Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - март 2015 г.

Данъчно-осигурителен календар - март 2015 г.

Данъчно-осигурителният календар за март 2015 г. съдържа актуална информация за сроковете, в които трябва да бъдат подавани различните декларации и справки и да бъдат внесени дължимите данъци и осигуровки съгласно данъчно-осигурителното законодателство.

Закон за ДДС

 • 14.03.2015 г. (следващ работен ден: 16.03.2015 г.) - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС /включително получените авансови плащания/, с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.
 • 14.03.2015 г. (следващ работен ден: 16.03.2015 г.) - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец февруари 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на които през месец февруари 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, на които през месец февруари 2015 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец февруари 2015 г .
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец януари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец януари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване: за морските лица, за положения труд през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - За избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец февруари 2015 г.: - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник; - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски,, отнасящи се за месец февруари 2015 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.03.2015 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания, направени през месец февруари, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 март.
 • 31.03.2015 г. - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път (с ПИК или с електронен подпис) за доходи, придобити през предходната година, с цел ползване на отстъпка от 5 на сто върху дължимия по декларацията данък.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.03.2015 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 31.03.2015 г. - Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година.
 • 31.03.2015 г. - Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
 • 31.03.2015 г. - Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за предходната година от организаторите на хазартни игри.
 • 31.03.2015 г. - Подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимия данък за предходната година от бюджетните предприятия.
 • 31.03.2015 г. - Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната годигна.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване:за лицата, които през месец февруари 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец февруари възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен през месец януари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец февруари 2015 г., отнасящи се за труд положен преди месец януари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец февруари 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец февруари 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.03.2015 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец февруари 2015 г.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.03.2015 г. (следващ работен ден: 16.03.2015 г.) - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.03.2015 г. (следващ работен ден: 16.03.2015 г.) - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за февруари 2015 г.
 • 14.03.2015 г. (следващ работен ден: 16.03.2015 г.) - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2015 г.
 • 20.03.2015 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2015 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.03.2015 г. (следващ работен ден: 16.03.2015 г.) - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец февруари.
 • 15.03.2015 г. (следващ работен ден: 16.03.2015 г.) - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.03.2015 г. - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец февруари 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец февруари 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец февруари 2015 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец февруари 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец февруари 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец февруари 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец януари 2015 г., които са начислени или изплатени след 25 февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди януари 2015 г., които са начислени или изплатени през месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец февруари 2015 г.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 януари 2015 г. и месец февруари 2015 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.03.2015 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало от 1 февруари 2015 г.

Източник: НАП