Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2016 г.

Данъчно-осигурителен календар - ноември 2016 г.

Данъчно-осигурителния календар за ноември 2016 г. предоставя полезна информация за регламентираните в нормативните актове срокове деклариране и внасяне на данъци и осигуровки и подаване на различни видове справки към съответните институции. 

Закон за ДДС

 • 14.11.2016 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври. При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.
 • 14.11.2016 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври.
 • 14.11.2016 г. - Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
 • 20.11.2016 г. (следващ работен ден: 21.11.2016 г.) - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 25.11.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец октомври, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 ноември.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения.
 • 30.11.2016 г. - Дипломатическите представителства на други държави, които желаят от началото на следващата година да преустановят внасянето на данък за доходите от трудови правоотношения, сключени с местни физически лица, въз основа на направен от тях избор по реда на ЗДДФЛ, писмено уведомяват компетентната териториална дирекция на Национална агенция за приходите.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.11.2016 г. - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.11.2016 г. - Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

Закон за местните данъци и такси

 • 15.11.2016 г. - Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец октомври 2016 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец октомври 2016 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец октомври 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец септември 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 октомври 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец септември 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец октомври 2016 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец октомври 2016 г .
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец октомври 2016 г.

Закон за здравното осигуряване

 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец октомври възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 октомври 2016 г., отнасящи се за труд положен през месец септември 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец октомври 2016 г., отнасящи се за труд положен преди месец септември 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец октомври 2016 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец октомври 2016 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец октомври 2016 г. месец октомври 2015 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец октомври 2016 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец Октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец октомври 2016 г.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.11.2016 г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за октомври 2016 г.
 • 14.11.2016 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2016 г.
 • 20.11.2016 г. (следващ работен ден: 21.11.2016 г.) - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец октомври 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.11.2016 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец октомври.
 • 15.11.2016 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври.

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 30.11.2016 г. - Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 1 декември 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 30.11.2016 г. - Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 1 декември 2016 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.11.2016 г. - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец октомври 2016 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец октомври 2016 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец октомври 2016 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец септември 2016 г., които са начислени или изплатени след 25 октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди септември 2016 г., които са начислени или изплатени през месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 септември 2016 г. и месец октомври 2016 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец октомври 2016 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец октомври 2016 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец октомври 2016 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец октомври 2016 г.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец октомври 2016 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.
 • 25.11.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец октомври 2016 г.

Източник: НАП