Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - април 2017 г.

Данъчно-осигурителен календар - април 2017 г.

В данъчно-осигурителния календар за април 2017 г. са обобщени регламентираните в нормативните актове срокове за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки и подаване на съответните справки към институциите.

Важно задължение на физическите лица е подаването до края на април на годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобити през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък. 

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 15.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец март, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 април.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през първото тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Предоставяне на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от КСО за пенсиите, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на ЕС.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от работодателите за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на ЕС.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи, придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата година за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Предоставяне на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на КСО за застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на ЕС, при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен на информация между държавите – членки на ЕС.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото тримесечие на текущата година и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и от физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.04.2017 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО.
 • 15.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 15.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие.

Закон за ДДС

 • 14.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
 • 14.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
 • 14.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
 • 14.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.
 • 20.04.2017 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. Ако 20-то число на месеца, следващ календарното тримесечие, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията до 20-то число, включително.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец март 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец март 2017 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец март 2017 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец март 2017 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец март 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи, получени през 2016 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2016 г.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец март 2017 г., върху които се дължат осигурителни вноски.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец март 2017 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2017 г., отнасящи се за труд, положен през месец февруари 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец март 2017 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец март 2017 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец март 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.
 • 25.04.2017 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец април 2017 г.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г. ) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи, получени през 2016 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г. ) - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство“ (за тези, избрали да се осигуряват и за този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2016 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 20.04.2017 г. - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец март 2017 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2017 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди февруари 2017 г., които са начислени или изплатени през месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец март 2017 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец март 2017 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец март 2017 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец февруари 2017 г., които са начислени или изплатени след 25 март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец март 2017 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 февруари 2017 г. и месец март 2017 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец март 2017 г.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2017 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.04.2017 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2017 г.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2016 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март
 • 15.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец април 2017 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец април 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 30.04.2017 г. (следващ работен ден: 02.05.2017 г.) - Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец април 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации -пристигания/изпращания за месец март 2017 г.
 • 14.04.2017 г. (следващ работен ден: 18.04.2017 г.) - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за март 2017 г.
 • 20.04.2017 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Източник: НАП