Вие сте тук

Данъчно-осигурителен календар - януари 2016 г.

Данъчно-осигурителен календар - януари 2016 г.

Сроковете за деклариране и внасяне на дължимите данъци и осигуровки за януари 2016 г., регламентирани от данъчното и осигурителното законодателство, са систематизирани по-долу:

Закон за ДДС

 • 14.01.2016 г. - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на предходната година.
 • 14.01.2016 г. - Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на предходната година.
 • 20.01.2016 г. - Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Подаване на декларация-опис по образец от Общините за упражняване правото по § 15г от преходните и заключителните разпоредби на ЗДДС в срок от януари 2016 г. до 31 юли 2016 г. - за получените доставки, за които данъкът е станал изискуем през данъчни периоди след 1 декември 2013 г.

Кодекс за социално осигуряване

 • 25.01.2016 г.  - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или върху неначислените възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2015 г. 
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец декември 2015 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец декември 2015 г.  се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец декември 2015 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители , когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец декември 2015 г . 
 • 25.01.2016 г. - за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец декември 2015 г. 
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за  лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2015 г.
 • 25.01.20156 г. - Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец декември 2015 г.

.................

Подаване на декларации по реда на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2016 година.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Подаване на декларация от морските лица, които желаят да променят вида на осигуряването си за календарната 2016 година.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Подаване на декларация  от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от 01 февруари 2016 г.  желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Подаване на декларация  от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които от 01 февруари 2016 г.  желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Подаване на декларация  от лицата, работили в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, в която писмено заявяват желанието си за осигуряване пред съответния държавен орган и посочват датата, от която искат да бъдат осигурявани, или датата, от която искат осигуряването да се прекрати (§ 6 от ПЗР на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица).

Закон за здравното осигуряване

 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени през месец декември възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец декември 2015 г. 
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата в неплатен отпуск през месец декември 2015 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец декември 2015 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда. 
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец декември 2015 г. 
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения върху изплатените възнаграждения през месец декември 2015 г. 
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за лицата, които през месец декември 2015 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за морските лица за положения труд през месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец декември 2015 г.

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • 10.01.2016 г. (следващ работен ден: 11.02.2016 г.) - Издаване от работодателите и предоставяне на работниците/служителите на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец № 2) за придобитите през годината облагаеми доходи и за удържания през годината данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, б. „и” от ЗДДФЛ, както и когато работодателите не са работодатели по основното трудово правоотношение на лицата към 31 декември на предходната година.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец декември на предходната година, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 януари.
 • 25.01.2016 г. - Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец декември на предходната година за доходи от трудови правоотношения.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Дипломатическите представителства на други държави, които са избрали от началото на 2016 г. да определят, удържат и внасят данък за доходи от трудови правоотношения, сключени с местни физически лица, във връзка с извършваните от представителствата функции в Република България, уведомяват компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Деклариране и внасяне на авансовия данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, удържан от предприятията и самоосигуряващите се лица за доходи, придобити от физическите лица през четвъртото тримесечие на предходната данъчна година, в случаите когато лицето, придобиващо дохода, писмено е декларирало пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък за тези доходи.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на предприятия, подлежащи на облагане по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава – членка на Европейския съюз.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година окончателни данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основно трудово правоотношение, както и издаване от тях на образец на служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец № 1), ако такава е била поискана от съответния работник/служител. Ако служебната бележка е поискана след тази дата, тя се издава при поискването й.

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • 10.01.2016 г. (следващ работен ден: 11.02.2016 г.) - Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни или оператори на друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от телефонните или операторите на друга електронна съобщителна услуга.
 • 15.01.2016 г. - Деклариране и внасяне на данъка за четвъртото тримесечие на предходната година върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Деклариране и внасяне на дължимите за четвъртото тримесечие на предходната година данъци при източника по ЗКПО.

Закон за местните данъци и такси

 • 30.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Подаване на декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък за предходната календарна година
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото тримесечие на текущата година. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен /патентен/ данък, ползват отстъпка от 5 на сто.
 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък за текущата година.

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • 14.01.2016 г. - Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2015 г.
 • 14.01.2016 г. - Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за декември 2015 г.
 • 20.01.2016 г. - Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец декември 2015 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • 15.01.2016 г. - Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец декември на предходната година.
 • 15.01.2016 г. - Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември на предходната година.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • 10.01.2016 г. (следващ работен ден: 11.02.2016 г.) - Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец декември 2015 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от Националния осигурителен институт.
 • 25.01.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2015 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
 • 25.01.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец декември 2015 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
 • 25.01.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец декември 2015 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.
 • 25.01.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през декември 2015 г.
 • 25.01.2016 г. - Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец декември 2015 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. 
 • 25.01.2016 г. - Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец декември 2015 г. задължителни осигурителни вноски.
 • 25.01.2016 г. - Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец декември 2015 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.

Закон за данък върху застрахователните премии

 • 31.01.2016 г. (следващ работен ден: 01.02.2016 г.) - Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за четвъртото тримесечие на предходната година.

! До 31 януари 2016 г. осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 февруари 2016 г., желаят да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, но не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

! До 31 януари 2016 г. осигурените в професионален пенсионен фонд лица, които, считано от 01 февруари 2016 г. желаят да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 4 към чл. 4, ал. 6 от Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране. 


Източник: НАП