Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация

Електронна идентификация на физическите лица

От 21.11.2016 г. влезе в сила ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ и ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Този закон урежда обществените отношения, свързани с...

електронната идентификация

Публикуван е за обществено обсъждане проект на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация (ЗЕИ е обнобнародван в ДВ, бр.38 от 20 май 2016 г.). Законът влиза в сила на 21...