Вие сте тук

Промяна в правилата за ползване на е-услуги на НАП с квалифициран електронен подпис

Промяна в правилата за ползване на е-услуги на НАП с квалифициран електронен подпис

От НАП информират клиентите си, че след 20 юли част от електронните услуги на агенцията, които са били с право на частичен достъп с квалифициран електронен подпис, вече ще могат да се използват само с права за пълен достъп.

Промяната е регламентирана със Заповед №ЗЦУ-849/20. 07. 2015 г. на изпълнителния директор на НАП.

Гратисният период, в който лицата, ползвали е-услуги с КЕП чрез частичен достъп, тябва да заявят и получат права за пълен достъп, е до 31 август 2015 г. 

Услугите, които вече не се предоставят с право на частичен достъп, са:

 • Искане за издаване на документ;
 • ДДС за възстановяване - VAT refund;
 • Информационна система Mini one stop shop (MOSS);
 • Връчване и предоставяне на документи на клиентите на НАП в рамките на контролни производства;
 • Подаване на документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
 • Справка относно приключилите и текущи контролни производства спрямо ЗЛ;
 • Справка за връчените/получените от НАП документи и подадените към НАП документи от ЗЛ в рамките на контролни производства;
 • Предаване на данни от агент-платци по силата на дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ от ДОПК;
 • Подаване на данни за дневни отчети за горива;
 • Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.;
 • Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС;
 • Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, съгласно чл. 118, ал. 8 от ЗДДС;
 • Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен от пенсионноосигурителните дружества и застрахователите съгласно чл. 73а, ал. 2 и З от ЗДДФЛ;
 •  „Интрастат“ декларации и други документи по прилагане на система „Интрастат“.

От НАП информират, че от 1 септември лицата с КЕП на задължено лице или КЕП на упълномощено лице, които имат заявен или разрешен само частичен достъп до е-услугите на Агенцията, няма да имат възможност да подават данни през описаните по-горе услуги. Информация относно нивото на достъп, което ползвателят на електронни услуги с квалифициран електронен подпис има, може да бъде получена чрез „Справката за достъп до електронните услуги на НАП за конкретен сертификат“ налична в профила на лицето в Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.

Подробна информация относно правилата за ползване и списъка с електронни услуги, предоставяни от НАП с електронен подпис може да бъде намeрена в интернет страницата на приходната агенция, в рубриката  Е-услуги » Е-услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП).


Източник: НАП

Сваляне на прикачените файлове: