Вие сте тук

Наръчникът за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. е публикуван в сайта на НАП

Наръчникът за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. е публикуван в сайта на НАП

Актуализираният наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. е публикуван в сайта на приходната агенция днес.

Обновеният вариант е съобразен с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, влизащи в сила от началото на годината. Променени са 25 броя фишове и e създаден един нов фиш - Фиш ІV.3А „Авансово облагане на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ". Списъкът с промените е цитиран по-долу:


ГЛАВА I  ОБЩИ  ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПИ

 • Фиш I.3 Доходи от източници в Република България
 • Фиш I.4 Документиране и отчитане на доходите
 • Фиш I.5 Видове доходи
 • Фиш I.8 Необлагаеми доходи

Раздел II.II  ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

 • Фиш II.II.1 Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
 • Фиш II.II.2 Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
 • Фиш II.II.6 Данъчно облекчение за млади семейства
 • Фиш ІІ.ІІ.7 Данъчно облекчение за деца 
 • Фиш ІІ.ІІ.8 Данъчно облекчение за деца с увреждания 

Раздел II.III  ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ОСНОВИ 

 • Фиш II.III.1 Облагаем доход от трудови правоотношения
 • Фиш II.III.3 Облагаем доход от стопанска дейност като едноличен търговец
 • Фиш II.III.7 Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 
 • Фиш II.III.9 Годишна данъчна основа за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество 
 • Фиш II.III.11 Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество
 • Фиш II.III.12 Облагаем доход от други източници
 • Фиш II.III.13 Годишна данъчна основа за доходи от други източници

ГЛАВА III ОКОНЧАТЕЛНИ ДАНЪЦИ  

Раздел III.I  ОКОНЧАТЕЛЕН ДАНЪК ЗА ДОХОДИ ОТ ИЗТОЧНИК В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

 • Фиш III.I.2 Облагане с окончателен данък на доходи на местни и чуждестранни физически лица

ГЛАВА IV  АВАНСОВО ОБЛАГАНЕ

 • Фиш IV.1 Авансово облагане на доходи от трудови правоотношения
 • Фиш IV.2 Авансово облагане на доходи от стопанска дейност
 • Фиш IV.3 Авансово облагане на доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество
 • Фиш ІV.3А Авансово облагане на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ - нов
 • Фиш ІV.4 Деклариране на дължимите авансови данъци по чл. 43 и чл. 44 от ЗДДФЛ

ГЛАВА V  ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ

 • Фиш V.2 Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
 • Фиш V.3 Годишен данък за доходи от трудови правоотношения
 • Фиш V.4 Годишна данъчна декларация

ГЛАВА VI  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ДРУГИ ЗАКОНИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК, УДЪРЖАН В ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   

 • Фиш VI.1 Предоставяне на информация

Пълният текст на актуализираният Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. е достъпен в интернет страницата на НАП - Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници » Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. (линк за изтегляне).

В същата рубрика Становища, указания, наръчници ще откриете и публикуваните в края на март наръчници по ЗКПО и ДОПК за 2016 г


Източник: НАП