Вие сте тук

Новата правна уредба на електронната идентификация - резюме

Новата правна уредба на електронната идентификация - резюме

Новата правна уредба на електронната идентификация е свързана с влизането в сила от 01.07.2016г. на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ПРИ ЕЛЕКТРОННИ ТРАНСАКЦИИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО(наричан по-долу за краткост РЕГЛАМЕНТ).  

Във връзка с правната сила на Регламента като законодателен акт е важно да се отбележи, че по своята правна същност, той е задължителен и следва да се прилага в своята цялост във всички страни от ЕС. 

РЕГЛАМЕНТЪТ урежда обществените отношения с оглед изграждането на доверие в онлайн средата. Целта му е да се повиши доверието в електронните трансакции на вътрешния пазар, като се предостави обща основа за надеждно взаимодействие по електронен път между гражданите, предприятията и публичните органи. По този начин ще се увеличи ефективността на обществените и частните онлайн услуги, електронния бизнес и електронната търговия в съюза. 

Действието на РЕГЛАМЕНТА ще съдейства за изграждането на единен цифров пазар чрез улесняване на сигурна електронна идентификация и електронно удостоверяване на автентичността. С влизането му в сила са налице предпоставки за създаването на подходящи условия за взаимно трансгранично признаване на ключовите фактори, като електронна идентификация, електронни документи, електронни подписи и услуги по електронно доставяне, и за оперативно съвместими услуги на електронното управление в целия Европейски съюз.

За да се постигнат тези цели, чрез РЕГЛАМЕНТА се установяват като задължителни принципите, че правната сила на електронен подпис не може да бъде оспорена на основанието, че той е в електронна форма, а респективно правната сила на електронния документ не може да бъде оспорена на същото основание. Това на практика означава приравняване на правната сила на електронния документ към писмения и съответно на квалифицирания електронен подпис към саморъчния

Въвеждат се редица нови понятия, едно от които е „електронен печат“, който следва да служи като доказателство, че даден електронен документ е издаден от юридическо лице, като се гарантират надеждния произход и целостта на документа. Други нови понятия, въведени с РЕГЛАМЕНТА, са и „квалифицирани удостоверителни услуги“ и „доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги“. Чрез тях се регламентират изискванията, които да гарантират висока степен на сигурност на всички използвани или предоставяни квалифицирани удостоверителни услуги и продукти.

Регламентират се и услугите по удостоверяване на автентичността на уебсайт, като  се осигурява средство, чрез което посетителят може да провери дали зад определен сайт стои реален и легитимен субект. 

Във връзка със синхронизирането на националното ни законодателство с изискванията на РЕГЛАМЕНТА, е приет ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ, обн. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г., които влиза в сила от  21.11.2016 г. и урежда обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица.


Автор: Адвокат Донка Цолова