Вие сте тук

НАП публикува Наръчник по ДДС за 2020 г.

НАП публикува Наръчник по ДДС за 2020 г.

В интернет страницата на приходната агенция е публикуван актуализираният за 2020 г. Наръчник по ДДС. 

Документът е достъпен в рубриката  Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници. Промени има в 35 фиша (пълният списък е цитиран по-долу).


ГЛАВА I  ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Фиш I.8 Данъчно задължено лице. Независима икономическа дейност. Данъчно незадължени юридически лица

ГЛАВА II  ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиш II.2 Възмездни операции

Фиш II.3 Дейности и доставки, които не попадат в обхвата на ЗДДС

Фиш II.4 Доставки, подлежащи на облагане поради своето естество  

Фиш II.5 Операции, подлежащи на облагане по силата на закона 

Фиш II.6 Безвъзмездни доставки на стока, приравнени на възмездни 

Фиш II.7 Безвъзмездни доставки на услуги, приравнени на възмездни

ГЛАВА III  ОСВОБОДЕНИ ОПЕРАЦИИ И ПРАВО НА ИЗБОР

Фиш III.2 Освободени доставки – видове 

ГЛАВА IV  ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ И ИЗИСКУЕМОСТ 

Фиш IV.2 Данъчно събитие 

ГЛАВА V  ДАНЪЧНА ОСНОВА 

Фиш V.7 Особени случаи при определяне на данъчната основа

ГЛАВА VI СТАВКИ

Фиш VI.1 Приложими данъчни ставки

Фиш VI.3 Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС 

Фиш VI.4 Удостоверяване на наличие на обстоятелства за прилагане на нулева ставка при доставки, свързани с международен транспорт и международен стоков трафик

ГЛАВА VII ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Фиш VII.1Данъчен кредит. Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит

Фиш VII.5 Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

Фиш VII.6Обобщаваща таблица на стоките и услугите, изключени от правото на данъчен кредит

Фиш VII.9 Определяне размера на частичния данъчен кредит

Фиш VII.10 Корекции на ползван данъчен кредит

ГЛАВА VIII  ТЕРИТОРИЯ

Раздел VIII.I  ТЕРИТОРИАЛНО ПОНЯТИЕ

Фиш VIII.I.1Територията на България

Фиш VIII.I.4 Доставки на стоки – място на изпълнение

Раздел VIII.II  ИЗВЪНОБЩНОСТНИ ОПЕРАЦИИ

Фиш VIII.II.1 Внос

Фиш VIII.II.4 Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки 

Раздел VIII.III  ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ОПЕРАЦИИ

Фиш VIII.III.1 Вътреобщностни доставки на стоки

Фиш VIII.III.2 Вътреобщностни придобивания  

Фиш VIII.III.6   Доставки на услуги, чието място на изпълнение може да бъде материално определено (чл.21, ал.4, т.1-5 от ЗДДС)

Фиш VIII.III.11  Последователни доставки на стока -  нов

ГЛАВА IX  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА 

Фиш IX.1 Данъчно задължени лица – платци.

Фиш IX.5 Регистрация. Процедура. Специфични случаи

Фиш IX.6 Дерегистрация

Фиш IX.7 Декларации, документиране и отчитане

ГЛАВА X  СПЕЦИФИЧНИ РЕЖИМИ

Фиш X.3 Доставки, свързани с туристически услуги

Фиш X.5 Прехвърляне на недвижими вещи

Фиш X.8 Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС 

Фиш X.13 Прилагане на нулева ставка за доставки, по които лицата са освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори и за доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, членки на НАТО или институциите на Европейския съюз

Фиш Х.19 Режим складиране на стоки до поискване - нов


Наръчникът може да бъде изтеглен и от линка тук: 

Наръчник по ДДС за 2020 г.


Източник: НАП