Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

3

Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София е създаден през юли 1998 г. като клон на чуждестранната банка - Те-Дже Зираат Банкасъ АД, Турция. Банката притежава лиценз за банкова дейност като клон на чуждестранна банка, издаден от БНБ и може да осъществява всички банкови операции, разрешени от българското законодателство - привличане на депозити от нефинансови институции, предоставяне на кредити и други кредитни инструменти (сконтиране на акредитиви в полза на клиенти), обслужване на разплащания на клиенти в страната и чужбина, сделки с чуждестранни средства за плащане, издаване на акредитиви и банкови гарнции.

Адрес: гр.София 1301, ул. Цар Самуил № 87 

Телефон: +359 2 980 0087

e-mail: info@ziraatbank.bg

www.ziraatbank.bg