. 4 от  Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация"

До 30 април 2016 г. осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 май 2016 г., желаят да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, но не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

До 30 април 2016 г. осигурените в професионален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 май 2016 г., желаят да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 4, ал. 6 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. 


Източник: НАП