Вие сте тук

Електронна идентификация на физическите лица

Електронна идентификация на физическите лица

От 21.11.2016 г. влезе в сила ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ и ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Този закон урежда обществените отношения, свързани с електронната идентификация на физическите лица. "Електронна идентификация" по смисъла на закона е процес на използване на данни в електронна форма за идентификация на лица, които данни представляват по уникален начин дадено физическо лице, а "Електронна идентичност" е минималната съвкупност от характеристики, представени в електронна форма, въз основа на които може да се направи еднозначно разграничаване на едно лице от други лица в електронна среда.

Електронният идентификатор е уникален идентификатор на физическо лице, за който е издадено удостоверение за електронна идентичност. Право на електронен идентификатор имат български граждани и чужденци, които притежават единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец.  Въз основа на електронния идентификатор може да се направи еднозначно разграничаване на едно лице от други лица във виртуалната среда с цел осигуряване на достъп до информационни системи или осигуряване на възможност за извършване на електронни изявления. 

В закона се предвижда издаване на удостоверение за електронна идентичност, което е формализиран официален електронен документ, представен чрез общоприет стандарт, издаден с определен срок на валидност и съдържащ електронен идентификатор и други данни, които са определени с правилника за прилагане на закона.

Чрез използването на електронната идентичност, електронните системи ще могат да ви разпознават като физическо лице и да предоставят желаната услуга, без да е необходимо използване на допълнителни идентификационни кодове и др.

Титуляр на електронна идентичност е физическо лице, навършило 14-годишна възраст, на което е издадено удостоверение за електронна идентичност.

Орган за електронна идентификация е министърът на вътрешните работи, който издава удостоверение за електронна идентичност. 

В Министерството на вътрешните работи се създава и поддържа публичен електронен регистър на администраторите на електронна идентичност и на центровете за електронна идентификация.

Съгласно Закона за електронно управление се създава се нова  Държавна агенция "Електронно управление" към Министерския съвет , в която се предвижда обособяването на  център за електронна идентификация. Агенцията осъществява сътрудничество и взаимодействие по въпросите на електронното управление с компетентните органи на държавите - членки на Европейския съюз, с институциите на Европейския съюз и с други международни организации.. Агенцията ще координира приемането и прилагането на държавни стандарти в областта на електронното управление.

Законът за електронното управление предвижда и създаването на ново държавно предприятие “Единен системен оператор”. То ще осъществява публични функции, като  ще подпомага дейността на Председателя на новата агенция, като информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта на електронното управление; помощен контактен център за обслужване на държавните органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление; национален център за действие при инциденти относно информационната сигурност.

Предприятието ще изгражда и поддържа Национален портал за пространствени данни, чрез който ще се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация на Европейската общност (INSPIRE).