ДДС в Естония

В Естония настоящият закон за ДДС е въведен ефективно от 1 май 2004 г., когато страната се присъединява към Европейския съюз. Естонското законодателство е базирано на европейската ДДС Директива 2006/112/ЕО. 

С данък върху добавената стойност се облагат доставките на стоки и услуги, извършени от данъчно задължено лице в хода на стопанската му дейност. Терминът, с който се назовава въведеният през 1991 г. данък, е “käibemaks”. Първоначално е определена една стандартна данъчна ставка от 10 %, която е повишена на 18 % през 1993 г. и се запазва без промяна до 1 юли 2009 г., когато са добавено още 2 % и размерът на ДДС в Естония става 20 %. Освен стандартната, в страната се прилага и намалена ДДС ставка за настаняване в хотели, периодични печатни издания и книги, някои фармацевтични продукти и медицински изделия. За пръв път диференцирано данъчно облагане с ДДС е въведено през 2000 г., като до 2008 г. редуцираната ставка е 5 %, след което е увеличена на 9 %. 

ДДС ставки в Естония

Стандартна ДДС ставка - 20 % - начислява се за:

 • доставка на стоки и предоставяне на услуги с място на изпълнение Естония;
 • внос на стоки в Естония;
 • вътреобщностно придобиване на стоки в Естония от данъчно задължено лице.

Намалена ДДС ставка - 9 % - прилага се за:

 • фармацевтични продукти;
 • медицинско оборудване за хора с увреждания;
 • книги (само отпечатаните на хартиен носител);
 • печатни издания - вестници и списания (периодичните издания, съдържащи предимно рекламни или еротични материали, се облагат с 20 % ДДС)
 • услуги по настаняване в хотели.

Нулева данъчна ставка

0% е данъчната ставка за вътреобщностен и международен транспорт (въздушен, морски, вътрешни водни пътища, железопътен, автомобилен).

Освободени от облагане с ДДС са:

 • някои универсални пощенски услуги;
 • определени здравни услуги;
 • някои услуги за социално подпомагане;
 • общи образователни услуги, включително учебни материали, освен за целите на бизнеса.
 • застрахователни услуги, включително презастраховане и застрахователно посредничество;
 • други.

Актуална информация за ДДС ставките в страните от ЕС към дата 01.01.2016 г. можете да намерите тук.

Прагове за регистрация по ДДС в Естония:

 • Праг за регистрация на основание вътреобщностно придобиване - 10 000 евро.
 • Праг за регистрация на основание дистанционни продажби на стоки - 35 000 евро.

Когато продажбите на облагаеми с ДДС стоки и услуги не надхвърлят лимита от 16 000 евро, фирмите са освободени от ДДС по силата на разработената в повечето страни-членки на ЕС схема за подпомагане на малки предприятия.

Актуална информация за праговете за регистрация по ДДС в ЕС към 04.2016 г. можете да намерите тук.