Проект за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските публикува МТСП

Проект за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските публикува МТСП

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските ще синхронизират текстовете на нормативния акт с промените в Кодекса на труда, влизащи в сила след обнародването на закона  в Държавен вестник на 17 юли 2015 г. 

Проектът е внесен за разглеждане в Министерски съвет от социалното министерство в края на миналата седмица. 

Предложения за промени в НРВПО

Предвижда се в чл. 4а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) да се създаде нова ал. 2, която да уточнява съдържанието на правилника за вътрешния трудов ред. Това се налага, тъй като с новата ал.3 на чл.139 от КТ се дава възможност при променливо работно време работникът или служителят да може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица. В тези случаи начинът на отчитането на работното време се урежда с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието. 

С § 2 от проекта на постановлението се предлага отмяната на чл. 8, ал. 2, в която е посочен срокът за уведомяване на инспекцията по труда при удължаване на работното време по производствени причини, както и отпада изискването за водене на специална книга, в която да се посочва номера на уведомителното писмо. Причината е, че с новите разпоредби на Кодекса на труда отпада задължението на работодателя да изпраща такова уведомление до ГИТ.

Тъй като вече няма да е необходимо утвърждаването на график за отпуските и са променени разпоредбите на чл. 172, 173 и 176 в КТ относно начина, реда за ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск, се налагат и изменения в текстовете на НРВПО. В доклада на социалния министър е посочено, че в чл. 22, ал. 2 НРВПО е направено уточнение, че платеният годишен отпуск се разрешава писмено от работодателя или от определено от него лице въз основа на писменото искане на работника или служителя до работодателя. В чл. 37а е регламентирано задължението на работодателя в началото на всяка календарна година, но не по-късно от 31 януари, да уведомява работниците и служителите за размера на отпуска, който предстои да ползват през същата година, вкл. отложен или неползван от предходни календарни години. Текстът на чл. 37б цели прецизиране на законовата разпоредба и улесняване на прилагането й, като конкретизира:

  • при престой – необходимо е работодателят да е обявил престой повече от 5 работни дни;
  • при едновременно ползване на отпуска от всички работници и служители – когато ползването на отпуска по този начин е предвидено в нормативен акт, в колективен трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред, каквато е практиката и до момента;
  • когато работникът или служителят не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага – необходимо е поканата от работодателя да бъде в писмена форма, за да може това обстоятелство да бъде удостоверено с оглед правните последици, които настъпват при непоискване на отпуска.

Промените в чл. 37г и чл. 37д имат за цел да синхронизират текста на наредбата с изменените текстове от Кодекса на труда, към които са препратките.

В проекта са предвидени още и изменения в чл.38, регламентиращи въпросите за:

  • необходимостта в случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ „искането“ на работника или служителя да отложи ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година да бъде в писмена форма, съответно липсата на изискване за писмена форма, когато причината за отлагане на отпуска е ползването на друг вид отпуск от работника или служителя и отлагането става „по силата на закона“, а не по „негово искане“ (ал. 1);
  • възможността за отлагане ползването на отпуска по реда на чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ от лицата, които ползват отпуск при смърт или тежко заболяване на родител, каквато възможност съществува и до момента, като се уточнява, че и в този случай писмено искане не е необходимо, тъй като отлагането става „по силата на закона“ – с факта на разрешаване на отпуска по чл. 167 КТ.

В доклада към проекта за Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските е посочено още, че с параграфи 11 – 12 и параграфи 14 - 16 от проекта на постановлението се предлагат изменения, чиято цел е да приведат в съответствие текстовете на наредбата и Приложения № 2 и № 3 към нея със ЗИДКТ, с който разпоредбата на чл. 165 от КТ за правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е отменена. 

Предложено е и отменяне на чл. 49б от наредбата и Приложение № 5 към него, уреждащи случаите, в които се прилагат допълнителни документи за ползване на неплатения отпуск по чл. 167а КТ, когато детето е навършило 2-годишна възраст преди 1 август 2004 г.  

Пълният текст на Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските може да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл, както и от интернет страницата на МТСП.

Източник: Министерство на труда и социалната политика