електронна идентификация

Новата правна уредба на електронната идентификация - резюме

Новата правна уредба на електронната идентификация е свързана с влизането в сила от 01.07.2016г. на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година...

електронната идентификация

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация (ЗЕИ е обнобнародван в ДВ, бр.38 от 20 май 2016 г.). Законът влиза в сила на 21...