Интернешънъл Асет Банк АД

Интернешънъл Асет Банк АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество. Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции. Банката е лицензиран инвестиционен посредник, акционер в Централен депозитар, член е на Българската фондова борса – София и притежава брокерско място на нея. Лицензирана е от Министерството на финансите за продажба и обратно изкупуване на безналични ценни книжа на физически лица.

Адрес: гр.София 1303, бул. Тодор Александров № 81-83

Телефон: +359 2 8120 234; 9204 303

Факс: +359 2 9204 201 

Е-mail: iabank@iabank.bg 

www.iabank.bg