Вие сте тук

Нов ред за подаване на документи за изплащане на обезщетенията от ДОО от 1 януари 2016 г.

Нов ред за подаване на документи за изплащане на обезщетенията от ДОО от 1 януари 2016 г.

От Националния осигурителен институт информират за влизането в сила от 1 януари 2016 г. на нов ред за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път.

Начинът, по който това ще се случва от началото на следващата година, е регламентиран с обнародваната в ДВ бр. 57 от 2015 г. Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. В нормативния акт са утвърдени и новите образци на декларации, заявления-декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО (могат да бъдат изтеглени от прикачените по-долу файлове).

От НОИ разясняват, че осигурените лица ще продължат да заявяват пред своите осигурители изплащането на обезщетенията, като декларират необходимите обстоятелства чрез новите образци, към които прилагат изискващи се документи, а осигурителите и самоосигуряващите се лица ги удостоверяват пред Националния осигурителен институт чрез представяне на едно удостоверение за всеки осигурителен случай.

На хартиен или на електронен носител ще се подават в съответната териториална структура на НОИ до 2 удостоверения. Те ще могат да бъдат подадени и по електронен път. Когато трябва да бъдат представени до 10 удостоверения, това ще може да се направи или по електронен път, или в ТП на НОИ на електронен носител. Над 10 удостоверения ще се подават само по електронен път. Осигурителните каси също се подават удостоверенията само по електронен път. За електронното подаване на документите за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО е необходим електронен подпис на осигурителя, самоосигуряващия се или на упълномощено от тях физическо или юридическо лице. 

От НОИ информират още, че предстои и безплатното разпространение на програмен продукт, с който да се осъществява подаването по електронен път или на електронен носител на данните от документите съобразно утвърдените функционални изисквания. 

Нови срокове за подаване на удостоверения за изплащане на паричните обезщетения, влизащи в сила от 1 януари 2016 г.

За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите. За самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

От началото на декември за задължените лица ще е възможна и онлайн регистрацията за достъп до уеб услугите на НОИ, информират от институцията.  До края на 2015 г. документите ще се подават в съответното ТП на НОИ по стария ред, уточняват още от Националния осигурителен институт. 

Още полезна информация относно новия ред за подаване на документи за изплащане на парични обезщетения от държавното обществено осигуряване може да бъде открита в информационната брошура, публикувана в интернет страницата на НОИ. Брошурата може да бъде изтеглена и от прикачения файл.


Източник: НОИ