Вие сте тук

Желаещите да ползват на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да го декларират до края на декември

Желаещите да ползват на данъчните облекчения за деца чрез работодател трябва да го декларират до края на декември

От приходната агенция напомнят, че желаещите да ползват данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица чрез работодателя си по основно трудово правоотношение трябва да заявят желанието си с предоставяне на необходимите документи до края на декември 2017 г.

От НАП поясняват, че условието за ползване на тези данъчни облекчения е родителите на нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. 

Ако лицето избере да намали задълженията си към хазната чрез данъчното облекчение за деца, сумата от годишните данъчни основи може да се намали в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете; с 400 лв. – за две ненавършили пълнолетие деца; или с 600 лв. за три или повече ненавършили пълнолетие деца. Документите, които родителят трябва да представи пред работодателя си, в случай че се е спрял на този начин за ползване на данъчното облекчение (другият вариент е с подаването на годишната данъчна декларация за доходите от предходната година), са:

Ако е налице условие за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, родители, които отглеждат дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане, могат да намалят данъчната си основа с 2000 лв., като отново работодателят трябва да получи комплекта от документи до края на декември ако облекчението ще бъде ползвано чрез него (а не с подаването на ГДД). Предоставят се:

В чл.22г ал. 2 е добавено, че данъчното облекчение се ползва и когато към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие. 

От НАП уточняват, че и двата вида облекчения се ползват до размера на сумата от годишните данъчни основи и само при условие, че лицето няма неплатени задължения, подлежащи на публично изпълнение..


Източник: НАП