Вие сте тук

НАП публикува разяснения по най-често задаваните въпроси за данъчните облекчения за деца

НАП публикува разяснения по най-често задаваните въпроси за данъчните облекчения за деца

От приходната агенция публикуваха списък с най-често задаваните въпроси и отговорите на експерти във връзка с ползването на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Преди около месец НАП актуализира образците на декларациите, чрез които гражданите трябва да заявят желанието си да намалят данъците си за 2015 г. чрез данъчно облекчение за деца или за деца с увреждания. Формулярите се подават или с годишната данъчна декларация, или чрез работодателя по основното трудово правоотношение.

По-долу е цитирана полезната информация по темата, която НАП предоставя под формата на въпроси и отговори.


Отговори на често задавани въпроси във връзка с ползването на данъчното облекчение за деца и данъчното облекчение за деца с увреждане

 • Ако ползвам данъчното облекчение за едно дете, 200 лв. ли ще ми бъдат възстановени?

Не. С 200 лв. се намалява сумата от годишните данъчни основи. В най-често срещания[1] случай, ако ползвате данъчното облекчение за едно дете, размерът на дължимия от Вас данък върху доходите реално ще се намали с 20 лв., респективно ще ви бъдат възстановени 20 лв.

 • Ако ползвам данъчното облекчение за дете с увреждане, 2000 лв. ли ще ми бъдат възстановени?

Не. С 2 000 лв. се намалява сумата от годишните данъчни основи. В най-често срещания случай, ако ползвате данъчното облекчение за дете с увреждане, размерът на дължимия от Вас данък върху доходите ще се намали с 200 лв., респективно ще ви бъдат възстановени 200 лв. 

 • Родители на дете с увреждане могат ли да ползват и двете облекчения или трябва да избират само едно от тях?

Да. Могат да се ползват едновременно и двете облекчения. Тоест можете да намалите сумата от годишните данъчни основи с общо 2200 лв. - веднъж с 200 лв. заради данъчното облекчение за деца и още веднъж с 2000 лв., за данъчното облекчение за деца с увреждания. Важно е да се знае, че данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи!

 • Родители на две деца с увреждания, какво данъчно облекчение за деца с увреждане могат да ползват?

Родители на две деца с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане могат да намалят сумата от годишните данъчни основи с два пъти по 2000 лв., за всяко дете, тоест с 4 000 лв. Важно е да се знае, че данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи!

 • Данъчното облекчение за деца с увреждания може ли да се ползва в годината на навършване на 18 години на детето?

Да, може да се ползва в годината, в която детето навършва 18 години, стига да има валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 • Ако родители имат четири деца, може ли единият от тях да ползва облекчението за трите деца, а другият – за последното?

Не. С 600 лв. се намалява сумата от годишните данъчни основи за три и повече ненавършили пълнолетие деца. Ако и четирите деца отговарят на условията за ползване на данъчното облекчение, максималният размер, който може да се ползва е 600 лв.

 • Може ли единственият ми работодател по трудово правоотношение да откаже да приеме декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца или данъчно облекчение за деца с увреждане?

Работодателят е длъжен да извърши годишно изравняване на данъка върху доходите на свой служител, когато той е работил само по трудов договор и има право на данъчно облекчение. За да стане това обаче, работникът трябва да предостави на работодателя си всички необходими документи в срок от 30 ноември до 31 декември на съответната година.

 • Какви документи се представят заедно с декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца (Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ – образец 2005)?

Данъчното облекчение се ползва при условие, че се представи писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. Може да се ползва образеца, който е приложен към декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ[2] за ползване на данъчното облекчение за деца, или документ със същото съдържание на отделен лист.

 • Какви документи се представят заедно с декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ – образец 2006)?

Данъчното облекчение се ползва при условие, че се представят:

 1. писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва намалението за конкретната данъчна година. Може да се ползва образеца, който е приложен към декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, или документ със същото съдържание на отделен лист и
 2. копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 • Прилага ли се декларация и от другия родител, че няма да ползва облекчението, ако родителите нямат сключен брак?
 1. Да, ако родителят е припознал детето е необходимо прилагането на писмена декларация, че няма да ползва данъчното облекчение.
 • Кога не се прилага декларация от другия родител, че няма да ползва облекчението за деца и облекчението за деца с увреждания?

В Закона за данъците върху доходите на физическите лица изрично са изброени случаите, в които не се прилага декларация от другия родител:

 1. Когато е неизвестен, починал или е лишен от родителски права, или не му е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод;
 2. Когато другият родител не е получавал доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (доходи от: трудови правоотношения; друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ; наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; прехвърляне на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ) или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като едноличен търговец или като регистриран земеделски стопанин в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ).
 • Ако ползвам данъчното облекчение за деца и/или данъчното облекчение за деца с увреждания чрез работодател, но съм задължен да подам годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ), трябва ли да приложа към нея и декларация за ползване на данъчните облекчения?
 1. Да, в случай, че данъчните облекчения са ползвани чрез работодател, но физическото лице е задължено да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към нея задължително трябва да се приложи отново и декларация за ползване на съответното данъчно облекчение, както и задължителните документи към нея.

[1] Ако се ползва само това облекчение и са реализирани само доходи от трудови правоотношения през годината.

[2] ЗДДФЛ – Закон за данъците върху доходите на физическите лица


Източник: НАП